Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
28 listopada 2008 r. Nr 173
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 listopada odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, na której podjęto 14 uchwał, między innymi zaakceptowano raport końcowy Studium Wykonalności dla projektu "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Stare Babice". Zatwierdzone Studium Wykonalności oraz przygotowane przez firmę ECO GEO CONSULTING wniosku do Fundusz Spójności oraz dokumentacji przetargowej stanowi komplet dokumentów do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie na ten projekt do Funduszu Spójności. Z pozostałymi uchwałami będzie można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 2 i 4 grudnia o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu rozpoczęcia prac nad projektem budżetu gminy Stare Babice na 2009 rok. Dnia 3 grudnia o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na temat: oceny zaawansowania realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie, oceny realizacji programu pilotażowego selektywnej zbiórki odpadów, wydania opinii do wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w sprawie możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w roku 2009.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 i I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje u Adolfa Jarkowca (pok. nr 34, tel. 022 722 90 78) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 11 grudnia b.r. do godz. 10.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na wykonanie projektu modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, tel. 022 722 95 36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 5 grudnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na udzielenie pożyczki dla Gminy Stare Babice. Wpłynęły 2 oferty - wybrano korzystniejszą Polskiego Banku w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 5.
Informacja na temat zadań wynikających z podziału referatów Urzędu Gminy. Z uwagi na niedawne zmiany organizacyjne Urzędu Gminy Stare Babice ( podzielenie dwóch referatów na trzy) i w wyniku braku orientacji interesantów gdzie należy załatwiać poszczególne sprawy informujemy, że:
 • Referat Gospodarki Komunalnej (tel. 022 722-95-35, pok. 2, parter) zajmuje się bieżącymi sprawami związanym ze stanem dróg, odśnieżaniem, oświetleniem, stanem obiektów komunalnych, opieka nad obiektami pamięci narodowej i palcami zabaw na terenie gminy jak i wydawaniem decyzji dotyczących dróg tj. o zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, wydawaniem zgód na wykonanie zjazdu z drogi gminnej i identyfikatorów dla itp.
 • Referat Ochrony Środowiska (tel. 022 722-90-06, pok. 1, parter) zajmuje się bieżącymi sprawami wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, wydawanie decyzji na wycinkę drzew, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia na budowę (przydomowe oczyszczalnie ścieków), zapobieganie bezdomności zwierząt, sprawy związane z usuwaniem odpadów i materiałów niebezpiecznych dla środowiska.
 • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (tel. 022 722-95-36, pok. 21, I piętro) zajmuje się przygotowaniem i realizacją nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych jak i gminnych obiektów kubaturowych.

21 listopada 2008 r. Nr 172
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 listopada b.r. o godz. 14.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 13 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 19 listopada obyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym przedstawiono Studium Wykonalności dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice" opracowanego przez firmę EKO-Geo Consulting Marek Biłyk. Powyższe studium jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Wnioskodawcą oraz beneficjentem tego projektu jest Gminnego Przedsiębiorstwa EKO-Babice. Celem projektu jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze całej gminy do 2011 r. Temat ten będzie przedmiotem obrad XXIV sesji Rady Gminy.
Dnia 20 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym omówiono "Regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli na 2009 r.", zaopiniowano "Kalendarz imprez i uroczystości kulturalnych na 2009 rok" , zapoznano się z projektem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego oraz zaopiniowano projekt "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2009".
Dnia 25 listopada o godz.15.30 obędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na temat sprawozdania z realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 r, a o godz. 16.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji na temat omówienia projektów uchwał do XXIV sesji Rady Gminy.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na udzielenie pożyczki dla Gminy Stare Babice (ogłoszono przetarg po raz drugi, w pierwszym nie złożono żadnej oferty). Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, tel. 022 722 95 36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 26 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 • na budowę parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, tel. 022 722 95 36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 8 grudnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009. Wpłynęły 2 oferty - wybrano korzystniejszą Spółdzielni Usług Rolniczych z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Wieruchowska 1
Odłowiony pies. Dnia 15 listopada 2008 roku w miejscowości Mariew odłowiono oraz przekazano do schroniska dla zwierząt bezdomnych "Przyjaciel", Kotliska 13, 1 bezdomnego psa.

