Dzisiaj jest wtorek 19 października 2021 r. imieniny Michaliny, Michała, Piotra
ŚRODOWISKO

ŚMIECI PO NOWEMU

SEGREGACJA ODPADÓW

ZWIERZĘTA

OCHRONA ŚRODOWISKA

22.03.2013

Co nas czeka?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami musi zacząć funkcjonować w gminach nie póˇniej niż od dnia 1 lipca 2013roku.

Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r., gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych) a właściciel nieruchomości będzie wpłacał miesięcznie na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami.

Gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych. System obejmie posesje mieszkalne. Posesje na których prowadzona jest działalność gospodarcza gospodarują odpadami na tych samych zasadach co dotychczas.

UWAGA: Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą mieć umowę na wywóz odpadów podpisaną z prywatnymi firmami (jest to wymóg prawny), Gmina będzie bowiem odbierać śmieci tylko od indywidualnych gospodarstw domowych, a nie od firm – nawet jeśli mieszkanie i firma znajdują się w obrębie tego samego budynku.

W przypadku posesji dwufunkcyjnych, tj. takich na których mieszkają ludzie oraz prowadzona jest działalność gospodarcza gmina obsługuje wyłącznie część mieszkalną. Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej muszą być odebrane na podstawie odrębnej umowy.

Nowe regulacje dotyczą zatem posesji, na której mieszkają mieszkańcy i części zamieszkałych posesji dwufunkcyjnych.

Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz podjęcia lub niepodjęcia selektywnej zbiórki odpadów. Jeśli na posesji odpady będą segregowane miesięczny koszt wywozu będzie iloczynem liczby mieszkańców i stawki 12 złotych. W przypadku braku segregacji wysokość stawki opłaty wzrośnie do 17 złotych.

CO MUSI ZROBIĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI?

 1. Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych, aby od dnia 1 lipca 2013 roku płacić za wywóz odpadów wyłącznie gminie.

  Jeśli obecnie posiadacie Państwo umowę z firmą odbierającą odpady należy ją rozwiązać z odpowiednim wyprzedzeniem (w umowie jest określony termin jej wypowiedzenia) tak, aby firma odbierała od Państwa odpady jedynie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

 2. Wypełnić i złożyć pierwszą deklarację
  W marcu bieżącego roku do Państwa skrzynek na listy dostarczone zostaną wzory deklaracji. Będą one dostępne również u sołtysów i na stronie internetowej gminy www.babice-stare.waw.pl. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym wypełnioną deklarację składasz w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Stare Babice. Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym złóż deklarację zarządcy osiedla (ustalić).

  Deklaracja określa liczbę faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomości osób oraz oświadczenie o podjęciu prowadzenia na posesji selektywnej zbiórki lub rezygnacji z segregowania odpadów. Wypełniona deklaracja będzie stanowić podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata będzie wnoszona miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

  JAK BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ SYSTEM
  ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne wytworzone na terenie posesji mieszkalnych odbierane będą przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Z posesji z częstotliwością raz na dwa tygodnie odbierane będą odpady niesegregowane (w przypadku posesji których właściciele nie podejmą się segregacji odpadów) oraz odpady w postaci pozostałości po segregacji (w przypadku posesji na których prowadzona jest segregacja).

Z częstotliwością raz w miesiącu odbierane będą worki z posegregowanymi surowcami wtórnymi: worek niebieski przeznaczony na tworzywa sztuczne, makulaturę, opakowania wielomateriałowe (typu TETRAPAC) oraz drobny złom, worek zielony na opakowania szklane. Z częstotliwością raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbierane będą odpady biodegradowalne w postaci liści, skoszonej trawy, chwastów itp. Raz do roku, w terminie określonym harmonogramem, odbierane będą sprzed posesji odpady wielkogabarytowe.

Na terenie gminy wyznaczony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego w godzinach jego otwarcia można będzie dostarczyć zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, zużyte chemikalia a także odpady wielkogabarytowe, odpady zebrane selektywnie (tworzywa sztuczne, makulaturę, opakowania wielomateriałowe, drobny złom i opakowania szklane), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne.

Ponadto wyznaczone zostaną Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków i Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Baterii.


powrót

 
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.