Dzisiaj jest czwartek 20 czerwca 2024 r. imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


20.02.2013

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia
21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej
na okres od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 26 lutego 2013 r. i potrwa do 28 marca 2013 r.

Dla gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 12-14.03.2013 r.

Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BIOVENA" Sp. z o.o.
Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
tel. 22-733 72 75,
tel. rejestracja "BIOVENA" 22-722 38 08

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1992 i 1993, które:
  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu).
Powiatowej komisji lekarskiej:
- posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;
- wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Sankcje karne:

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przeniesienie do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - "A", "B" lub "D" po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności "E"), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia "E" - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.