Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
26 maj 2006r. Nr 63

Pozyskiwanie gruntów na odwodnienie ul. Warszawskiej. W związku z modernizacją ulicy Warszawskiej-drogi wojewódzkiej gmina-podjęła działania zmierzające do pozyskania gruntów pod zbiorniki odwadniające tą drogę. Po przeprowadzonych negocjacjach z właścicielami gruntów zawarto już trzy umowy kupna przez gminę, natomiast dwie następne nieruchomości są przygotowywane do zakupu.
Gminne przetargi. Wójt Gminy ogłosił przetargi: 1/ na wykonanie wzmocnienia istniejących nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem-termin składania ofert do 8 czerwca 2006 r. do godziny 1200 , osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Andrzej Małecki, 2/ na budowę pompowni ścieków "Agawy" w Kwirynowie w Gminie Stare Babice.-termin składania ofert do 14 czerwca br. do godziny 12.00, osoba upoważnianą do udzielania informacji jest Danuta Wąsowicz. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy (nr tel 022- 722-95-36). Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zanieczyszczanie terenu. Na teren działki gminnej przy ul. Estrady (działka usytuowana pod składowiskiem Radiowo) zwieziono duże ilości ziemi i gruzu. Aby zapobiec dalszej dewastacji terenu przekopano zasypany rów, przez który przejeżdżają samochody z odpadami. Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawcy zanieczyszczenia terenu proszone są o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stare Babice ( pok. 27, nr tel. 022-722-90-06).
Ośrodek Doradztwa Rolniczego-szkolenie. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starych Babicach organizuje pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych-mapek graficznych. Zainteresowanych zapraszamy 5 czerwca br. od godz. 11.00 do Urzędu Gminy w Starych Babicach pok. 10. Natomiast 8 i 12 czerwca br. o godz. 11.00 Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie pt. "Ochrona gleb i wód-wnioski rolno-środowiskowe"-dodatkowe informacje pod nr tel. 022-752-91-42.
Z prac Komisji Rady Gminy-projekt studium. Dnia 23 maja odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy, na którym miedzy innymi omawiano projekt planu miejscowego wsi Janów. W projekcie tym udało się uwzględnić wszystkie wnioski i uwagi właścicieli gruntów. Omawiano także projekt studium oraz uwagi złożone po zakończeniu wykładania do publicznego wglądu. Najpoważniejsza uwaga to protest obecnego-prywatnego właściciela terenu po byłej jednostce wojskowej w Janowie , na to że studium ustala tam zalesienia, gdy tymczasem on chce przeznaczenia terenu pod inwestycje. Obecni radni stanowczo poparli projekt zalesienia tego terenu, ze względu na zapewnienie nienaruszalności lasów i rezerwatów przyrody Parku Leśnego Bemowo, tylko jeden z radnych chciał się dowiedzieć dlaczego i czy na pewno terenu po wojsku nie można zabudować. Odpowiedzi udzielił Wójt-Krzysztof Turek. Obradom przysłuchiwał się właściciel terenu. Komisja pozytywnie odniosła się do wprowadzenia obu projektów pod obrady najbliższej Sesji-w dniu 1 czerwca.
Porzucone psy. W ubiegłym tygodniu do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wpłynęły 3 zgłoszenia dot. bezdomnych , porzuconych psów. Dwa z nich szczęśliwie znalazły nowych opiekunów (jamnik "Pirat" zamieszkał w Ożarowie, suka mieszaniec "Kama" wyjechała do Izabelina). Trzeci pies wymagał opieki medycznej i przebywa aktualnie u weterynarza.
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 4 czerwca br. w godz. 14.00-19.00 w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10. Imprezę poprowadzi "Ciotka Tekla i przyjaciele". W programie przewidziane są: konkursy rodzinne, turniej rycerski dla dzieci, występy grup tanecznych, dmuchane zamki, kucyki, ognisko z kiełbaskami, gry sportowe, loteria fantowa, inne atrakcje i niespodzianki. O godzinie 18.00 odbędzie się koncert dla młodzieży.
19 maj 2006r. Nr 62

Stypendia socjalne Gmina przeznaczyła kwotę 40 000 zł na stypendia socjalne zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, z rodzin których dochód na 1 członka nie przekracza 316 zł. Komisja socjalna dokonała podziału od stycznia br. do końca roku szkolnego, tj. na 6 m-cy. Stypendia przyznano 143 uczniom w wysokości 45 zł/ m-c oraz 4 osobom - jednorazowe zasiłki losowe w wysokości po 280 zł .
