Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

26 stycznia 2007 r. Nr 91


Komisje Rady Gminy. W dniu 23 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał na IV sesję. Tego samego dnia Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydała ostateczną pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2007 r.
Sesja Rady Gminy. W dniu 25 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady Gminy. Rada Gminy podjęła 9 uchwał, w tym jednogłośnie zatwierdziła budżet gminy na 2007r., przyjęła na 2007r. plan pracy Rady Gminy i plany pracy Komisji oraz zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
Wybory do Rad Powiatowych MIR. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza członków izby rolniczej - rolników - do głosowania na członków Rady Powiatowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego Mazowieckiej Izby Rolniczej. Okręgowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów na członka - Marczak Heronim i Skorupski Sławomir. Wybory będą przeprowadzone dn. 4 lutego w godz. 8.00 - 18.00 w lokalu wyborczym w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32.
Przetarg na cząstkowy remont dróg gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 29 stycznia br. do godz. 1200.
Rozstrzygnięcie przetarg na gruntowy remont dróg gminnych. W dniu 23 grudnia br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na remont dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęła jedna oferta firmy REMONT DRóG Jan Kulig z Pruszkowa, ul. Armii Krajowej 39/26. Zakończenie robót zaplanowane jest na 20 grudnia br. Cena oferty wynosi:
- równanie i profilowanie dróg gminnych - 0,25 zł/m2 netto
- remont dróg gruntowych kruszywem - 0,50 zł/m2 netto
Obowiązek odśnieżania chodników. Przypominamy o obowiązku uprzątania błota, odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu z dachów budynków i sopli lodu.

19 stycznia 2007 r. Nr 90


Skutki wichury! Ogółem na terenie powiatu odnotowano na godz. 10.00 w dniu 19 stycznia br. 45 powalonych drzew na ulice, 7 zerwanych lub poderwanych dachów. Na terenie gminy Stare Babice straż pożarna interweniowała 5 razy: zabezpieczyła zwalone słupy i linie na ul.Warszawskiej w Latchorzewie, zwalony dach na ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych, zwalone drzewo na ul. Jakubowicza i ul. Mościckiego w Lipkowie, zwalone drzewo na ul. Izabelińskiej w Starych Babicach. Dwanaście miejscowości pozbawionych jest energii elektrycznej.
Zakład Energetyczny Pruszków poinformował, że cały czas usuwa skutki huraganu i postara się dzisiaj (19.01) zapewnić wszystkim mieszkańcom gminy dostęp energii elektrycznej.

IV Sesja Rady Gminy. W dniu 25 stycznia br o godz. 14:00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy. Porządek obrad obejmuje m.in. uchwalenie budżetu gminy na 2007r., przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady oraz zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
Komisje Rady Gminy. W dniu 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Bezpieczeństwa Komisje wydały pozytywne opinie o projekcie budżetu gminy na 2007r. z zakresu swojej działalności.
W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja kontynuowała prace nad wydaniem opinii do projekt budżetu na 2007 r.
Przetargi gminne. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi nieograniczone na:
- dostawę kruszywa drogowego łamanego - kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm samochodami samowyładowczymi oraz dostawę kruszywa betonowego o frakcji 0 - 63 mm samochodami samowyładowczymi,
- remont dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Stare Babice,
- konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie gminy Stare Babice.
Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego lub Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 23 stycznia br. do godz. 1200.
Rozstrzygnięto konkurs na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. pod nazwą: pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Wpłynęła 1 oferta - Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa. Placówką, która bezpośrednio będzie wykonywała zadanie jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10, gmina Stare Babice.
Na realizację w/w zadania kwota udzielonej dotacji wynosi 55 000zł. Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadaniem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży zajmą się UKS Borzęcin oraz LKS "Naprzód" Zielonki. Środki w wysokości 450 tys. zł zostaną rozdzielone na te dwa podmioty.

