Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
29 wrzesień 2006r. Nr 75

Szkolenie dla mieszkańców. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza wszystkich mieszkańców, szczególnie przedsiębiorców i rolników, na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dotyczące rozwoju Internetu na obszarze naszej gminy. Szkolenie pt.: "INTERNET NA OBSZARACH WIEJSKICH JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI" odbędzie się 16.10.2006 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice w sali im. Stanisława Zająca na I piętrze od godz. 10.00 do 14.00. Organizatorem jest Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Wyjazd na Polagrę FARM. Urząd Gminy organizuje wyjazd szkoleniowy autokarem do Poznania na targi Polagra FARM w dniu 15 października 2006. Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt z panią Marią Matuszewską z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (nr telefonu : 0-600 620 206). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Przetarg na budowę kanalizacji w Latchorzewie. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Latchorzewie ul. Reymonta w gminie Stare Babice". Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Danuty Wąsowicz (pok. 2, nr tel 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 23 października br. do godz. 12.00.
Wodociągi w gminie. Gmina podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Koczarskiej w Starych Babicach z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym ISTAL Sp zoo wyłonionym w drodze przetargu. Prace budowlane będą trwały do 30 listopada br. Zakończono budowę wodociągu w ul. Wiłkomirskiego w Klaudynie.
Konserwacja rowów. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu na zlecenie Gminy Stare Babice rozpoczął konserwację rowów przydrożnych przy ul. Ekologicznej w Klaudynie. Zakłada się, że prace potrwają do 15 października br.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 26 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym zaopiniowano projekty uchwał pod obrady XL sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 26 września 2006r odbyła się XL sesja Rady Gminy, podczas której Rada podjęła 19 uchwał, m.in.: uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwaliła regulamin przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe, uchwaliła kontynuowanie realizacji "Programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w gminie Stare Babice" w latach 2007-2011, wyraziła zgodę na współfinansowanie przygotowania przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w Otulinie Kampinoskiego parku Narodowego", przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice w latach 2002-2005, przyjęła aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2020, dokonała zmian w budżecie gminy w 2006 roku, określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare Babice, nadała nazwę ulicy we wsi Lubiczów, wyraziła zgodę na nabycie gruntów pod infrastrukturę techniczną towarzyszącą modernizacji drogi wojewódzkiej nr 580.
Sprzątanie świata. Jak co roku uczniowie szkół z terenu gminy wzięli udział w "Akcji sprzątania świata". Dzieci sprzątały tereny wokół szkół. Łącznie wywieziono ok. 50 m3 odpadów.
22 wrzesień 2006r. Nr 74

Rejestracja przedpoborowych. Zgodnie z "Wojewódzkim planem przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1988 na terenie województwa mazowieckiego", w okresie od dnia 23.10.2006 r. do dnia 25.10.2006 r. zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 26) rejestracja przedpoborowych. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.
Gmina otwarta na fundusze strukturalne . W sierpniu Gmina Stare Babice wzięła udział w konkursie "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne" organizowanym przez Związek Powiatów Polskich i otrzymała certyfikat "Gmina otwarta na fundusze strukturalne". Celem konkursu było wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego, które skutecznie aplikują o fundusze strukturalne Unii Europejskiej, mają dobrze przygotowaną kadrę zarządzającą projektami, infrastrukturę niezbędną do profesjonalnego pozyskiwania informacji, przygotowywania wniosków, realizacji i rozliczania projektów oraz współpracują z różnymi podmiotami w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych.
Modernizacja ul Hubala. Trwają prace modernizacyjne ulicy Hubala Dobrzańskiego. Zakończono budowę odwodnienia ulicy, kontynuowane są prace przy odtworzeniu i budowie chodników.
Wodociąg w ul Koczarskiej. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Koczarskiej w Starych Babicach. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego ISTAL Sp z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. Cena oferty wynosi 199 555 zł brutto, termin wykonania-30 listopada 2006r.
Sesja Rady Gminy. Dnia 28 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XL sesja Rady Gminy Stare Babice. Porządek obrad obejmuje podjęcie 19 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Komisje Rady Gminy W dniu 19 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Radni zapoznali się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r., sprawozdaniem z przebiegu realizacji Strategii Rozwoju Gminy w latach 2002-2005 oraz projektem aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju do roku 2020. Ponadto dyskutowano na temat Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego". Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu w dniu 21 września radni pozytywnie zaopiniowali program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
Uroczystości patriotyczne. Tradycyjnie, jak co roku, w ostatnią niedzielę września w Starych Babicach odbędą się uroczystości patriotyczne z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego upamiętniające wydarzenia II wojny światowej i poległych za ojczyznę. Uroczystość rozpocznie Msza święta w Kościele w Starych Babicach o godz. 9.30. Po jej zakończeniu ok. godz. 10.40 nastąpi przemarsz na cmentarz wojskowy, gdzie zostanie odczytany apel poległych, oddane zostaną salwy honorowe i złożone kwiaty. Po uroczystości odbędzie się spotkanie kombatantów z młodzieżą i mieszkańcami na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Zapraszamy!
1 wrzesień 2006r. Nr 73