Wydzielenie gruntów na drogę w Klaudynie. Gmina Stare Babice wszczęła postępowanie administracyjne mające na celu wydzielenie gruntów pod ulicę Bacha we wsi Klaudyn. Jest to jedyna droga w Klaudynie, która nie została geodezyjnie wydzielona, a jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej działek przy niej przyległych. W tym celu zostanie sporządzona mapa prawna z projektem podziału na całej jej długości. Po zatwierdzeniu mapy zostaną podjęte działania zmierzające do wykupu bądź wywłaszczenia przedmiotowych gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny- drogę gminną.
Przebieg Trasy S-7 jeszcze nie rozstrzygnięty. W poniedziałek 15 maja w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się narada poświęcona omówieniu "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska". Zaproszonych przedstawicieli zainteresowanych Gmin oraz organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenie Eko-Blizne-Groty) poinformowano o zaawansowaniu prac nad tym dokumentem. Jego opracowanie jest w fazie końcowej. Rozpatrywane są następujące warianty wylotu: 1) po obecnym śladzie, 2) przez Bemowo, Bielany, Gminę Izabelin i Łomianki, zgodnie z dotychczasowymi dokumentami planistycznymi, 3) przez Blizne i Las Bemowski przy torach kolejowych, 4) po wałach przeciwpowodziowych nad Wisłą. W czasie narady omówiono zalety i wady wszystkich wariantów, nie podjęto jeszcze decyzji co do wyboru wariantu najlepszego. Poważne mankamenty wariantu nr 3 to złe połączenie dzielnic północnych i zachodnich Warszawy z wylotem (omijano by wylot i dalej jeżdżono obecnymi zatłoczonymi drogami) oraz liczne konflikty z obszarami chronionymi (lasy, rezerwaty przyrody, otulina Parku Kampinoskiego, obszar Natura 2000, światowy rezerwat biosfery). Wariant nr 3 został negatywnie zaopiniowany przez Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 16 maja odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu, na którym zapoznano się z działalnością przedszkoli na terenie gminy pod kątem zagospodarowania środków finansowych przekazywanych przez gminę. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu gminy. W dniu 17 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na temat oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. W tym celu Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie do Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie Dużym i w Starych Babicach. W posiedzeniu Komisji uczestniczył Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej.
Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych. W dniu 5 maja br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice. W terminie składania wpłynęły dwie oferty-wybrano najkorzystniejszą firmy Roboty Leśno-Ogrodnicze i Konserwacyjne Parków inż. Eustachiusz Kołakowski z siedzibą w Jabłonnej przy ul. Rekreacyjnej 10. Konserwacja będzie przeprowadzona do 15 grudnia br. za kwotę w wysokości 200 tyś zł.
Gminne przetargi. Wójt Gminy ogłosił przetargi na wykonanie projektu budowy ul. Szymanowskiego w Klaudynie - termin składania ofert do 31 maja 2006 r. do godziny 1200, oraz na modernizację ul. Henryka Hubala - Dobrzańskiego - termin składania ofert do 30 czerwca br. do godziny 1200. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Jacek Kłopotowski - tel. 022-722-95-36.
12 maj 2006r. Nr 61

Praca w Gminie. Ponownie zachęcamy bezrobotnych do zgłaszania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Błoniu w celu podjęcia pracy w ramach prac społecznie użytecznych do sprzątania terenów publicznych gminy: do wykonania prac remontowych i porządkowych prowadzonych w szkołach, w bibliotece oraz do prac kancelaryjno-administracyjnych w Urzędzie Gminy, a od sierpnia do prowadzenia grup wsparcia dla dzieci z rodzin patologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do tej pory zgłosiło się pięć osób. Jest możliwość zatrudnienia jeszcze czternastu osób. Powiatowy Urząd Pracy czeka na kolejne zgłoszenia.
Dofinansowanie z Unii. W listopadzie 2005 r. Gmina Stare Babice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - priorytetu "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem". Nasz wniosek znalazł się wśród 371 złożonych do tego priorytetu przez beneficjentów z całego kraju. W dniu 4 maja 2006 r. zostaliśmy poinformowani, że nasz wniosek jako jeden z 22 został rekomendowany przez Komitet Sterujący Krajowemu Punktowi Kontaktowemu. W rankingu usytuowaliśmy się na piątym miejscu. Przejście do kolejnego etapu zobowiązuje nas do przetłumaczenia wniosku na język angielski, a następnie przekazanie Instytucji Pośredniczącej, która dokona weryfikacji tłumaczenia.
