Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
28 kwietnia 2006r. Nr 59

Płatności obszarowe. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych informuje, że udzielana jest bezpłatna pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków dotyczących płatności obszarowych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice codziennie w godz. 800 - 1600 (pok. 10) oraz w nowo otwartym punkcie w Ożarowie Mazowieckim w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 129 (wejście od strony poczty) codziennie w godz. 800 - 1500.
Zagospodarowanie przestrzenne. Dnia 24 kwietnia w Auli Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koczargi Stare. Szczegółowo omawiano i dyskutowano sprawy związane z koniecznymi połączeniami i ponownymi podziałami lub scaleniami w niektórych częściach wsi w celu wydzielenia dróg oraz kształtnych działek budowlanych . Do 19 maja można składać uwagi do tego projektu planu.
Oznakowanie dróg gminnych. W dniu 21 kwietnia otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy JD - Inżynieria Ruchu, Dominik Jerzy z siedzibą w Zielonce przy ul. Sienkiewicza 45. Prace mają być wykonane do 15 grudnia 2006 r, wartość umowy wynosi 50 000 brutto.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 25 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu, na którym zaopiniowano projekty uchwał pod obrady XXXVII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 kwietnia odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, podczas której Rada podjęła 12 uchwał, m. in.: rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu, przyjęła sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań za rok 2005, przedłużyła obowiązywanie dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie na okres do 31 maja 2007r., dokonała zmian w budżecie gminy w roku 2006.
Schwytano psa. W dniu 25 kwietnia na terenie Stanisławowa schwytano, pozostającego bez opieki, psa podobnego do owczarka niemieckiego. Pies został skierowany do schroniska i obecnie znajduje się na obserwacji. Właściciel psa lub osoby chcące przygarnąć zwierzę proszone są o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy St. Babice(pok. 27. nr 022-722-90-60)
Konkurs rozstrzygnięty, radio otwarte. Dnia 22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Starych Babicach odbył się koncert laureatów XIV Powiatowego Konkursu Muzycznego Stare Babice 2006. Poziom uczestników był bardzo wyrównany. Oprócz finalistów na koncercie wystąpiła Gminna Orkiestra Młodzieżowa. Po zakończeniu nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie studia radiowego w szkole, którego powstanie jest ważną inicjatywą dla całej społeczności szkolnej.
Dzień Ziemi w Gminie. Dnia 21 kwietnia dzieci ze Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym uczciły Dzień Ziemi barwnym przemarszem przez miejscowość - niosły transparenty, na których zachęcały mieszkańców do dbania o środowisko. Natomiast 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przygotowano wiele atrakcji, m.in.: kiermasz, na którym wystawiono stoiska ekologiczne, uczniowski pokaz mody ekologicznej pod hasłem "Wody i rzeki", ciekawe zabawy edukacyjne.
Akademia z okazji 3 Maja. Uczniowie, Rada Pedagogiczna i Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zapraszają na uroczystą Akademię pt. "Witaj Majowa Jutrzenko" z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja , która odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej im. AK Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697.
21 kwietnia 2006r. Nr 58

Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniędze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 kwietnia o godz.14.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 11 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Okna w Szkole w Borzęcinie. W dniu 19.04.2006 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wymianę stolarki okiennej i ślusarki w budynkach Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym. W terminie składania wpłynęły cztery oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Remontowego BUDREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 80.Cena oferty wynosi 148 129,30 zł brutto, termin wykonania zamówienia - 30.06.2006 r.
Budowa ulicy Pocztowej. Dnia 12 kwietnia br. podpisano umowę na budowę drogi gminnej ul. Pocztowej w Starych Babicach pomiędzy Gmina a Wykonawcą - firmę "ORPA" Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe Sp. j. Hanna Orłowska i Paweł Orłowski z siedzibą w Wołominie, ul. Kochanowskiego 27. Zakres robót obejmuje budowę drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Termin wykonania prac wynosi cztery miesiące od daty podpisania umowy.
Rozstrzygnięcie konkursów na realizację zadań publicznych Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2006r w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem których były następujące zadania: organizacja imprez sportowych oraz organizacja festynu "Zielonki 2006". Realizacją ich zajmie się LKS "Naprzód" Zielonki, który jako jedyny złożył oferty na obydwa zadania.
Zakaz wypalania. Jak co roku przypominamy o zakazie wypalania łąk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych oraz innych terenów zielonych. O zagrożeniu pożarowym, będącym skutkiem wypalania traw, przekonały nas interwencje straży pożarnej, które miały miejsce ubiegłej wiosny - w kilku przypadkach zagrożone były budynki mieszkalne i ich właściciele. Sprawcom podpaleń grożą kary grzywny, a nawet aresztu (art. 124 i art.131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami).
Ocena jakości wody. Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych z trzech punktów na sieci wodociągu publicznego w dniu 10.03.2006 r. oraz z hydroforni - po uzdatnieniu w dniu 13.03.2006r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Starych Babicach zarządzanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice" Sp. z o.o.
Festiwal w Błoniu. W dniach 18-20 sierpnia 2006r. w Błoniu odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Uczestnicy festiwalu wystąpią w trzech kategoriach muzycznych : folk, jazz, rock. Do udziału w imprezie dopuszczone będą wyłącznie amatorskie grupy muzyczne. Chętni mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Stare Babice. Zgłoszenia przyjmuje do 10 maja b.r. Adolf Jarkowiec pok. 34 tel. nr (022) 722-90-78.
14 kwietnia 2006r. Nr 57

Praca w Gminie. Od kwietnia na terenie gminy, w ramach prac społecznie użytecznych, zatrudnionych będzie kilkanaście osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Błoniu. Dnia 20 kwietnia pięcioosobowa grupa rozpocznie sprzątanie terenów publicznych gminy. Pozostałych dwanaście osób podejmie pracę w maju m.in. przy remontach i pracach porządkowych prowadzonych w szkołach, w bibliotece oraz prace kancelaryjno - administracyjne w Urzędzie Gminy. Aktualnie tereny publiczne sprzątane są przez dwie osoby. Natomiast od sierpnia dwie osoby będą prowadziły grupy wsparcia dla dzieci z rodzin patologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Chętne osoby, które chcą podjąć pracę mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy.

Kolejna likwidacja pojemników. W dniu 11 kwietnia został zlikwidowany kolejny punkt do selektywnej zbiórki odpadów. Pomimo pustych pojemników odpady były porzucane obok zaśmiecając przyległe tereny. Pojemniki usytuowane przy ul. Łaszczyńskiego zostały zabrane przez MPO i nie wrócą już w dotychczasowe miejsce.

Wywóz odpadów. W dniach 12 - 26 maja, najprawdopodobniej po raz ostatni, przeprowadzona będzie akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z terenu poszczególnych wsi zostanie wywieszony po świętach.

Zagospodarowanie przestrzenne. Dnia 10 kwietnia odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania miejscowego częąci wsi Janów, po uprzednim wyłożeniu go do publicznego wglądu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sprawy związane z koniecznymi scaleniami w niektórych częsciach wsi w celu wydzielenia kształtnych działek budowlanych i dróg. Uwagi do planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja br.

Modernizacja Warszawskiej. W związku z modernizacją ulicy Warszawskiej (drogi o kategorii wojewódzkiej nr 580) gmina pozyskała część nieruchomości przeznaczonych pod zbiorniki odwadniające. Natomiast w trakcie przygotowań jest dokumentacja do przejęcia następnych trzech działek gruntu. Przeprowadzono również negocjacje z właścicielami nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie tej drogi. Prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej zostały już rozpoczęte przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obecnie wykonywane jest odwodnienie drogi we wsiach Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Zielonki Wieś.

ASUW w Borzęcinie Dużym. W dniu 10 kwietnia br. podpisano umowę na zaprojektowanie Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Dużym pomiędzy Gminą a firmą Masko Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowieckiej 92. Termin wykonania projektu wynosi 4 tygodnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rozbudowa kanalizacji. Ruszył kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Babice. Tym razem prace trwają na ul. Andersa w Janowie oraz ciągu bocznym od ul. Pohulanka w Starych Babicach. Według harmonogramu Wykonawca firma POL - AQUA na wykonanie sieci kanalizacyjnej w tej ulicy ma czas do końca sierpnia br.

