Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

29 czerwca 2007 r. Nr 111
Dotacja z budżetu Województwa. W dniu 27 kwietnia 2007 r. Gmina Stare Babice złożyła wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM) na zadanie pod nazwą "Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym" oraz na zadanie pod nazwą "Budowa ośrodka sportowo - edukacyjnego w Zielonkach (Etap I - Budowa zespołu rekreacji konnej)".
W dniu 25 czerwca 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął, przedłożone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, imienne listy Beneficjentów realizujących zadania oraz kwot dotacji celowych dla zadań inwestycyjnych zgłoszonych w ramach SIWRM. Na pierwsze zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 50 000 zł natomiast na drugie zadanie 30 000 zł.


Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 26 czerwca odbyły się posiedzenia: Komisji Oświaty, Spraw, Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym podsumowano wyjazdowe posiedzenie komisji dotyczące oceny warunków do prowadzenia zajęć sportowych na terenie gminy, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dotyczące wydania opinii w sprawie umorzenia odsetek oraz wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy dotyczące omówienia projektów uchwał do IX sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. W dniu 28 czerwca odbyła się IX sesja Rady Gminy, na której podjęto 18 uchwał, między innymi przyjęto Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2007-2013 oraz System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Stare Babice na lata 2007-2013, poparto inicjatywę Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącej powołania Przedszkola Specjalnego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, zarządzono wybory do samorządu mieszkańców wsi. Wrażono również zgodę na przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Gminy "Metropolia Warszawska", a także na wniesienie aportu rzeczowego oraz własność gruntów do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO - Babice Spółki z o.o. w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej.
Rozpoczęte są nowe plany miejscowe. Referat Architektury prowadzi procedury planistyczne trzech planów miejscowych: dla Klaudyna południowego, dla Zielonek Wsi i Koczarg Nowych (tereny przy Warszawskiej), obu wsi Borzęcin (między Warszawską , Kosmowską a granicą z Gminą Leszno). Uchwały o przystąpieniu do tych planów Rada Gminy podjęła 26 kwietnia br. Zawiadomiono instytucje uzgadniające i opiniujące o rozpoczęciu prac, są przygotowane ogłoszenia na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz do numeru lipcowego Gazety Babickiej. Równolegle prowadzona jest czwarta procedura dotycząca zmian we wszystkich dotychczasowych planach miejscowych jako realizacja uchwalonej w marcu tego roku oceny ich aktualności. Celem tej ostatniej pracy są różne ulepszenia planów, ale z wyłączeniem wyznaczania nowych-dodatkowych terenów budowlanych.Obecnie trwają negocjacje z biurami urbanistycznymi dotyczące zawarcia umów na wykonanie projektów tych planów.
Wyznaczony został termin na zbieranie wniosków do wszystkich tych planów-można je składać już od dzisiaj do 31 sierpnia 2007 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy- najlepiej na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (szczegółowych informacji udziela Referat Architektury Urzędu Gminy Stare Babice, pok. 4, tel. 022-722-90-04).

Scalenie Zielonki Wieś. Dokonana została korekta mapy scalenia i podziału gruntów w zakresie dwóch działek. Następnym etapem prac będzie złożenie wniosków o dokonanie zmian w ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych.
Wykup gruntów pod drogi. Kontynuując wykup gruntów pod drogi gminne ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie, Kolonii Lipków i Kwirynowie w dniu 25 czerwca b.r. podpisano kolejnych 9 aktów notarialnych na podstawie, których Gmina nabyła łącznie 5425 m2 .

22 czerwca 2007 r. Nr 110
Sesja Rady Gminy. W dniu 28 czerwca o godz.15.00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 15 uchwał, między innymi: przyjęcie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2007-2013 oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Stare Babice na lata 2007-2013, poparcie inicjatywy Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącej powołania Przedszkola Specjalnego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, zarządzenie wyborów do samorządu mieszkańców wsi, przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Gminy "Metropolia Warszawska". Z pozostałymi tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 15 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej do szkół podstawowych i gimnazjum, na którym członkowie komisji zapoznali się z warunkami prowadzenia zajęć sportowych.
W dniu 21 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa dotyczące wydania opinii w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej nieczynne wysypisko śmieci, celem jej wykorzystania i rekultywacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
W dniu 26 czerwca odbędą się następujące posiedzenia Komisji Rady Gminy:
  • o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw, Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym podsumowane zostanie wyjazdowe posiedzenie komisji dotyczące oceny warunków do prowadzenia zajęć sportowych na terenie gminy,
  • o godz. 16:00 odbędzie wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy dotyczące omówienia projektów uchwał do IX sesji Rady Gminy,
  • po wspólnym posiedzeniu Komisji odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dotyczące wydania opinii w sprawie umorzenia odsetek.

Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na budowę ul. Piłsudskiego i ul. Kresowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci TP i gazociągu Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 11 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego. Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości uzyskania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Aby starać się o dopłatę rolnik musi posiadać działki rolne, na których uprawia się rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Formularze rejestracyjne i wnioski o przyznanie dotacji dostępne są Oddziale Terenowym ARR w Warszawie, ul. Waszyngtona 146 (tel. 022-515-81-31/-33, w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy świat 6/12 (Informacja: 022-661-72-72) lub na stronie www.arr.gov.pl. Wnioski należy składać do 30 czerwca br.
Koncert inauguracyjny III LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" odbędzie się w sobotę 23 czerwca o godz. 22.00 na Rynku w Starych Babicach, na którym wystąpi Orkiestra Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina" pod dyrekcją Andrzeja Borzyma juniora.. Atrakcja koncertu będzie pokaz sztucznych ogni. Festiwal "W krainie Chopina" organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i będzie trwał przez całe lato na terenie naszej gminy i powiatu w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej. Serdecznie zapraszamy!

