Dzisiaj jest środa 12 czerwca 2024 r. imieniny Gwidona, Leonii, Niny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
27 Listopad 2006r. Nr 83

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Dnia 24 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Stare Babice, na której radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady-Henryka Kuncewicza oraz Wiceprzewodniczących-Adama Kotwickiego i Tadeusza Wiśniewskiego. Ponadto Wójt Gminy przedstawił nowowybranej Radzie sprawozdanie o stanie gminy.
Dnia 23 listopada w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu, na której radni wybrali Starostę, Wicestarostę i członków zarządu. Ponownie Starostą został Jan Żychliński, a Wicestarostą-Leszek Tokarczyk. Podczas wyborów samorządowych do Rady Powiatu gmina Stare Babice i Izabelin stanowiły jeden okręg wyborczy z pięcioma mandatami: ze Starych Babic wybrany został Adam Moraczewski i Jan Żychliński, z Izabelina-Wojciech Białas, Ryszard Górka i Zygmunt Zaradkiewicz.
Przetargi gminne. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony:
-na zakup strażackiego samochodu ciężarowego oraz wykonanie na nim zabudowy gaśniczej GCBA I MOD. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pawła Błażejewskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 28 listopada br. do godz. 12.00;
-na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel.022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 7 grudnia br. do godz. 9.00.
Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji autobusowej w gminie. Przypominamy, że do 30 listopada przyjmowane są uwagi i sugestie do przedstawionych propozycji zmian tras autobusów na terenie naszej gminy i rozkładów jazdy na stronie: www.bip.babice-stare.waw.pl, w lokalnej prasie oraz na tablicach sołeckich. Wnioski można składać do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 27, tel. 022-722-90-06, e-mail: srodowisko@stare-babice.waw.pl).
Schronisko dla zwierząt w Sochaczewie. Gmina Stare Babice podpisała porozumienie z gminą Sochaczew, w ramach którego zadeklarowała udział w finansowaniu, wraz z innymi gminami, projektu budowlanego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sochaczewie. Przygotowany jest wstępny kosztorys zadania. Inwestor przewiduje udział w zadaniu Funduszu Unijnego oraz Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17 Listopad 2006r. Nr 82

Wójt i Rada Gminy wybrani! W niedzielnych wyborach samorządowych w I głosowaniu Wójtem Gminy Stare Babice został ponownie wybrany Krzysztof Turek - uzyskując 52,91% głosów. W skład Rady Gminy Stare Babice weszli: Lucyna Molak, Justyna Szczepanik, Tomasz Druzd, Krzysztof Grzelak, Adam Kotwicki, Henryk Kuncewicz, Stanisław Lesisz, Witold Maziarz, Jerzy Piętocha, Leszek Poborczyk, Jan Puścian, Waldemar Szelenbaum, Tomasz Szuba, Tadeusz Wiśniewski, Walerian Żyndul. Na terenie całej Gminy frekwencja wyniosła 50%. Najwyższą-61,7%-odnotowano w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym Zielonki Parcela, a najniższą-38,46%-w okręgu nr 12 obejmującym Borzęcin Mały, Borzęcin Duży oraz Topolin.
Gminne inwestycje. Firma DROG-REM Małgorzata Król-Gawrońska rozpoczęła remont chodnika na ciągu pieszym w Starych Babicach od ul. Sienkiewicza do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Prace potrwają do 30 listopada br. Rozpoczęła się także budowa kanalizacji w Latchorzewie w ul. Reymonta przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe ORPA Sp. j.
Stypendia socjalne. Gmina przeznaczyła kwotę 8 295 zł/m-c na stypendia socjalne zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, z rodzin których dochód na 1 członka nie przekracza 351 zł. Komisja socjalna dokonała podziału na cały rok szkolny 2006/2007. Złożono 116 wniosków - wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Stypendia przyznano w wysokości od 52 do 110 zł/ m-c. Ponadto komisja przyznała 1 losowy zasiłek szkolny w wysokości 320 zł jednorazowo.
Przetarg na dowożenie dzieci do szkół. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 i I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel.022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 29 listopada br. do godz. 900.
Projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przypominamy, że do 2 grudnia br w Referacie Architektury Urzędu Gminy (pok. 3) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Stare Babice Osoby zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Kancelarii Urzędu Gminy do 10 grudnia br.
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W dniu 8 listopada Wójt Gminy wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego siedmiu nauczycielom, którzy pomyślnie zdali egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Stare Babice. Akty mianowania otrzymali : Zuzanna Jaworek i Ewa Kaczmarska z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych, Monika Adamczyk, Iwona Antoszkiewicz i Mariola Górska ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach oraz Julita Mikołajczak-Mydlak i Sylwia Miksza z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.
Konsultant ds. uzależnień młodzieży. Przypominamy, że konsultant dla młodzieży zagrożonej i uzależnionej od środków psychoaktywnych: alkoholu i narkotyków, przyjmuje w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10-tel. 022-722-04-93.
9 Listopad 2006r. Nr 81