Festiwal w Błoniu. W dniach 18-20 sierpnia 2006r. w Błoniu odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Uczestnicy festiwalu wystąpią w trzech kategoriach muzycznych : folk, jazz, rock. Do udziału w imprezie dopuszczone będą wyłącznie amatorskie grupy muzyczne. Chętni mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Stare Babice. Zgłoszenia przyjmuje do 10 maja b.r. Adolf Jarkowiec pok. 34 tel. nr (022) 722-90-78

7 kwietnia 2006r. Nr 56

Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 4 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej i Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 - Komisje wydały pozytywną opinię o jego realizacji.

Zmiany Studium Gminy. Dnia 3 kwietnia br. w auli Gimnazjum w Koczargach Starych odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice. Ze względu na niedużą frekwencję (przyszło tylko 30 osób) dyskusja ograniczyła się tylko do tematów ogólnych i tych, które bezpośrednio dotyczyły przybyłych. Wójt Gminy Stare Babice rozpoczął spotkanie, następnie projektantki - Barbara Złotowska i Monika Sawicka – Góralska, szczegółowo omówiły przyjęte założenia i kierunki rozwoju Gminy Stare Babice. W dalszej części po zapoznaniu się z przedstawionymi rysunkami projektu studium, uczestnicy spotkania podjęli dyskusję z projektantkami i Wójtem Gminy nad przyjętymi rozwiązaniami. Uwagi do projektu studium należy składać najpóźniej do 5 maja br.

Wieloletni Plan Inwestycyjny. W związku z opracowywaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice (WPI) na lata 2007-2013 na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl został umieszczony formularz wniosku inwestycyjnego (Formularz 1B). Zainteresowanych prosimy o przekazanie propozycji zadań inwestycyjnych do WPI poprzez ich wypełnienie i przesłanie formularza na adres e-mail: programy-rozwoju@babice-stare.waw.pl lub w Kancelarii Urzędu Gminy do dnia 28 kwietnia 2006 r.

Roboty budowlane w budynkach szkoły podstawowej w Borzęcinie Dużym. Wójt Gminy ogłosił przetarg na zadanie „Roboty budowlane związane z wymianą stolarki i ślusarki w budynkach szkoły podstawowej w Borzęcinie Dużym”. Zainteresowani mogą odebrać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Oferty należy składać w sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do dnia 19.04.2006 r. do godziny 1200. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Danuta Wąsowicz - tel. 022-722-95-36.

Droga ul. Pocztowa. Wybrano ofertę w postępowaniu na budowę drogi gminnej ul. Pocztowej w Starych Babicach. Przetarg wygrała firma ORPA Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Sp. J. Hanna Orłowska i Paweł Orłowski z siedzibą w Wołominie, ul. Kochanowskiego 27. Cena oferty wynosi 656 360 zł brutto. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisania po odczekaniu ustawowego terminu na składanie protestu na wynik postępowania przez innych Wykonawców biorących udział w przetargu.

Oznakowanie dróg gminnych. Wójt Gminy ogłosił przetarg na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie gminy Stare Babice Zainteresowani mogą odebrać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Oferty należy składać w sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do dnia 21.04.2006 r. do godziny 1200. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Jacek Kłopotowski - tel. 022-722-95-36.

Gmina w radiu. Od 17 marca możemy słuchać w Radiu Niepokalanów cyklicznych audycji o naszej gminie. W ciągu 15 minut w tzw. „Kwadransie Samorządowym” samorządy miast i gmin z województwa mazowieckiego i łódzkiego mają szansę w mediach radiowych zaprezentować swoją gminę, opowiedzieć o jej działaniach, problemach i sukcesach oraz planach na przyszłość. Programy poświęcone naszej gminie nadawane są co drugi piątek o godz. 1245 na falach 98,6 FM oraz 102,7 FM. Najbliższa audycja odbędzie się 14 kwietnia. Zapraszamy do słuchania!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.