Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
21 grudnia 2006r. Nr 87

Dofinansowanie programu wyrównania szans edukacyjnych. Gmina Stare Babice złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie realizacji programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r. Wartość projektu wynosi 336 560 zł. Projekt zostałpozytywnie oceniony i gmina otrzymała dotację w kwocie 168 280 zł., która stanowi 50% wartości projektu.
Wstępne Studium Wykonalności. W dniu 15 grudnia 2006 r. na zaproszenie Wójta Gminy odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano nowej Radzie Wstępne Studium Wykonalności projektu pn. "Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego". Wstępne Studium Wykonalności zostało przygotowane przez profesjonalną firmę wyłonioną w drodze przetargu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem Wstępnego Studium było pokazanie czy dane przedsięwzięcie jest wykonalne, biorąc pod uwagę opinię społeczną oraz ekonomiczny i techniczny punkt widzenia, a także spodziewane oddziaływanie na środowisko naturalne. Obecnie w NFOŚiGW trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Ostatecznego Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego o środki z Funduszu Spójności. W dniu 28 września 2006 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na kontynuowanie prac nad tym projektem.
Komunikacja autobusowa. Od 1 stycznia 2007 roku autobusy komunikacji miejskiej będą kursować po terenie Gminy wg obowiązującego dotychczas rozkładu jazdy. Proponowane zmiany w kursowaniu autobusów, wynikające z treści wniosków przedłożonych przez mieszkańców Gminy, są obecnie konsultowane z ZTM.
Z prac komisji Rady Gminy. W dniu 19 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisja pozytywnie zaopiniowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. W dniu 20 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Komisje zapoznały się z projektami uchwał na III sesję Rady Gminy
III sesja Rady Gminy. W dniu 21 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Gminy. Rada Gminy podjęła 9 uchwał, m. in. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r, uchwaliła zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie części wsi Wojcieszyn i Wierzbin oraz kompleksu działek we wsi Stanisławów, wybrała również ze swojego grona przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "Kampinos"-radnych Jerzego Pietochę i Tomasza Szubę. W skład zgromadzenia wchodzą również wójtowie gmin uczestniczących w związku.
Przetarg na druk GAZETY BABICKIEJ rozstrzygnięty. W dniu 21 grudnia br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług w zakresie drukowania miesięcznika gminnego "GAZETA BABICKA". Wpłynęło dziesięć ofert, wybrano najkorzystniejszą Firmy DRUKOBA z siedzibą w Mościskach, ul.3 Maja 76. Cena usługi wynosi 1,41 zł brutto za 1 egzemplarz gazety. , termin świadczenia od 2 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice szczęśliwych, zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask Bożych w nadchodzącym 2007 roku życzy Krzysztof Turek, Wójt Gminy Stare Babice.
15 grudnia 2006r. Nr 86

Sesja Rady Gminy. Dnia 21 grudnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III sesja Rady Gminy Stare Babice. Proponowany porządek obrad obejmuje podjęcie 6 uchwał, m.in. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Wodociąg w Koczargach Nowych. Wykonawca-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowa ISTAL-kończy prace przy budowie wodociągu w ul. Szkolnej w Koczargach Nowych. Przed świętami-20 grudnia-będzie oddana do użytku sieć wodociągowa.
Przetarg na druk GAZETY BABICKIEJ. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie drukowania miesięcznika gminnego "GAZETA BABICKA". Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok.34, nr tel.022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 21 grudnia br. do godz. 900.
Pomoc społeczna dzieciom niepełnosprawnym. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r pod nazwą: pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Szczegółowe informacje na temat konkursu mozna uzyskać u Alicji Napurki (pok. 21, nr tel. 022-722-90-11). Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2007 r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
Przetarg na ochronę szkoły w Borzęcinie Dużym rozstrzygnięty. W dniu 13 grudnia br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na na świadczenie usług w zakresie realizacji bezpośredniej ochrony obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697. Wpłynęły cztery oferty, wybrano najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Usługowego Kerim z siedzibą w Radomiu, ul. Sandomierska 14 a. Cena usługi wynosi 5,84 zł brutto/godz. , termin świadczenia od 2 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Punkt zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Informujemy, że na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. przy ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków funkcjonuje punkt zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Bliższe informacje nt. oferty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w koszt odbioru odpadów można uzyskać pod telefonem Spółki: 022 758 20 63.
Zbliżająca się zima. W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy o obowiązku odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu z dachów budynków i sopli lodu.
8 grudnia 2006r. Nr 85

