Dzisiaj jest czwartek 20 czerwca 2024 r. imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


10.01.2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stare Babice.


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póĄn. zm.) oraz uchwały XXII/213/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawny na terenie gminy Stare Babice.

§ 2

  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym § 1 nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĄn. zm.) - powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĄn. zm.), realizujące statutowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania działań kulturalnych.

§ 3

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

§ 5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
    Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawny na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. (pdf)

  2. Oferta realizacji zadania publicznego (word)

  3. Wzór umowy o wsparcie/powierzenia) realizacji zadania publicznego

  4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.