Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 listopada 2007 r. Nr 128
Wybory sołtysów i rad sołeckich:

 • Dnia 3 grudnia br (poniedziałek) o godz. 17.00 w Klubie Sportowym w Zielonkach odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Zielonki Wieś.
 • Dnia 4 grudnia br (wtorek) o godz. 18.00 w Domu Weselnym "Stawisko" ul. Ciećwierza 14 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Klaudyn.
 • Dnia 5 grudnia br (środa) o godz. 18.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Stare Babice.
 • Dnia 7 grudnia br (piątek) o godz. 18.00 w Przedszkolu "Słoneczny Domek" w Lipkowie odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Lipków.
 • Dnia 7 grudnia br (piątek) o godz. 18.00 w Klubie Sportowym w Zielonkach odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Zielonki Parcela.

W kolejnych serwisach podawane będą kolejne terminy spotkań, które dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 27 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym omówiono projekty uchwał do XIII sesji Rady Gminy.
Dnia 6 grudnia br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Komisje rozpoczną prace nad projektem budżetu gminy na 2008 r.
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 listopada br. odbyła się XIII sesja Rady Gminy. Podjęto 14 uchwał,
z którymi można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w pokoju nr 34
w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika ZOF-u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel. 022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 12 grudnia br. do godz. 900 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zakończenie naboru do pracy. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora d/s księgowości budżetowej w Zespole Obsługi Finansowej (ZOF) wyłoniona została Pani Anna Łuczak zamieszkała w Starych Babicach.

23 listopada 2007 r. Nr 127
Wybory sołtysów i rad sołeckich:

 • Dnia 27 listopada br (wtorek) o godz. 19.00 w Domu Parafialnym Arka w Starych Babicach odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Latchorzew.
 • Dnia 28 listopada br (środa) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Wierzbin.
 • Dnia 28 listopada br (środa) o godz. 18.00 w Karczmie ul. Andersa 74 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Janów.

W kolejnych serwisach podawane będą kolejne terminy spotkań, które dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 27 listopada br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w celu omówienia projektów uchwał do XIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 listopada o godz.15.00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 14 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Konserwacja rowów melioracyjnych. W listopada bieżącego roku zakończono konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Stare Babice. Ogółem przeprowadzono konserwację 70,328 km rowów, co stanowi 87,5% wszystkich rowów znajdujących się na terenie Gminy. W ramach konserwacji wykonano koszenie, odmulanie i usuwanie krzaków. Ponadto w okresie zimowym prowadzone będzie usuwanie zakrzaczeń w rowach. Prace te już rozpoczęto i potrwają do wiosny.
Przypominamy, że na właścicielach nieruchomości osiągających korzyści z funkcjonowania melioracji ciąży obowiązek uczestniczenia finansowego w konserwacji rowów tj, współfinansowania działalności Spółki Wodnej. Jest to podstawowym warunkiem kontynuowania prac w roku przyszłym.
Przetargi gminne. Unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie nasadzeń drzew alejowych wzdłuż granic działki gminnej nr ew. 207/2 przy projektowanym ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Zielonkach, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Karetka w Starych Babicach. Od 1 stycznia 2008 r. będzie uruchomiona podstacja na potrzeby Ratownictwa Medycznego w wynajętym lokalu w domu parafialnym w Starych Babicach. W wynajętym lokalu będzie stacjonował zespół wyjazdowy i karetka Pogotowia Ratunkowego.
Uprzątanie chodników przy posesjach. Jak co roku przypominamy o ciążącym na właścicielach nieruchomości obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu (w tym posypywanie chodników piaskiem i solą) i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do tej nieruchomości. Obowiązek powyższy wynika z § 4 ust. 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr VIII/56/07 z dnia 31 maja 2007 roku.
Bezpłatne szkolenie dla producentów rolnych. Wójt Gminy Stare Babice oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają producentów rolnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26-29 listopada br. w godz. 9.00 - 12.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach (ul. Rynek 14). W dniu 29 listopada br. wyjazd autokarem do przykładowego gospodarstwa rolnego. W programie: wykorzystanie środków Unii Europejskiej w produkcji rolnej, dostosowanie gospodarstw do wymagań unijnych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

16 listopada 2007 r. Nr 126
Wybory sołtysów i rad sołeckich:

 • Dnia 21 listopada br (środa) o godz. 17.00 w Koczargach Bugaj ul. Wiosenna 11 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Koczargi Nowe - Bugaj.
 • Dnia 21 listopada br (środa) o godz. 19.00 w Lubiczowie ul. Warszawska 49 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Lubiczów.
 • Dnia 22 listopada br (czwartek) o godz. 17.00 w Stanisławowie ul. Spacerowa 92 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Stanisławów.
 • Dnia 22 listopada br (czwartek) o godz. 19.00 w Zalesiu ul. Trakt Królewski 188a odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Zalesie.
 • Dnia 23 listopada br (piątek) o godz. 18.00 w Restauracji Kamrat ul. Ogrodnicza 9 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Babice Nowe.
 • Dnia 23 listopada br (piątek) o godz. 18.00 w Mariewie ul. Kwiatowa 19 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Mariew, Buda.