Kanalizacja-rozbudowa i koszty. Zgodnie z projektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz obecną mocą przerobową zmodernizowanej oczyszczalni ścieków sieć kanalizacyjna obejmie całą gminę w ciągu 4 lat. Koszty na dzień 1 stycznia 2007 r. za odprowadzenie ścieków nie zwiększą się w stosunku do obecnych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej nie będzie powodować wzrostu opłat za ścieki od gospodarstw domowych! Władze gminy dbając o ochronę środowiska nie zamierzają obciążeń z tym związanych przenosić na mieszkańców. Ewentualny wzrost kosztów funkcjonowania rozbudowanej sieci będzie pokryty wyłącznie z budżetu gminy, natomiast wszelkie decyzje dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej będą podejmowane przez organy samorządu gminy.
Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji autobusowej w gminie. Zapowiedź wprowadzenia nowego rozkładu jazdy i tras autobusów wywołała żywą reakcję mieszkańców, dlatego postanowiono wstrzymać wprowadzenie wszelkich zmian i przeprowadzić dodatkowe konsultacje społeczne. Do przedstawionych propozycji zmian tras autobusów i rozkładów jazdy na stronie: www.bip.babice-stare.waw.pl, w lokalnej prasie oraz na tablicach sołeckich. Uwagi prosimy składać do 30 listopada br. do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 27, tel. 022-722-90-06, e-mail: srodowisko@stare-babice.waw.pl).
Kapliczki. Na wniosek mieszkańców Gminy, Wójt rozpoczął czynności zmierzające do objęcia opieką i ochroną kapliczek w Gminie. Zostaną one zinwentaryzowane oraz podane ocenie co do ich stanu technicznego oraz niezbędnego zakresu koniecznych napraw. Prace remontowe i konserwatorskie będą wykonywane przy wsparciu Gminy w uzgodnieniu z Parafiami, służbami konserwacji zabytków i właścicielami lub zarządcami terenów, na których stoją. Niektóre kapliczki np. w Lipkowie wymagają przesunięcia w nowe miejsca poza obręb jezdni lub chodników.
Konsultant ds. uzależnień młodzieży. Konsultant dla młodzieży zagrożonej i uzależnionej od środków psychoaktywnych: alkoholu i narkotyków, przyjmuje w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10-tel. 022-722-04-93.
Wybory samorządowe! 12 listopada br. zostaną przeprowadzone wybory samorządowe do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz bezpośrednie wybory wójta gminy. Na terenie gminy jest 7 obwodów głosowania-siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14, dwie w Szkole w St. Babicach, ul. Polna 40, w KS "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4, w Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 oraz dwie w Szkole w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w g. 6.00-20.00. Zachęcamy Mieszkańców do uczestnictwa w nadchodzących wyborach. Przypominamy, że oddając swój głos macie Państwo wpływ na sposób zarządzania gminą oraz decydujecie o jej przyszłości.
Uroczystość 11 listopada. Z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczystość patriotyczną, która odbędzie się 11 listopada 2006 roku o godzinie 17.00 w Auli Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. Wystąpią Gminna Orkiestra Młodzieżowa oraz chóry szklone ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Natomiast młodzież gimnazjalna przedstawi "Otwartą lekcję historii". Serdecznie zapraszamy!
3 Listopad 2006r. Nr 80

Bez zmian w rozkładach jazdy autobusów! Zapowiedź wprowadzenia nowego rozkładu jazdy autobusów wywołała żywą reakcję i szereg komentarzy mieszkańców Naszej Gminy. Uwzględniając głosy mieszkańców postanowiono wstrzymać wprowadzenie wszelkich zmian do stycznia przyszłego roku. Do tego czasu przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje z mieszkańcami. Tymczasem trasy wszystkich autobusów i rozkłady jazdy pozostają bez zmian. Jedyna zmiana, wprowadzona od 5 listopada na wniosek mieszkańców Mariewa, dotyczy rozkładu jazdy linii 729. Zmieniono tam miejsce przystanku końcowego autobusów (obecnie znajduje się on w Mariewie, zamiast na Wólce) oraz skorygowano rozkład jazdy poprzez dodanie trzech kursów.
Prosimy o składanie uwag i propozycji do projektu rozkładu jazdy autobusów oraz trasy nowej linii 730, zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl oraz na tablicach sołeckich. Państwa opinie przyjmuje Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare (pok. 27, tel. 022-722-90-06, e-mail: srodowisko@stare-babice.waw.pl).
Kanalizacja w Koczargach Nowych. W dniu 31 października br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Koczargach Nowych w Gminie Stare Babice. Wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego ISTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. Prace mają być wykonane do 20 grudnia br, wartość umowy wynosi 259.750zł netto ( 277.932zł brutto ).
Przetarg na remont ośrodka zdrowia. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na remont i rozbudowę budynku komunalnego w Starych Babicach-ośrodek zdrowia. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 1 grudnia br. do godz. 12.00.
Szkolenie obwodowych komisji wyborczych. Dnia 3 listopada br. w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyło się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych do: rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wójta gminy wyznaczonych na 12 listopada br. Lokale wyborcze będą czynne od 6.00 do 20.00.
Seminarium dotyczące finansowego wsparcia rolników. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie zaprasza na seminarium powiatowe "Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013", które odbędzie się 10 listopada br. o godz. 8.30 w restauracji "Kamrat" w Starych Babicach, ul. Ogrodnicza 9. W programie m.in. ułatwienie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, modernizacja gospodarstw rolnych, zagadnienia odnowy i rozwoju wsi.
Uroczystość 11 listopada. Z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczystość patriotyczną, która odbędzie się dnia 11 listopada 2006 roku o godzinie 17.00 w Auli Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. Wystąpią Gminna Orkiestra Młodzieżowa oraz szklone chóry ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Natomiast młodzież gimnazjalna przedstawi "Otwartą lekcję historii". Serdecznie zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.