Konkurs na Dyrektora Przedszkola. W związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnego Dyrektora Przedszkola w Starych Babicach przy ul. Polna 40 Wójt Gminy ogłasza konkurs na to stanowisko. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach 1-2 oraz w paragrafach 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (dz. U. Nr 89 poz. 826 i nr 189 poz.1854). Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice u Adolfa Jarkowca (pok. 35, nr tel. 022-722-90-06) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie do 17 maja 2006 r. do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Wywóz odpadów. Po rozstrzygnięciu przetargu na zaplanowany na 12-26 maja wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy wybrano najkorzystniejszą ofertę Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Spółka zaoferowała najniższą cenę wywozu odpadów-34 zł/m3 netto. Mieszkańcy powinni wystawiać odpady przed posesje, zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicach sołtysów.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 9 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. W posiedzeniu Komisji uczestniczył I zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkom. Andrzej Karpiński. Komisja zapoznała się ze stanem porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stare Babice.
Festiwal w Błoniu. W związku z małym zainteresowaniem chętnych do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej, który odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2006r. w Błoniu, przypominamy, że można jeszcze zgłaszać się w Urzędzie Gminy Stare Babice u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel. 022-722-90-06). Ostateczny termin zgłoszenia upływa z końcem maja br. Uczestnicy festiwalu wystąpią w trzech kategoriach muzycznych: folk, jazz, rock. Do udziału w imprezie dopuszczone będą wyłącznie amatorskie grupy muzyczne.
5 maj 2006r. Nr 60

Płatności bezpośrednie-szkolenie. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starych Babicach zaprasza na szkolenie dotyczące płatności bezpośrednich i wspierania działalności rolniczej na obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania. Podczas szkolenia będzie można również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków dot. płatności obszarowych, których termin złożenia mija 15 maja 2006 r. Szkolenie obędzie się 10 maja o godz. 1730 oraz 15 maja o godz. 1700 w sali konferencyjnej im. M. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice, dodatkowe informacje pod nr tel. 022-752-91-42.
Konkurs na Dyrektora Przedszkola. W związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnego Dyrektora Przedszkola w Starych Babicach przy ul. Polna 40 Wójt Gminy ogłasza konkurs na to stanowisko. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach 1-2 oraz w paragrafach 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (dz. U. Nr 89 poz. 826 i nr 189 poz.1854). Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice u Adolfa Jarkowca (pok. 35, nr tel. 022-722-90-06) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie do 17 maja 2006 r. do godz. 1600, na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Prace społecznie użyteczne jako nowy instrument na rynku pracy. Na podstawie art. 73a znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia stworzono ofertę pracy dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne będzie pracować maksymalnie 10 godzin tygodniowo i otrzymywać świadczenia pieniężne w wysokości 6zł/godz. zachowując przy tym status osoby bezrobotnej. Zainteresowanych, którzy spełniają opisane wymogi, prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 32 ( pok. 21) w godz. 8.00 do 16.00 lub tel. 022-722-90-11.
Sprzedaż samochodu. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego gminy Stare Babice stanowiącego samochód osobowy Volkswagen Polo o nr.rej. WFM 001 g, którego cena wywoławcza wynosi 8.900 złotych. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 27.04.2006r. do 16.05.2006r. w godzinach 800-1400 w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach. Oferty należy składać do dnia 16.05.2006r. do godziny 1500 w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice. Dodatkowe informacje o sprzedawanym samochodzie można uzyskać w Urzędzie Gminy u Bogdana Skibińskiego (pok. 27, nr tel. 022-722-90–06) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Nabory do przedszkoli. Komisje rekrutacyjne rozpatrzyły wnioski o przyjęcie dzieci do gminnych przedszkoli: w Starych Babicach na pięć oddziałów posiadających 120 miejsc rozpatrzono 164 wnioski, w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym posiadającym dwa oddziały-50 miejsc zgłoszono 72 dzieci. Informujemy, że na terenie gminy działają również trzy przedszkola niepubliczne: "Słoneczny Domek" w Lipkowie (tel. 022-796-17-54)-na 26 miejsc, Ireny Sobkowicz w Zielonkach Parceli (tel. 022-733-11-84)-na 23 miejsca, "Krasnal" w Bliznem (tel. 0-693-859-028)-na 72 miejsca. Od września uruchomione zostanie nowowybudowane niepubliczne przedszkole "Jeżyk" w Latchorzewie przy ul. Janowskiego na ok. 100 miejsc-w którym prowadzona jest już rekrutacja (tel. 022-722-09-17).
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.