14 listopada 2008 r. Nr 171
Utrudnienia na ul. Przejazd. W nocy z soboty na niedzielę (15 i 16 listopada br.) prowadzone będą prace związane z wykonywaniem nakładki asfaltowej na ul. Przejazd w Blizne Łaszczyńskiego. Przedmiotowa droga zostanie zamknięta dla ruchu około godziny 22:00 w sobotę, natomiast planowane przywrócenie ruchu około godziny 5:00 w niedzielę.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na udzielenie pożyczki dla Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, tel. 022 722 95 36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 17 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 • na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2008/2009. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2, tel. 022 722 95 35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 20 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Z prac Komisji Rady. Dnia 19 listopada b.r. o godz. 16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie raportu końcowego wykonanego przez EKO - Geo Consulting Marek Biłyk i Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, w wyniku realizacji umowy o opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego".
Dnia 20 listopada b.r. o godz. 15.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, tematem którego będzie analiza i zaopiniowanie "Regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli na 2009 rok", zaopiniowanie "Kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych na 2009 rok", zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego, wydanie opinii na temat Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 2009.
Bezpłatne badania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach promocji zdrowia zorganizował bezpłatne badania:
 • cytologiczne dla pań w wieku od 30 do 65 lat,
 • jelita grubego dla osób w wieku od 45 do 65 lat,
 • gruczołu krokowego P.S.A. dla mężczyzn w wieku od 50 do 70 lat.

Badania prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starych Babicach ul. Rynek 21 w terminie do 15 grudnia b. r. Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 022 - 722-90-02.

7 listopada 2008 r. Nr 170
Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie już otwarta. Dnia 29 paŸdziernika br. otwarto ASUW w Borzęcinie Małym. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, projektanci i wykonawcy obiektu oraz przedstawiciele duchowieństwa i mieszkańcy Borzęcina. Aktu poświęcenia Stacji dokonał ks. biskup Marian Duś, a asystował mu dziekan dekanatu laseckiego ks. kanonik dr Grzegorz Kozicki. Dzięki Stacji Uzdatniania Wody babicka gmina nie powinna mieć już więcej problemów z jej niedoborami, które zdarzały się w okresie letnim, gdy wiele osób podlewało swoje ogrody. Poprawę ciśnienia i jakości wody zauważyli już mieszkańcy zachodniej i środkowej części gminy. Obiekt w najbliższym czasie będzie udostępniony dla zwiedzających.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ponownie ogłosił przetarg na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Ochrony środowiska (pok. nr 1, tel. 022 722 90 06) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 14 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
Rozstrzygnięcia przetargów gminnych. Rozstrzygnięto przetarg gminny na wykonanie: "Projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Stare Babice. Wpłynęły dwie oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16. Cena oferty wynosi 268 400,00 zł brutto.
Modernizacja dachu w szkole w Starych Babicach. Podpisano umowę na modernizację dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym "DORBUD" S.A. z siedzibą w Kielcach. Prace budowlane rozpoczną się w marcu 2009 i potrwają do końca lipca 2009 roku.
Z prac Komisji Rady. Dnia 6 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zapoznano się z działalnością stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Stypendia socjalne. Gmina przeznaczyła kwotę 7 688 zł/m-c na stypendia socjalne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, z rodzin których dochód na 1 członka nie przekracza 351 zł. Komisja socjalna dokonała podziału na cały rok szkolny 2008/2009. Złożono 88 wniosków - 85 rozpatrzono pozytywnie. Stypendia przyznano w wysokości od 55 do 128 zł/ m-c na ucznia w zależności od kryterium dochodowego.
Uroczystość 11 listopada. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zapraszamy na uroczystość obchodów Święta Niepodległości, która odbędzie się dnia 11 listopada b.r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.