II Sesja Rady Gminy Stare Babice W dniu 5 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Gminy. Podczas sesji wybrany przez mieszkańców gminy na kolejną kadencję Wójta Gminy-Krzysztof Turek złożył ślubowanie. Ponadto powołano 4 stałe komisje Rady Gminy: Komisję Rewizyjną, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisję Ochrony Środowiska Rolnictwa i Bezpieczeństwa, których przewodniczącymi zostali odpowiednio radny Waldemar Szelenbaum, radny Krzysztof Grzelak, radna Justyna Szczepanik, radny Leszek Poborczyk.
Nabór pracownika do Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Architektury Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. 3, nr tel. 022-722-90-04) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 22 grudnia br. osobiście w siedzibie Urzędu do Sekretarza Gminy (pok. nr 16) lub Kierownika Referatu Architektury (pok. nr 3) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Przetarg na dowożenie dzieci do szkół rozstrzygnięty. W dniu 29 listopada br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Wpłynęła jedna oferta Firmy Usługi Transportowe Krzysztof Czupryński z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Strażacka 1 a m 2. Cena usługi wynosi 63 zł brutto dziennie za dowóz jednego dziecka. Firma będzie dowoziła 17 dzieci od 2 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Konkursy ofert na realizowanie zadań publicznych. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r., przedmiotem którego jest szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, oferty należy składać do 8 stycznia 2007r.
- upowszechniania kultury i sztuki w 2007 roku, przedmiotem którego są następujące zadania :
 • szkolne spotkania ze sztuką, warsztaty artystyczne "Młodzi z pasja", prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej, oferty należy składać do 8 stycznia 2007r.
 • nauka tańca towarzyskiego, przegląd twórczości amatorskiej-chór seniorów, prowadzenie warsztatów artystycznych dla grupy tkackiej "Penelopa", oferty należy składać do 10 stycznia 2007r.

 • Zadania będą realizowane w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2007r. Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok. 35, nr tel. 022-722-90-78) oraz na stronie internetowej: www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać w wyznaczonych terminach do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
  Przetarg na dostawę żywności do Przedszkola. Przedszkole w Starych Babicach ogłasza przetarg na dostawę produktów żywieniowych do przedszkola. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie przedszkola. Szczegółowe informacje można uzyskać u Dyrektora Przedszkola Bożenny Pyć (nr tel. 022-722-91-30) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola w Starych Babicach w terminie do 28 grudnia br. do godz. 9.00.
  Zbłąkany jamnik. Młody jamnik przybłąkał się na teren prywatnej posesji w Mariewie. Zwierzę jest łagodne i łatwo nawiązuje kontakt. Poszukujemy właściciela lub osoby mogącej zapewnić psu dom. Informacje na temat psa można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 27, nr tel. 022-722-90-06).
  1 grudnia 2006r. Nr 84

  Sesja Rady Gminy. Dnia 5 grudnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się II sesja Rady Gminy Stare Babice. Proponowany porządek obrad obejmuje ślubowanie wybranego 12 listopada w wyborach bezpośrednich Wójta Gminy-Krzysztofa Turka oraz podjęcie 5 uchwał, m.in. ustalenia nazw i liczebności stałych Komisji Rady Gminy. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
  Przetarg na ochronę szkoły w Borzęcinie Dużym. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie realizacji bezpośredniej ochrony obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel.022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 13 grudnia br. do godz. 9.00.
  Nowy samochód strażacki. W dniu 28 listopada br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zakup strażackiego samochodu ciężarowego oraz wykonanie na nim zabudowy gaśniczej GCBA i MOD. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Moto-Truck mgr Leszek Chmiel z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 270, który podał cenę w wysokości 140 000 netto.
  Przetarg na dowożenie dzieci do szkół rozstrzygnięty. W dniu 29 listopada br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług z zakresu dowożenia dzieci do Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym i I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. Wpłynęła jedna oferta Firmy "Żak" Michał Szymaniak z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Strażacka 1 a m 2. Cena usługi wynosi 3,40 zł/ 1 wozokilometr. Firma będzie dowoziła dzieci od 2 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
  Zakończenie konsultacji dotyczących komunikacji autobusowej w gminie. W dniu 1 grudnia zakończono przyjmowanie wniosków i propozycji mieszkańców dotyczących zmian w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej na terenie Gminy. Złożono łącznie 101 wniosków (pism, telefonów, e-mail), które są obecnie analizowane i będą uwzględnione przy opracowywaniu nowego projektu rozkładu jazdy autobusów. Propozycja rozkładu jazdy autobusów będzie przedstawiona mieszkańcom gminy przed ostatecznym podjęciem decyzji o jego wprowadzeniu.
  Koncert fortepianowy. Dnia 3 grudnia br. o godz. 19.00 w sali koncertowej domu parafialnego w Starych Babicach odbędzie się koncert fortepianowy w wykonaniu Stanisława Deja., w programie: F. Chopin, Cl. Debussy, W.A. Mozart, S. Rachmaninow, M. Ravel. Zapraszamy!
  ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  LINKI


  Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

  skrzynka podawcza e-puap


  Elektroniczny Dziennik  ZAPRASZAMY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień

  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.