Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 marca 2007 r. Nr 100
Zmiany w układzie linii autobusowych. Dnia 27 marca b.r. odbyło się spotkanie radnych i sołtysów w sprawie zmian w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt, Zastępca Wójta i kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Szczegółowe informacje o zmianach są umieszczone w KOMUNIKACIE Wójta oraz na stronie www.ztm.waw.pl.


Komisje Rady Gminy. W dniu 27 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia było omówienia projektów uchwał do VI sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. W dniu 29 marca br. odbyła się VI sesja Rady Gminy Stare Babice. Rada Gminy podjęła 6 uchwał, m.in. przyjęła sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006, podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium Gminy i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaopiniowała z uwagami projekt planu ochrony dla rezerwatu "Kalinowa Łąka" oraz dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Wypadkowość wśród rolników. W związku z wysokim wskaĽnikiem wypadkowości wśród ubezpieczonych rolników dnia 27 marca b.r. w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie radnych i sołtysów z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Problem został szczegółowo omówiony przez przedstawicieli KRUS-u i zaproponowano zorganizowanie spotkań informacyjnych z rolnikami poszczególnych wsi położonych na terenie naszej gminy.
Wykup gruntów pod drogi. Kontynuując wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych: ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie oraz ulicy Hubala Dobrzańskiego w Latchorzewie, w dniu 29 marca br. w Urzędzie Gminy podpisano kolejnych 6 aktów notarialnych, na podstawie których Gmina nabyła łącznie 1015 metrów kw.
Naprawy dróg gruntowych po zimie. Trwają prace remontowe na drogach gruntowych gminy Stare Babice tzn. wyrównywanie i wysypywanie tłuczniem.

Formularz NIP - 3 to podatek dla gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Targi Pracy. Powiatowy Urząd Pracy organizuje Targi Pracy w dniu 14 kwietnia b.r. w godzinach 11.00 - 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. W targach wezmą udział: Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Wojewódzki Urząd Pracy, agencje pracy czasowej, firmy szkolące, zakłady pracy.
23 marca 2007 r. Nr 99
Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 20 marca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja zapoznała się z procesem przygotowania inwestycji zaplanowanych na 2007 rok i oceną aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Sesja Rady Gminy. W dniu 29 marca br. o godz. 15.00 odbędzie się VI sesja Rady Gminy. Porządek obrad obejmuje podjęcie 5 uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2006 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kalinowa Łąka".
Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Projekt budowy kompleksu boisk sportowych w Borzęcinie Dużym. Gmina złożyła do Biura Mechanizmów Finansowych "Planu Wdrażania Projektu" (PWP) dla projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej". Jest to ostatni krok przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i rozpoczęciem inwestycji, która planowana jest na czerwiec b.r.
Rozstrzygnięte przetargi. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych w budynku szkolno przedszkolnym mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 697 w Borzęcinie Dużym. Wpłynęło 6 ofert, wybrano najkorzystniejszą - firmy URBI Projekt Tośka Artur Wojciech z siedzibą Pułtusku, ul. Tysiąclecia 5/62. Prace będą wykonywane do końca lipca b.r., cena oferty wynosi 365 213,58zł brutto.
Apelujemy do mieszkańców. Koczarg Starych, Janowa wzdłuż ul. Andersa i ul. Pohulanki, Kwirynowa ul. Maczka, Babic Nowych ulic Ogrodniczej i Dolnej o podłączanie się do nowo wybudowanych, w ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK „Eko-Babice” ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.
Formularz NIP-3 to podatek dla gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Szkolenie - bezpieczeństwo żywności. Wójt Gminy Stare Babice i Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 marca br (czwartek) o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, ul. Rynek 14. Tematem szkolenia będzie upowszechnianie standardów bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji.
Szczegółowych informacji udziela Maria Matuszewska (tel. kom. 0-600-620-206).

16 marca 2007 r. Nr 98
Remonty dróg gruntowych. Rozpoczęły się prace związane z równaniem i uzupełnianiem kruszywem dróg gruntowych na terenie gminy. Niestety nie wszystkie drogi nadają się jeszcze do naprawy ze względu na dużą wilgotność podłoża. Prace będą kontynuowane w kwietniu, gdy poprawią się warunki atmosferyczne.
Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 13 marca b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa dotyczące projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Komisja zapoznała się z opiniami dotyczącymi uwag zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu i zaproponowała przekazanie projektu, wraz z przyjętymi poprawkami, do zaopiniowania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Po uzyskaniu opinii projekt zostanie wprowadzony pod obrady Rady Gminy.
Dnia 15 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, na którym omówiono sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.
Zmiana siedziby GOPS-u. Od 16 marca b.r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Rynek 11 w budynku Poczty na I piętrze (wejście od strony zachodniej). Telefon pozostał bez zmian: 022-722-90-11.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku bieżącym odbędzie się w kwietniu. Jak w roku ubiegłym odpady będzie można wystawiać przed posesje. Harmonogram obsługi poszczególnych wsi zostanie przedstawiony na początku kwietnia.
Szkolenie - bezpieczeństwo żywności. Wójt Gminy Stare Babice i Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 marca br (czwartek) o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, ul. Rynek 14. Tematem szkolenia będzie upowszechnianie standardów bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji. Szczegółowych informacji udziela Maria Matuszewska (tel. kom. 0-600-620-206).
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 17 marca 2007 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00 trzech pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będzie pełniło dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S.Zająca). Pracownicy będą wydawać druki zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r, druki rejestracyjne / aktualizacyjne NIP1, NIP3, oraz druki VZM tj. wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych w okresie od 01.05.2004r. do 31.12.2007r. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.
Dyktando dla dorosłych. Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach dnia 31 marca o godz. 9.00 odbędzie się dyktando dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy. Spośród piszących wyłoniony zostanie MISTRZ ORTOGRAFII GMINY STARE BABICE. Chętni powinni zgłosić swoje uczestnictwo do 29 marca b.r. pod numerem telefonu: 022-722-91-29.

