Dzisiaj jest piątek 27 listopada 2020 r. imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


1.12.2011

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE
z dnia 1 grudnia 2011r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Klaudyn

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XII/89/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn.

Granice obszaru objętego planem zamykają się w następujący sposób:

od skrzyżowania osi ul. Lutosławskiego z osią ul. Sikorskiego (litera A) w kierunku południowym po osi ul Sikorskiego do punktu położonego 5 m na południe od przecięcia się z umownym przedłużeniem południowej granicy działki nr ew. 834/18 (litera B), biegnie następnie na północny zachód równolegle do południowej granicy działki nr ew. 834/18 na odcinku długości 13m do punktu oznaczonego literą B-1, z niego odgina się na zachód i biegnie do punktu przecięcia sie wschodniej granicy działki nr ew. 825/6 z ropociągiem PERN (litera C), oraz dalej na zachód do południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 1101 (litera D) i ponownie granica biegnie na zachód do południowo-zachodniego narożnika działki nr ew.869 (litera E), następnie skręca na północ i przez punkt przegięcia F dochodzi do punktu położonego na zachodniej granicy działki nr ew. 720 w odległości 6 m od północno-zachodniego narożnika działki nr ew. 721/1 (litera G) skręca na wschód , dochodzi do środka pasa drogowego ulicy Lutosławskiego - działka nr ew.720 (litera H), biegnie na wschód osią ulicy Lutosławskiego do punktu wyjścia (litera A), a obszar w procedurze sporządzania planu nazwano "Klaudyn Południowy".

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego oraz uwag i wniosków do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego projektu.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice na stronie internetowej http://www.bip.babice-stare.waw.pl/

Załącznik:

Mapa obszaru objętego planem


Zastępca Wójta Marcin Zając

 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.