Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 kwietnia 2007 r. Nr 104
Z prac Komisji. W dniu 24 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, na którym omówiono projekty uchwał do VII sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. W dniu 26 kwietnia odbyła się VII sesja Rady Gminy, na której podjęła 9 uchwał, między innymi: rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2006 rok oraz udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu (12 głosów "za", 2 głosy "wstrzymujące się"), na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" zatwierdziła taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Stare Babice, na okres od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2008 r.
Opłata za 1m3 wody wynosić będzie 2,49 zł + VAT, opłata za 1m3 ścieków dopływających -3,88 zł +VAT (uchwałę podjęto 10 głosami "za", 3 głosy "przeciwne", 2 głosy "wstrzymujące się"). Ponadto podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w zakresie części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką; w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulicy Warszawskiej: w zakresie południowej części wsi Klaudyn.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych w dniach 7-11 maja b.r. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Stare Babice jest wywieszony na tablicach sołeckich. Odpady będą odbierane sprzed posesji.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łaszczyńskiego i Granicznej w Blizne Łaszczyńskiego. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 28 maja br do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Bezpłatne szkolenie dla rolników. Informujemy, że Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenie dla rolników, domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie z województwa mazowieckiego pn. "e-handlowiec nowy zawód, nowe możliwości".
Szkolenie odbędzie się: pierwszy termin - 14 maja - 6 czerwca, drugi - 11 czerwca - 6 lipca. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 022-826-61-18, na stronie www.iae.pl/e-handlowiec lub osobiście: Warszawa, ul. Kopernika 36/40 pok. 148.
Święto Konstytucji 3 Maja. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych w dniu 30 kwietnia 2007 roku o godzinie 17.00. Na uroczystości zaśpiewa Anna Pioterczak - uczennica gimnazjum, wystąpi młodzież gimnazjalna w przedstawieniu teatralnym "Konstytucja" oraz Warszawskie Trio "Concertino".

20 kwietnia 2007 r. Nr 103
Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 17 kwietnia b.r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym dokonano oceny stanu dróg gminnych, oświetlenia oraz czystości.
Dnia 19 kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja zaopiniowała uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie: części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami: Warszawską, Kosmowską i Krótką, części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulica Warszawskiej, części wsi Klaudyn. Ponadto zaopiniowała wysokości opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 maja 2008 r.


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi nieograniczone:
  • na zakup fabrycznie nowego autobusu szkolnego;

Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 maja br do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,

  • na wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Starych Babicach,
  • na budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym;

Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 21 maja br do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.


Kanalizacja na Warszawskiej. Dnia 18 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyło się spotkanie mieszkańców Lubiczowa, Latchorzewa, Babic Nowych z władzami gminy w sprawie budowy kanalizacji wzdłuż ulicy Warszawskiej. Problemem pilnym do rozwiązania jest uzyskanie zgód na przejście z kanalizacja sanitarną po ogródkach mieszkańców. Zgody te potrzebne są do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia inwestycji. Powstanie komitet negocjacyjny, który będzie przekonywał mieszkańców do nie wstrzymywania inwestycji.
Formularz NIP - 3 to podatek dla gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Dzień Ziemi, oddaj swoją krew. Dnia 22 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej w Starych Babicach w godzinach 14.00 - 18.00 odbędzie się festyn z okazji Dnia Ziemi. W programie przewidziano wiele atrakcji, m.in.: spotkanie z mincerzem, kowalem, garncarzem, pszczelarzem, eksperymenty interaktywne, pokazy Straży Pożarnej i Policji, loteria, konkursy. Rano w godzinach 10.00 - 14.00 przy Kościele w Starych Babicach będzie można oddać krew w ruchomym punkcie krwiodawstwa. Zapraszamy!

13 kwietnia 2007 r. Nr 102
Sesja Rady Gminy. Dnia 26 kwietnia o godz.15.00 odbędzie się VII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 9 uchwał, między innymi: przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Koczargi Nowe - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką; w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulicy Warszawskiej; w zakresie południowej części wsi Klaudyn, w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Stare Babice, na okres od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2008 r.