14 czerwca 2007 r. Nr 109
Wybory na ławników. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. "Prawo o ustroju sądów powszechnych" ( Dz. U. Nr 98 poz.1070 z póˇn. zm.) do dnia 30 czerwca br można zgłaszać Radzie Gminy Stare Babice kandydatów na ławników. Wzór karty zgłoszenia oraz szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w godzinach pracy Urzędu ( pokój 15 lub pokój 28, nr tel. 022-722-94-51 ) lub za pośrednictwem internetu na stronach: www.ms.gov.pl lub www.bip.babice-stare.waw.pl.


Rozstrzygnięte przetargi gminne. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
  • na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łaszczyńskiego i ul. Granicznej w Blizne Łaszczyńskiego. Wpłynęło 7 ofert, wybrano najkorzystniejszą - Przedsiębiorstwa Usług Technicznych TEGAZ z siedzibą w Krakowie, ul. Konecznego 6/6u. Cena oferty wynosi 474 580 zł brutto,
  • na wykonanie odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą - firmy PPU ISTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. Cena oferty wynosi 59 987,40 zł brutto,
  • na wzmocnienie istniejących dróg gminnych gruntowych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą - firmy EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8. Cena oferty wynosi - 22 zł brutto za m2 nawierzchni wzmocnionej destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem.

Konkurs dla rolników - bezpieczne gospodarstwo. Wójt Gminy informuje rolników z terenu gminy Stare Babice, że wzorem lat ubiegłych w 2007 roku organizowany jest konkurs "Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego". Celem konkursu jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W konkursie może wziąć udział każdy rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS i wywiązał się z obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC. Swój udział rolnicy mogą zgłosić organizatorom: do Urzędu Gminy Stare Babice (tel. 022-722-90-06), MODR oddział w Starych Babicach (tel. 0-600-620-206) lub do Placówki Terenowej KRUS w Błoniu (022-725-40-44, 725-16-84, 725-28-21) do dnia 20 lipca br. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 27) lub na stronie www.stare-babice.waw.pl.
Bezpłatne badania jaskry. Informujemy, że Centrum Leczenia Jaskry Mega-Lens w Warszawie organizuje w dniach 23 - 24 czerwca br. w godz. 9.00-17.00 bezpłatne badania przesiewowe oczu w kierunku jaskry. Badanie to jest skierowane do osób, które ukończyły 35 rok życia i u których nie zdiagnozowano wcześniej jaskry. Termin badania należy uzgodnić telefonicznie w godz. 8.00-16.00 pod numerem tel. 022-825-11-33.
Koncert inauguracyjny III LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" odbędzie się w sobotę 23 czerwca o godz. 22.00 na Rynku w Starych Babicach, na którym wystąpi Orkiestra Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina" pod dyrekcją Andrzeja Borzyma juniora.. Atrakcja koncertu będzie pokaz sztucznych ogni. Festiwal "W krainie Chopina" organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i będzie trwał przez całe lato na terenie naszej gminy i powiatu w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej. Serdecznie zapraszamy!

1 czerwca 2007 r. Nr 108
Sesja Rady Gminy. W dniu 31 maja odbyła się VIII sesja Rady Gminy, na której podjęto 21 uchwał, między innymi: uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, podjęto 9 uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzania planów miejscowych dla terenów wynikających z podjętej w marcu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Gminy i obowiązujących planów miejscowych, przyjęto 7 uchwał dotyczących spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ponadto powołano zespół ds. wyboru ławników i dokonano zmian w budżecie gminy.


Rozstrzygnięte przetargi. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zakup fabrycznie nowego autobusu szkolnego o ilości minimum 41 miejsc siedzących, przystosowanego do przewozu dzieci oraz dostosowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą - firmy KAPENA S.A. z siedzibą Słupsku, ul. Włynkówko 49A. Cena oferty wynosi 355 874,00 zł brutto.
Rajd Wisły. Dnia 1 czerwca w Starych Babicach przed Urzędem Gminy miał postój rowerowy Rajd Wisły - w którym 150 uczestników jedzie na dystansie ponad 1 200 km wzdłuż Wisły, aby przekonać nowe władze gmin, powiatów i województw do budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz uczcić 50-lecia Unii Europejskiej. W rajdzie bierze udział organizatorka pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska. Rajd wystartował 8 dni temu z Wisły i planuje dojechać za 7 dni do Gdyni. Na postoju na Rynku uczestnicy rajdu zebrali podpisy od mieszkańców naszej gminy popierających inicjatywę budowy trasy rowerowej.
Kampinoski rajd rowerowy. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich cyklistów na X Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2007, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Startujemy 9 czerwca b.r. o godz. 930 - zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice. Zakończenie Rajdu wraz z losowaniem nagród nastąpi na Polanie w Lipkowie o godz. 1300, gdzie przewidywane są konkursy i posiłek. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców!
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 3 czerwca b.r. w godz. 14.00 - 19.00 w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10. Imprezę poprowadzi Andrzej Krauze. W programie przewidziane są: pokazy cyrkowe, indiańska wioska Heyoka, konkursy rodzinne, występy grup tanecznych, dmuchane zamki, kucyki, ognisko z kiełbaskami, gry sportowe, loteria fantowa, inne atrakcje i niespodzianki. O godzinie 17:30 wystąpi zespół Andrzeja Frajndta EYAA.
Wszystkim Dzieciom spełnienia marzeń,
codziennego uśmiechu i samych słonecznych dni
życzy Wójt Gminy Stare Babice.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.