Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
31 marca 2006r. Nr 55

Remonty dróg gruntowych. W kwietniu rozpoczną się prace związane z równaniem i uzupełnianiem kruszywem dróg gruntowych na terenie gminy. Niestety nie wszystkie drogi nadają się jeszcze do naprawy ze względu na dużą wilgotność podłoża. Jesteśmy zmuszeni czekać aż warunki atmosferyczne ustabilizują się by prace mogły ruszyć pełną parą.

Okna w Szkole w Borzęcinie. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej i ślusarki w budynkach Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym” z przyczyn proceduralnych. Przygotowywany jest ponowny przetarg na to zadanie, który odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 12. Informacji na ten temat udziela p. Danuta Wąsowicz insp. d/s inwestycji RIiZP pok. nr 2 w Urzędzie Gminy tel. 022-722-95-36. .

ASUW w Borzęcinie Małym. W dniu 23.03.2006 r Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert z przetargu na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody (ASUW) w Borzęcinie Dużym wraz z ujęciami wody i zapleczem wodno – kanalizacyjnym dla pogotowia”. Ofertę zaprojektowania ASUW złożyła tylko jedna firma Masko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowicka 92. Cena oferty wynosi 160 979 zł brutto.

Spotkania w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dnia 28 marca w szkole w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Wierzbin i Wojcieszyn na którym przedstawiono projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projektanci planu przedstawili wyniki analizy uwag mieszkańców zgłoszonych po wyłożeniu projektu planu (w okresie od 18.10.2005 do 09.11.2005r) ) do publicznego wglądu. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, uczestniczył w nich również Wójt Gminy Krzysztof Turek, dwóch radnych z tego terenu, projektant oraz pracownicy Referatu Architektury. Poruszano między innymi sprawy odrolnień i procedury scaleń gruntów. Szerzej zainteresowanych tym tematem można uzyskać w Referacie Architektury Urzędu Gminy pok. 3. Ostateczne uwagi dotyczące zmian w miejscowym planie należy wnieść najpóźniej do 3 kwietnia 2006r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny. Na marcowej sesji Rada Gminy Stare Babice podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy Stare Babice. W dniu 30 marca 2006 r. odbyły się spotkania, w których uczestniczyli członkowie władz gminy, sołtysi, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Celem spotkań było zapoznanie się z metodyką tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych i zasadami wypełniania formularzy wniosków inwestycyjnych do opracowywanego obecnie przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej - dr. J. Sieraka i dr. M. Ziółkowskiego - Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na lata 2007 – 2013. Wypełnione wnioski inwestycyjne powinny zostać złożone w Urzędzie Gminy do dnia 28 kwietnia 2006 r.

Konkurs Muzyczny. Zapraszamy do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Muzycznym Stare Babice 2006. Eliminacje rozpoczynają się dnia 3 kwietnia od godz. 1600 - od przesłuchań osób grających na różnych instrumentach (poza fortepianem) i zespołów, następnie 4 kwietnia 2006r. o godzinie 1600 - osób grających na fortepianie. Drugi etap przesłuchań będzie w dniach 10-11 kwietnia od godz. 1600. Zaś koncert laureatów odbędzie się 22 kwietnia o godz. 1700 w sali koncertowej im. prof. Kazimierza Wiłkomirskiego w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40. Dodatkowych informacji udziela Studio Muzyczne tel. 022-722-74-50 lub 0-607-059-400.

Koncert w Kościele. Zbliża się pierwsza rocznica śmierci niezapomnianego Ojca Świętego Jana Pawła II. Na całym świecie, a szczególnie w Polsce, w Ojczyźnie Wielkiego Papieża, dzień 2 kwietnia będzie szczególnym dniem pamięci i modlitwy. W tę serdeczna modlitwę włączy się również nasza wspólnota parafialna, a w niedzielę 2 kwietnia o godz. 1230 w Kościele parafialnym w Starych Babicach odbędzie się koncert Zespołu Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją prof. Szymona Kawalla. Serdecznie zapraszamy!

23 marca 2006r. Nr 54

Formularz NIP – 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.

Konkursy ofert na realizowanie zadań publicznych. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku, przedmiotem którego są następujące zadania : organizacja imprez sportowych oraz organizacja festynu “Zielonki 2006”. Pierwsze zadanie realizowane będzie w okresie od 20.04.2006 r. do 31.12.2006 r. natomiast drugie - od 15.06.2006 r. do 15.08.2006 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz. 1600 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Szczegółowe informacje na temat konkursów zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: www.bip.babice-stare.waw.pl

