Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 lipca 2008 r. Nr 157
Zebranie z mieszkańcami dotyczące budowy kanalizacji. Wójt Gminy zaprasza mieszkańców na zebrania z projektantami i przedstawicielami EKO-BABICE dotyczące budowy kanalizacji:

 • Koczargi Nowe i Wojcieszyn - zebranie odbędzie się dnia 29 lipca o godzinie 19.00
  w Auli Gimnazjum przy ul. Akacjowej 12 w Koczargach Starych;
 • Wierzbin, Topolin, Borzęcina Duży i Mały - zebranie odbędzie się dnia 30 lipca o godzinie 19.00 w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Warszawskiej 697 w Borzecinie Dużym.

Nabór pracowników. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabory na wolne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - oferty należy składać do 14 sierpnia,
- strażnik Straży Gminnej, starszy strażnik straży, główny księgowy w Straży Gminnej, stanowisko pracy ds. administracyjnych - oferty należy składać do 18 sierpnia. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. 16, nr tel. 022-722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. świadczeń rodzinnych - oferty należy składać do 30 lipca.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice - oferty należy składać do dnia 4 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na wykonanie zadania polegającego na remoncie zbiornika rekreacyjnego na działce nr ew. 802/38 w miejscowości Borzęcin Duży, Gmina Stare Babice- oferty należy składać do dnia 5 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Referacie Ochrony Środowiska (pok. nr 1). Szczegółowe informacje można uzyskać u Piotra Czajkowskiego (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
 • na zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach - oferty należy składać do dnia 5 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na budowę budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach w Gminie Stare Babice - oferty należy składać do dnia 8 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21). Szczegółowe informacje można uzyskać u Marka Włoczewskiego lub Sławomira Jaczewskiego (pok. 21, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.

Ranking samorządów - Gmina Stare Babice znowu wśród najlepszych. Dnia 18 lipca opublikowano w dzienniku "Rzeczpospolita" kolejny ranking najlepszych miast i gmin w Polsce. Już po raz ósmy znaleĽliśmy się na wysokich pozycjach zajmując wśród 100 wyróżnionych gmin- 23 i 28 pozycję. Tak jak w poprzednich latach uhonorowano samorządy, które najbardziej dbają o podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując przy tym reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.Samorządy oceniano w dwóch etapach: w pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2004-2007 i najwięcej inwestowały, w drugim analizowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i wartość pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Naszą gminę uwzględniono w dwóch rankingach - stąd różnica w punktacji.
Sesja Rady Gminy. Dnia 30 lipca b.r. o godz. 17.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 2 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl

4 lipca 2008 r. Nr 156
Zaświadczenia o dochodach dla celów socjalnych. Wójt Gminy Stare Babice informuje, że podania o wydanie zaświadczeń o dochodach dla celów ustalenia zasiłku rodzinnego, wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub innych celów socjalnych można składać od dnia 1 lipca br. w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Zaświadczenia gotowe do odbioru - wydawane będą w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany w pokoju 119 w godzinach pracy Urzędu - w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Stare Babice lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Wzory wniosków wydawane są w Urzędzie Gminy Stare Babice, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany (pok. 119) oraz na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany (www.is.waw.pl/USWBielany/) i Urzędu Gminy Stare Babice (www.stare-babice.waw.pl).


Dofinansowanie na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W lutym br. Gmina Stare Babice złożyła wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP - 2008" dla OSP Stare Babice na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Dnia 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przyjęta lista gmin, które otrzymają dofinansowanie dla OSP w ramach w/w Programu a wśród nich znalazła się nasza gmina z kwotą dofinansowania w wysokości 120 000 zł.
Likwidacja pojemników. Z uwagi na wprowadzenie przez Gminę selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym zlikwidowano 2 zestawy pojemników do segregacji: przy ul. Rynek oraz przy ul. Warszawskiej (delikatesy).
Obroże dla zwierząt. Prosimy właścicieli psów oraz kotów o zakładanie im obroży z adresem i numerem telefonu. W przypadku pozostawienia bez opieki, pies lub kot będzie traktowany jako zwierzę bezdomne i odwieziony będzie do schroniska dla bezdomnych zwierząt. "Przyjaciel" w miejscowości Kotliska, koło Kutna.
Przetargi gminne. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym przebudowę ul. Polnej w Starych Babicach. Wpłynęły 3 ważne oferty , wybrano najkorzystniejszą - firmy "MACHPOL" Andrzej Machulski z siedzibą w Płośnicy, Murawki 23. Cena oferty wynosi 1 497 720,75 zł brutto.
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie nowych wiat przystankowych wraz z ich dostawą i montażem na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy "Tejbrant Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 6/12. Cena oferty brutto wynosi 231 961,04 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden zł 04/100).
Projekt "Moja przyszłość w moich rękach". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach będzie realizował od lipca 2008r. projekt systemowy w ramach w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Celem projektu, który nazwaliśmy "Moja przyszłość w moich rękach" jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy, beneficjentów w wieku od 15 do 25 lat, nie objętych działaniami OHP. Osoby te pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Pierwsze zajęcia szkoleniowe dla naszych beneficjentów odbędą się 22-23 lipiec i 28-29 lipiec 2008 r.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.