Dzisiaj jest środa 21 października 2020 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


13.06.2012

Stare Babice 12 czerwca 2012 r.


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, gmina Stare Babice,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z póĄn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XII/89/11 z dnia 24 listopada 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 lipca do 31 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach od 8 do 16 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w sali nr 24-Sala im. Stanisława Zająca, o godz. 16-ej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2012 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paĄdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póĄn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca do 31 sierpnia 2012r. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3 w godzinach od 8 do 16.00.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 paĄdziernika 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w terminie do dnia 17 września 2012r.:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w godzinach urzędowania;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póĄn. zm.) na adres e-mail: architektura@stare-babice.waw.pl

    Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
    Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Zastępca Wójta
mgr inż. Marcin Zając

Uwaga:
Projekt planu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy
Pasek po lewej stronie (kolor niebieski) - WYBRANE
Zakładka - PRZYSZŁE PLANY MIEJSCOWE - "Nowy mpzp południowej części wsi Klaudyn"

NOWY Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn - tekst (akt. 12.07.2012)

  1. Załącznik - MPZP rysunek (akt. 12.07.2012)

 

 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.