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 21 marca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej, na którym zaopiniowano projekty uchwał przygotowanych pod obrady XXXVI sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy. Dnia 23 marca odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, podczas której Rada podjęła 9 uchwał: przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005, dokonała zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 rozszerzając go o przeciwdziałanie narkomanii, określiła warunki odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, po raz kolejny wyraziła sprzeciw wobec przeprowadzenia trasy szybkiego ruchu S7 przez teren gminy Stare Babice, wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klaudyn na rzecz jej użytkownika wieczystego, ustaliła wysokość opłat za zajęcia pasa drogowego dróg zarządzanych przez gminę Stare Babice, przyjęła założenia do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych gminy Stare Babice, dokonała zmniejszenia kwoty wydatków nie wygasających z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Zmiany studium. Przypominamy, że od 13 marca 2006 r. do 13 kwietnia 2006 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w pokoju nr 3 , od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1600, a w poniedziałki do godziny 1800. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2006 r. w Auli I- Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul Akacjowa 12 o godzinie 1630.

Projekty planów miejscowych. Wójt przyjął do dalszej kontynuacji procedury planistycznej sporządzone projekty planów miejscowych części wsi Janów oraz części wsi Koczargi Stare. Zostały one w dniu 31 stycznia i 8 lutego wysłane do instytucji państwowych, które w ciągu 21 dni dokonają uzgodnień i wydadzą opinie. Po ich uzyskaniu projekty planów miejscowych zostaną bezzwłocznie wyłożone w Urzędzie Gminy Stare Babice do publicznego wglądu na minimum 21 dni.

Koncert w Kościele. Zbliża się pierwsza rocznica śmierci niezapomnianego Ojca Świętego Jana Pawła II. Na całym świecie, a szczególnie w Polsce, w Ojczyźnie Wielkiego Papieża, dzień 2 kwietnia będzie szczególnym dniem pamięci i modlitwy. W tę serdeczna modlitwę włączy się również nasza wspólnota parafialna - w niedzielę 2 kwietnia o godz. 1230 w Kościele parafialnym w Starych Babicach odbędzie się koncert Zespołu Muzyki Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją prof. Szymona Kawalla. Serdecznie zapraszamy!

17 marca 2006r. Nr 53

Upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starych Babicach zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu upowszechniania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Szkolenia odbędą się: 20 marca w OSP Stare Babice oraz 22 marca w OSP Borzęcin Duży. Osoby zainteresowane wyżej wymienionym szkoleniem proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starych Babicach w godzinach 800 - 1000 bądź telefonicznie pod numerem 022-752-91-42.

Uwaga Poborowi. Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego od dnia 13 marca 2006 r. do dnia 14 kwietnia 2006 r. przeprowadzony zostanie pobór - zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2005). Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w 1987 r. Poborowi z Gminy Stare Babice zgłaszają się do poboru w dniach: 6,7,10 i 11 kwietnia 2006 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych).

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 14 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej i Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym dyskutowano na temat założeń do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy Stare Babice.

Dnia 14 i 16 marca odbyły się wyjazdowe posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu w celu zapoznania się z edukacyjną opieką wychowawczą oraz działalnością opiekuńczą w świetlicach: przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, TPD w Borzęcinie Dużym, środowiskowej w Zielonkach. Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005 oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Sesja Rady Gminy. Dnia 23 marca o godz.14.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 8 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl

Zagospodarowanie przestrzenne. Wójt Gminy informuje, że w dniu 28 marca 2006 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul Warszawska 697 odbędzie się zebranie o godz. 1730, poświęcone prezentacji i omówieniu poszczególnych wariantów projektu planu miejscowego części wsi Wierzbin i Wojcieszyn. Prezentacja będzie zakończeniem wstępnych konsultacji społecznych, a ostateczne uwagi należy wnieść najpóźniej do 03 kwietnia 2006 r. Po tym terminie projekt planu zostanie wysłany do uzgadniania i opiniowania przez instytucje i organy władzy wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po zakończeniu opiniowania i uzgadniania projekt planu będzie wyłożony na 21 dni do publicznego wglądu, ponadto w tym czasie zostanie zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Informacja zostanie opublikowana w ogłoszeniach prasowych, obwieszczeniach i na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: www.bip.babice-stare.waw.pl - zakładka aktualności.

Komunikat prasowy. W związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie Polski, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego zwołał w dniu 7 marca posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omówione zostały aktualne plany zabezpieczenia terytorium powiatu przed wystąpieniem choroby oraz sposoby ewentualnego jej zwalczania. Duży nacisk położono na szybkie informowanie miejscowej społeczności. Wszelkie podejrzane przypadki należy zgłaszać służbom gminnym pod numerem 022-722-90-06, a w dni wolne od pracy na numery alarmowe: 112, 998 i 997. Również problemem ptasiej grypy – profilaktyką i procedurą działań w sytuacji zagrożenia - zajmowali się Dyrektorzy Szkół z naszej gminy podczas spotkania w Urzędzie Gminy Stare Babice dnia 08 marca oraz 14 marca w Powiatowej Stacji Epidemiologiczo – Sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.