W kolejnych serwisach podawane będą kolejne terminy spotkań, które dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Wykup gruntów pod drogi. Kontynuując wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych: ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie oraz ulicy Trakt Królewski w Borzęcinie Małym, w dniu 14 listopada br. w Urzędzie Gminy podpisano kolejnych 7 aktów notarialnych, na podstawie których gmina nabyła łącznie 771 metrów kw.
Wykup gruntów na cele publiczne. Dnia 14 listopada br. rozpoczęto wykup gruntów położonych we wsi Zielonki Parcela (ogródki działkowe) przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod centrum usługowo - sportowe w tym celu podpisano 2 akty notarialne, na podstawie których gmina nabyła łącznie 2000 metrów kw.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 13 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie umorzenia niespłaconej części opłaty planistycznej; zapoznała się z wnioskiem Fundacji Innowacja w sprawie odkupienia działki przez Gminę, na której rozpoczęta jest inwestycja budowa basenu - rozmowy w tej sprawie będą prowadzone, zaopiniowała pozytywnie sprawozdania z realizacji celów strategicznych przyjętych w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Stare Babice do roku 2020.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na budowę Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach, w Gminie Stare Babice. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 3 grudnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Nabór pracownika do Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. 16, nr tel. 022-722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 listopada br. osobiście w siedzibie Urzędu do sekretariatu (pok. 18) do Sekretarza Gminy (pok. nr 16) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

12 listopada 2007 r. Nr 125
Wybory sołtysów i rad sołeckich. Dnia 16 listopada br (piątek)o godz. 18.00 odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego zebranie odbędzie się w Lubiczowie ul. Warszawska 51.
Dnia 18 listopada br. (niedziela) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym, na którym przeprowadzone zostaną wybory sołtysa dla wsi Borzęcin Duży, Borzęcin Mały i Topolin oraz rad sołeckich.
W kolejnych serwisach podawane będą kolejne terminy spotkań, które dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Przetargi gminne. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. Wpłynęło 5 ofert, wybrano najkorzystniejszą firmy PPU Istal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, cena wynosi 361 273,72 zł brutto.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 13 listopada br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Tematami posiedzenia będą: wydanie opinii w sprawie umorzenia niespłaconej części opłaty planistycznej; przedstawienie wniosku Fundacji Innowacji w sprawie odkupienia działki przez Gminę, na której rozpoczęta jest inwestycja i dokończenie budowy basenu; analiza i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji celów strategicznych przyjętych w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Stare Babice do roku 2020; omówienie kwestii sprzedaży gruntów komunalnych położonych we wsi Zielonki Parcele.
Ćwiczenie ewakuacyjne gimnazjum. Dnia 6 listopada br. w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych przeprowadzono ćwiczebną ewakuację stanu osobowego I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. Zainscenizowano podłożenie w budynku gimnazjum białego proszku - prawdopodobnie wąglika. W ćwiczeniach wzięło udział 342 osoby, czas ewakuacji wyniósł 6 minut.
Wymiana starych dowodów osobistych, także w sobotę. Wójt Gminy przypomina, że 31 grudnia 2007 r. mija ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych na nowe. wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku wyłączne dla osób, które złożą wniosek do 31 grudnia. W celu umożliwienia pracującym mieszkańcom wymianę dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności będzie dodatkowo przyjmował interesantów w czwartki do godz. 18.00 i w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00. Od 1 paˇdziernika b.r. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności pok. nr 11 (parter) w następujących dniach i godzinach:
 • poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-18.00,
 • wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 16.00,
 • oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku mające problemy z poruszaniem się, w celu złożenia wniosku o wymianę lub odbiór dowodu osobistego, mogą zamówić wizytę domową urzędnika, dzwoniąc pod numer telefonu 022-722-92-0-36. Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód osobisty również odbiera się osobiście.
Szczegóły procedury i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo pod numerem telefonu 022-722-90-36 oraz na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Aby uniknąć kolejek pod koniec roku, zapraszamy do wymiany dowodów osobistych już teraz!

5 listopada 2007 r. Nr 124
Nabór pracowników. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u Sekretarza Gminy (pok. 16, nr tel. 022-722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl . Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 listopada br. osobiście w siedzibie Urzędu do Sekretarza Gminy (pok. nr 16) lub w sekretariacie (pok. nr 18) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej (ZOF) ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora d/s księgowości budżetowej. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w ZOF-ie (pok. 34, nr tel. 022-722-90-78) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 listopada br. osobiście w siedzibie Urzędu do sekretariatu (pok. nr 18) lub Kierownika ZOF (pok. nr 34) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 9 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;

 • na wykonanie nasadzeń drzew alejowych wzdłuż granic działki gminnej nr ew. 207/2 przy projektowanym ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Zielonkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u Piotra Kucieja (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 listopada b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.


Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008. Wpłynęły 2 oferty, wybrano korzystniejszą - Spółdzielni Usług Rolniczych z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Wieruchowska 1.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 30 paˇdziernika br. o godz. 16.00 w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko - Babice w Starych Babicach odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia było zapoznanie się z działalnością Przedsiębiorstwa pod względem działań na rzecz ochrony środowiska.
Uroczystość 11 listopada. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczystość patriotyczną, która odbędzie się dnia 11 listopada 2007 roku o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.