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2,
nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 maja br do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Nabór pracowników do Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:
  • d/s zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stare Babice w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 kwietnia b.r.: do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) bądˇ Sekretarza Gminy (pok. Nr 16) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych,
  • specjalisty do spraw sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy Stare Babice. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierować realizacją projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej". Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 kwietnia b.r.: do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) bądˇ Sekretarza Gminy (pok. Nr 16) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. sportu i rekreacji.
Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. 2,
nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Planowanie przestrzenne.
Wójt Gminy Stare Babice przekazał Radzie Gminy trzy projekty uchwał o przystąpieniu do zmian planów miejscowych wraz z analizami uzasadniającymi konieczność ich podjęcia. Dotyczą one: Zielonek Wsi i Koczarg Nowych - na południe od ul Warszawskiej- 22 ha do zmiany przeznaczenia, Klaudyna - część południowa - 25 ha do zmiany przeznaczenia oraz Borzęcina Dużego i Małego między ul. Warszawską a Kosmowską - 125 ha do zmiany przeznaczenia, wszystko pod zabudowę jednorodzinną i towarzyszące usługi. Podjęcie uchwał może nastąpi na sesji Rady Gminy w kwietniu.
Dobiega końca opracowywanie wieloletniego programu opracowywania zmian planów miejscowych. Prawdopodobnie ustali on daty przystąpienia do nowych planów tylko w okresie do 2015 roku. Ogłoszenie programu nastąpi w dniu zakończenia prac nad jego sporządzaniem i planowane jest na kwiecień b.r.

5 kwietnia 2007 r. Nr 101
Z prac Komisji Rady Gminy.
Dnia 3 kwietnia b.r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony Śodowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Poszczególne Komisje wydały pozytywne opinie o jego realizacji.
Remont szkoły w Borzęcinie Dużym. Podpisano umowę z firmą URBI Projekt Tośka Artur Wojciech na remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych w budynku szkolno - przedszkolnym Borzęcinie Dużym. Dnia 10 kwietnia b.r. nastąpi wprowadzenie wykonawcy na budowę.
Zakończono pobór. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r. w okresie od 26 lutego do 30 marca br. przeprowadzono pobór do służby wojskowej. Przed Powiatową Komisję Poborową i Powiatową Komisję Lekarską stawili się mężczyŸni z terenu powiatu warszawskiego zachodniego urodzeni w 1988 oraz roczników 1983 - 1987 którzy dotychczas nie stawili się do poboru. Statystyka poborowych z Gminy Stare Babice, którzy zgłaszali się w dniach 27-29 marca 2007 r. wskazuje, że kategorię A (zdolny do służby wojskowej) otrzymało 85 proc. poborowych, jednak kolejne 80 proc. z tych zdolnych korzysta z odroczenia ze względu na naukę. Do koszar może trafić w pierwszej kolejności około 15 proc.z nich. Pozostali poborowi będą musieli odbyć służbę wojskową w póŸniejszym okresie.
Znalezione zwierzęta czekają na swoich właścicieli. W dniu 2 kwietnia b.r. w przydrożnym rowie przy ul. Sikorskiego znaleziono potrąconego przez samochód rudego, średniej wielkości psa. Zwierzę miało złamaną nogę. Psu założono gips na przednią łapę i obecnie znajduje się w przychodni weterynaryjnej. Poszukujemy właściciela lub osoby mogącej zapewnić psu dom. W ubiegłym tygodniu schwytano również cztery bezpańskie psy i dwa koty, które odwieziono do schronisko. Informacje na temat zwierząt można uzyskać w Referacie Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 27, tel. 022-722-90-06).
Formularz NIP - 3 to podatek dla gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów.
Targi Pracy. Powiatowy Urząd Pracy organizuje Targi Pracy w dniu 14 kwietnia b.r. w godzinach 11.00 -15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. W targach wezmą udział: Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Wojewódzki Urząd Pracy, agencje pracy czasowej, firmy szkolące, zakłady pracy.
Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze oraz wiele radości, optymizmu i nadziei
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice.

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.