Stypendia Europejskie. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego rozpoczyna III edycję programu stypendialnego realizowanego głównie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O przyznanie stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego Powiatu, kończących się maturą, zamieszkali na terenach wiejskich o dochodzie miesięcznym na jedną osobę w rodzinie nie przekraczającym 350 zł / m-c netto. Stypendia będą przyznawane na okres do 10 m-cy, na rok 2006/2007. Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (pok. 131, I piętro) do 29 września br.-poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek-czwartek w godz. 8.00 - 16.00. Cały program stypendialny organizowany jest w formie konkursu ofert, składanych przez powiaty do Urzędu Marszałkowskiego, który zadecyduje o przyznaniu środków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022-733-72-41 lub drogą elektroniczną po wysłaniu zapytania na adres: wydzialoswiaty@pwz.pl.
Kanalizacja w gminie. Odebrana została sieć kanalizacyjna na ulicach Ogrodniczej, Dolnej w Babicach Nowych, część ulicy Andersa i pozostała część ulicy Maczka w Janowie. Prace trwają dalej w Koczargach Starych na ul. Akacjowej.
Wzmocnienie dróg gruntowych. W dniu 21 sierpnia br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem istniejących nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęła jedna oferta firmy DROGMIR Jerzy Szaciłło z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11/21 w Warszawie. Prace mają być wykonane do końca roku 2006, wartość umowy wynosi 520 000 brutto.
Wnioski paszportowe. Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od dnia 27 lipca br. przy składaniu wniosku o paszport przyjmowane będą wyłącznie fotografie wykonane według nowego wzoru. Wnioski paszportowe przyjmowane będą w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim w poniedziałki w godz. 900 - 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.30. Natomiast odbiór paszportów odbywać się będzie w Mazowieckim Urzędzie wojewódzkim w Referacie nr 4 w Warszawie-Pl. Bankowy 3/5 (wejście od Al. Solidarności) w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 17.30, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 - 15.00.
Zmiany w świadczeniach rodzinnych. Od dnia 1 września br. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2006/2007 r. W związku z powyższym należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (z siedzibą w Urzędzie Gminy Stare Babice, pok. 29,nr tel. 022-722-90-11). Dnia 19 lipca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie powyższe wprowadza szereg zmian. Informujemy, iż wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy tj: od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. złożone przez osoby otrzymujące dochód z gospodarstwa rolnego zostaną rozpatrzony w terminie późniejszym. Powodem tego jest rozliczenie dochodów gospodarstwa rolnego, które będzie możliwe po ogłoszeniu obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określającego miesięczny dochód gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego. Rozpatrzenie i wydanie decyzji nastąpi w terminie 14 dni po ogłoszeniu Prezesa GUS.
II Letni Festiwal Muzyczny. Dnia 3 września br. o godz. 1900 w sali koncertowej domu parafialnego w Starych Babicach odbędzie się kolejny koncert w ramach II Letniego Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina". Wystąpi CHOPIN QUINTET. Serdecznie zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.