Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 stycznia 2009 r. Nr 180
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP-3, ze wskazaniem ( w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.


Sesja Rady Gminy. Dnia 29 stycznia odbyło się posiedzenie XXVI sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 6 uchwał. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl i Urzędzie Gminy w Biurze Rady.
Prace geodezyjne. Rozstrzygnięto przetarg na prace geodezyjne dla potrzeb Gminy Stare Babice w 2009 r. W trybie zapytania o cenę wpłynęły trzy oferty- wybrano najkorzystniejszą firmy GEOBLOK-BK Sp. z o.o.
Rozstrzygnięto konkursy z zakresu pomocy społecznej. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009r. pod nazwą:
 • pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wpłynęła 1 oferta - Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Deotymy 41. Placówką, która bezpośrednio będzie wykonywała zadanie jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10. Na realizację zadania kwota udzielonej dotacji wynosi 55 000 zł;
 • objęcie opieką i prowadzenie zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęła jedna oferta - Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "PRZYŁˇCZ SIĘ DO NAS" z siedzibą w Błoniu, Bramki ul. Północna 18. Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie, na które zostanie udzielona dotacja jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu. Kwota udzielonej dotacji wynosi 6 000 zł.

Akcja usuwania eternitu. W roku 2009 kontynuowana będzie akcja dofinansowania usuwania eternitu z posesji na terenie gminy Stare Babice. W związku z koniecznością wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia do instytucji zewnętrznych prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie wniosków do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w terminie do końca lutego 2009 roku (pok. 1, nr Tel. 022-722-90-06). Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń i realizowane w ramach posiadanych na ten cel środków.
Warunki uzyskania dofinansowania zadania oraz wzór wniosku o dofinansowanie znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Stare Babice nr 137/08 w sprawie regulaminu finansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice dostępnym na stronie BIP Urzędu oraz w Referacie Ochrony Środowiska.

23 stycznia 2009 r. Nr 179
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 5 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP - www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 20 stycznia b.r. odbyła się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ora Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na których opracowano plany pracy komisji na 2009 rok. Natomiast dnia 21 stycznia odbyła się Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, tematem której było zapoznanie się z działalnością niepublicznych przedszkoli oraz opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na wykonywanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości na zlecenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami u kierownika - Grażyny Siemiątkowskiej (pok. nr 32, tel. 022 722 91 39 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 30 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na wykonanie projektu budowy boiska piłkarskiego z trawiastą nawierzchnią syntetyczną oraz budynku zaplecza dla ośrodka sportowo-edukacyjnego w Zielonkach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u kierownika - Pawła Błażejewskiego (pok. nr 21, tel. 022 722 95 36 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 30 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i parkingów na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO - BABICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, ul. Kutrzeby 36.
Cena oferty wynosi 9 299,07 zł netto plus podatek VAT 7%.
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym tygodniu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 26 stycznia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 27 stycznia,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 28 stycznia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 29 stycznia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 30 stycznia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Akcja usuwania azbestu. Przypominamy o kontynuowanej w roku 2009 akcji usuwania wyrobów zawierających azbest (eternitu) z terenu gminy Stare Babice. W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, zamierzających usunąć eternit z posesji w roku 2009, o składanie wniosków do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06) w terminie do dnia 27 lutego 2009 roku.

16 stycznia 2009 r. Nr 178
Zebranie sołtysów. Dnia 22 stycznia o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się spotkanie sołtysów Tematem spotkania będzie omówienie zadań administracji samorządowej na rzecz obrony oraz obowiązki sołtysów w realizacji zadań obronnych. W spotkaniu uczestniczyć będzie Wójt Gminy, Komendant Straży Gminnej oraz Komendant Policji w Starych Babicach.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 20 stycznia b.r. o godz. 16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz o godz. 16.30 - Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, tematem których będzie opracowanie planów pracy komisji na 2009 rok.
Natomiast dnia 21 stycznia b.r. o godz. 16.00 odbędzie się Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, tematem której będzie zapoznanie się z działalnością niepublicznych przedszkoli oraz opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego (pok. nr 2, tel. 022 722 95 35 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 2 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na wykonanie robót polegających na wywozie posegregowanych surowców wtórnych, wydzielonych spośród odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Babice w ramach programu pilotażowego. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy EKOZYSK 1 Sp z o.o. z siedzibą w Pomiechówku, Nowy Modlin 45. Cena oferty wynosi 11 600 zł netto/miesiąc + 7% VAT.
Ogłoszono konkursy ofert. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. na realizację zadania pod nazwą : szkolenie sportowe oraz udział w zawodach sportowych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do 19 lutego 2009 r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice.
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Opłatek seniorów. Wójt Gminy zaprasza seniorów na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40.

9 stycznia 2009 r. Nr 177
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:

 • na świadczenie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i parkingów na terenie gminy Stare Babice,
 • na świadczenie usług w zakresie mechanicznego sprzątania chodników na terenie Gminy Stare Babice.
  Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2, tel. 022 722 95 35 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 14 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na wykonanie robót polegających na wywozie posegregowanych surowców wtórnych, wydzielonych spośród odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Babice w ramach programu pilotażowego.
  Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Ochrony Środowiska (pok. nr 1, tel. 022 722 90 06 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 14 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Parking przy Gimnazjum w Koczargach Starych. Podpisano umowę na budowę parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych z wykonawcą firmą MAL-BRUK J. Sikorski z siedzibą w Głoskowie, ul. Południowa 31. Wykonawca został wprowadzony na budowę - w pierwszej kolejności nastąpi wycinka drzew kolidujących z budową parkingu. Prace budowlane rozpoczną się wiosną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że został ustalony harmonogram na wywóz odpadów segregowanych w 2009 roku. Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom. W styczniu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 26 stycznia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 27 stycznia,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 28 stycznia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 29 stycznia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 30 stycznia.

Punkt pełnej obsługi paszportowej w Starostwie. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 1 stycznia 2009 r. w Starostwie uruchomiony zostanie punkt pełnej obsługi paszportowej. Placówka obsługiwać będzie mieszkańców Powiatów: Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego. Jednocześnie informujemy, że paszporty dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, o wydanie których wnioski zostały złożone przed 1 stycznia 2009 r. w punkcie paszportowym w siedzibie Starostwa będą wydawane w Referacie Nr 2 w Warszawie, przy Placu Bankowym 3/55 (wejście od Al. Solidarności).
Babinicz 2008 przyznany! Jak co roku, dnia 6 stycznia, na spotkaniu noworocznym Wójt Gminy już po raz dwunasty wręczył prestiżową nagrodę - statuetkę "Babinicza". Tym razem nagrodę otrzymała Wanda Morawska - od wielu lat jest zaangażowana w pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jest założycielką Zespołu Interdyscyplinarnego wspomagającego pracę Komisji. Na spotkaniu wystąpiła Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic prowadzona przez Mariusza Dżygę oraz wystąpiła artystka estradowa Agnieszka Fatyga. Przeprowadzono aukcję obrazów olejnych, monety z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II i książki Jacka Pałkiewicza z dedykacją, w wyniku której zebrano kwotę 14 200 zł. Dochód z aukcji przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
Opłatek seniorów. Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.