Dzisiaj jest sobota 23 października 2021 r. imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


10.07.2012 akt. 12.07.2012

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĽn. zm.) oraz uchwały XII/91/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej przez klub sportowy działający na terenie Gminy Stare Babice w okresie 15 sierpnia - 15 grudnia 2012 r."

  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ust. 1 nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĽn. zm.) - powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub wsparcia wraz z dofinansowaniem ich realizacji.
    2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĽn. zm.), realizujące statutowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
    o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (pdf)

  2. Oferta realizacji zadania publicznego (pdf) --- (word)

Zarządzenie Nr 59/2012
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 12 lipca 2012 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.