9 marca 2007 r. Nr 97
Szkolenie - bezpieczeństwo żywności. Wójt Gminy Stare Babice i Ośodek Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 29 marca br (czwartek) o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, ul. Rynek 14. Tematem szkolenia będzie upowszechnianie standardów bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji. Szczegółowych informacji udziela Maria Matuszewska (tel. kom. 0-600-620-206).


Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 17 marca 2007r (sobota) w godzinach 10:00-14:00 trzech pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany będzie pełniło dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro, sala im. S. Zająca). Pracownicy będą wydawać druki zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r, druki rejestracyjne (aktualizacyjne NIP1, NIP3, oraz druki VZM tj. wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych w okresie od 01.05.2004 r. do 31.12.2007 r. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP-3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Apelujemy do mieszkańców Koczarg Starych, Janowa wzdłuż ul. Andersa i ul. Pohulanki, Kwirynowa ul. Maczka, Babic Nowych ulic Ogrodniczej i Dolnej o podłączanie się do nowo wybudowanych, w ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK „Eko-Babice” ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.
Zmiana siedziby GOPS - u. Od dnia 15 marca br siedziba Gminnego Ośodka Pomocy Społecznej będzie mieścić się w budynku przy ul Rynek 11 (nad Pocztą), telefon: 022-722-90-11.
Bezdomne zwierzęta na terenie gminy. Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia br. odbędzie się przegląd gminy pod kątem obecności bezdomnych zwierząt. Wyłapane podczas przeglądu bezdomne zwierzęta trafią do schroniska w Sulejowie.
Podmiot wyłapujący: Zbigniew Jaworski zam. Błonie ul. Krótka 3.
Rozstrzygnięte przetargi. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
  • na wykonanie projektu budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą firmy Arkom Projekt Arkadiusz Merchel z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Ireny 126. Cena oferty wynosi 89 060 zł brutto. Prace będą wykonywane do 14 grudnia br.
  • wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice ul. Kutrzeby. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą firmy Arkom Projekt Arkadiusz Merchel z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Ireny 126. Cena oferty wynosi 89 060 zł brutto. Prace będą wykonywane do 14 grudnia br.
  • wykonanie projektu budowy ul. Białej Góry w Zielonkach. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą firmy ABART Agnieszka Bartonowicz z siedzibą 05-825 Grodzisk Maz, ul. Jabłoniowa 2i. Cena oferty wynosi 87 840 zł brutto. Prace będą wykonywane do 14 grudnia br.
  • Wybrano również ofertę na utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice w trybie zamówienia publicznego - zapytania o cenę. Wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę firmy „ROBOTY LEŒNO-OGRODNICZE I KONSERWACJA PARKÓW inż. Eustachiusz Kołakowski” z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 10 w Jabłonnie. Prace będą wykonywane do 15 grudnia br.

2 marca 2007 r. Nr 96
Apelujemy do mieszkańców Babic Nowych ulic Ogrodniczej i Dolnej o podłączanie się do nowo wybudowanych, w ramach ZPORR, sieci kanalizacyjnych. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK „Eko-Babice” ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.


Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ośrodku, który mieści się w Urzędzie Gminy Stare Babice - ul. Rynek 32, I piętro, pok. 21 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, znajduje się do wglądu: "STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIAZANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARE BABICE NA LATA 2007-2013”, w której przedstawione zostały aspekty prawne, będące podstawą działania samorządu lokalnego, zasad i wartości, na których opiera się lokalna polityka społeczna oraz najważniejsze informacje dotyczące pracy nad strategią oraz "SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINˇ GMINY STARE BABICE NA LATA 2007-2013 - dokument, który został opracowany zgodnie z art. 17.13. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ma wzmacniać pozycje dziecka i rodziny na terenie gminy. Projekt strategii będzie również dostępny w najbliższym czasie na stronie www.bip.stare.babice.waw.pl.
Regulamin utrzymania czystości i porządku. W dniu 1 marca odbyło się posiedzenie Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stare Babice, podczas którego radni zapoznali się z projektem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Do treści projektu regulaminu wniesiono szereg uwag i wniosków. Dnia 13 marca br. planowane jest kolejne posiedzenie Komisji w powyższej sprawie.
Informacja o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi Zielonki. W dniu 22 lutego została podjęta przez Radę Gminy Stare Babice uchwała kończąca postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Zielonki pomiędzy ulicami Białej Góry i Sportowej. Postępowanie to zostało wszczęte marca 2004 r. W wyniku scalenia i podziału powstało 191 działek budowlanych oraz wydzielono grunt pod drogi gminne o pow. 5,036 ha.
Rozstrzygnięty przetarg. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Leśnej w Koczargach Starych w Gminie Stare Babice. Wpłynęły cztery oferty, wybrano najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego ISTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. Prace będą wykonywane do 30 czerwca br., cena oferty wynosi 149 791,44 zł brutto.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.