12 styczeń 2007 r. Nr 89
Drewno z KPN-u na sprzedaż. Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) informuje, że w 2007 r. planuje pozyskać w wyniku cieć pielęgnacyjnych i sanitarnych w drzewostanach Parku około 13000 m3 drewna sosnowego grupy S2 (papierówka), 7000 m3 drewna sosnowego grupy S2b (wałek użytkowy), 1000 m3 drewna sosnowego WC i WD (tartaczne), 7000 m3 drewna iglastego i liściastego grupy S4 (opał). Zainteresowani kupnem drewna mogą składać oferty do Dyrekcji KPN w Izabelinie. Mieszkańcy gminy, zainteresowani detalicznym zakupem, mogą zgłaszać się do kancelarii leśnictw na terenie KPN. Wymienione wyżej ilości drewna będą do kupienia sukcesywnie, w miarę ich pozyskania, w ciągu całego roku.
Spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z potrzebą kontynuacji prac nad projektem "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego" w dniu 10 stycznia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Stare Babice z Prezesem Zarządu NFOŚiGW- Kazimierzem Kujdą oraz Wandą Galikowską-Kopacką - Dyrektorem Departamentu Przygotowania Przedsięwzięć. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel WFOŚiGW.
Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych ze strukturą instytucjonalną przedsięwzięcia wskazaną we Wstępnym Studium Wykonalności oraz omówienie stopnia zaawansowania przygotowania przedsięwzięcia do realizacji na tle wymaganych warunków gotowości realizacyjnej w chwili składania Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Ponadto zostały przedstawione nowe uregulowania prawne i wytyczne warunkujące przygotowanie przedsięwzięć jak również zakres pomocy technicznej.
Z pracy Komisji Rady Gminy. W dniu 9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja rozpoczęła prace nad wydaniem opinii do projektu budżetu na 2007 rok oraz zaopiniowała pozytywnie przygotowanie koncepcji budowy budynku przeznaczonego na ośrodek zdrowia wraz z ewentualnym powiększeniem programu funkcjonalnego o pomieszczenia o przeznaczeniu publicznym np. biblioteka, GOPS itp.
W dniu 11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym między innym ustalono kalendarz imprez i uroczystości w gminie na rok 2007 oraz rozpoczęto prace nad wydaniem opinii do projektu budżetu na rok 2007 z zakresu działania Komisji.
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r. Zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki: szkolne spotkania ze sztuką, prowadzenie warsztatów artystycznych "Młodzi z pasją" oraz gminnej orkiestry młodzieżowej będą realizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego. Natomiast nauką tańca towarzyskiego, przeglądem twórczości amatorskiej - chór seniorów oraz prowadzeniem warsztatów artystycznych dla grupy tkackiej "Penelopa" zajmie się Stowarzyszenie Kulturalne "Kotwica".
Zadania będą realizowane w bieżącym 2007 r.
Babinicz 2006 przyznany! Dnia 6 stycznia br. na spotkaniu noworocznym Wójt Gminy już po raz dziesiąty wręczył prestiżową nagrodę - statuetkę "Babinicza" osobie, która swoją postawą i działalnością szczególnie zasłużyła się dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. Tym razem nagrodę otrzymał ksiądz kanonik Józef Olczak.
Na spotkaniu wystąpił zespół wokalny EYAA, uczennica gminnego gimnazjum w Koczargach Starych - Ania Pioterczak w koncercie kolęd oraz aktor Mariusz Kiljan z humorystycznymi piosenkami aktorskimi. Imprezę prowadził Andrzej Frajndt, który specjalnie na tę uroczystość napisał piosenkę "Babickie Babinicze", która stała się przebojem wieczoru. Piosenkę wykonał zespół EYAA wraz z publicznością. Przeprowadzono także aukcję zdjęć i obrazu, w wyniku której zebrano kwotę 4 800 zł.
Dochód z aukcji przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

5 styczeń 2007r. Nr 88


Wybory do Rad Powiatowych MIR. Mazowiecka Izba Rolnicza ogłasza wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 4 lutego 2007 roku. Prawo do kandydowania do Rad Powiatowych przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikiem podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym w nich wkłady gruntowe. Z terenu naszej gminy wybranych będzie dwóch członków. Druki do zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można otrzymać w Oddziale Biura MIR w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, tel. 022-773-53-95, 773-55-29 (email: weso@mir.pl, strona internetowa: www.mir.pl) oraz w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 022- 722-94-51. Dokumenty należy przesłać do dnia 15 stycznia br. na adres Oddziału lub złożyć 16 stycznia do godz. 18.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
Zmiany w opłatach skarbowych. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 8 grudnia 2006 r.) od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczenia. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Stare Babice bądˇ banku lub w formie bezgotówkowej w dowolnym banku na rachunek Urzędu Gminy: Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie O/Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008. Z dniem 1 stycznia 2007 r. tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej. Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Odpady budowlane. Z uwagi na stwierdzenie zwiększającej się ilości porzucanych na terenie Gminy odpadów budowlanych przypominamy, że inwestorzy w trakcie prowadzenia prac budowlanych zobowiązani są do posiadania umowy na wywóz odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
Opłatek seniorów. Klub Seniora "Nadzieja" , Chór "Babickie Sąsiadki" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 14 stycznia o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40.
Koncert Pospieszalskich. Dnia 11 stycznia br. o godz. 19.00 w Kościele Parafialnym w Starych Babicach odbędzie się Wieczór Kolęd w wykonaniu muzykującej Rodziny POSPIESZALSKICH. Rodzinę wspomagać będzie Krystyna Steczkowska i Joszko Broda. Serdecznie zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.