Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
Opracowania Gminy
 
OPRACOWANIA
sierpień 2010

Zapraszamy do naszej Gminy

Stare Babice to zaciszny i malowniczy obszar, zamieszkały przez około 17 tys. mieszkańców. Gmina położona jest na Mazowszu za zachodnią granicą Warszawy na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej. Naturalnie gmina podzieliła się na dwa obszary o odmiennych cechach: południowy z żyznymi glebami Równiny Błońskiej i północny o glebach nieurodzajnych, w skład której wchodzi także znaczna część obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego. Gmina wchodzi zatem w skład cennych przyrodniczo obszarów: parku narodowego i jego otuliny, obszaru Natura 2000 i Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Powyższe uwarunkowania i bliskość zaledwie 14 km do centrum Warszawy determinują dynamiczny rozwój Gminy.

Ostatnich 20 lat, to intensywne przeobrażanie dawnego rolniczego krajobrazu kulturowego gminy w krajobraz charakterystyczny dla osiedli jednorodzinnych, towarzyszących blisko położonym metropoliom. Bardzo łatwa dostępność do Warszawy, jej wielkich rynków pracy i zbytu powoduje, że corocznie przybywa do gminy wiele rodzin. Towarzyszy temu intensywny rozwój usług, różnorodnej działalności gospodarczej, ciągła rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej. Atrakcyjność terenów do zamieszkania wynika nie tylko z bliskości wielkiego miasta, ale także z położenia częściowo w Puszczy Kampinoskiej i jej otulinie.

W uzasadnionym odczuciu obecnych i przyszłych mieszkańców jest to gwarantem, że nie dojdzie do niekorzystnych i niepożądanych zmian w zagospodarowaniu terenu, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów. Uznają za pewne, że nigdy nie powstaną tu wielkie osiedla wielorodzinne, ruchliwe arterie komunikacyjne, uciążliwy przemysł czy zabudowa degradująca krajobraz.


Osiedle domów w Latchorzewie
więcej
Galeria zdjęć lotniczych

W tym też kierunku zmierzają lokalne władze samorządowe przy kreowaniu rozwoju gminy. Jako jedni z pierwszych w Polsce mieliśmy dokładne plany miejscowe, a podstawowymi priorytetami co najmniej od 20 lat jest skoncentrowany rozwój sieci osadniczej i jednoczesne budowanie najnowocześniejszej infrastruktury technicznej.

W krajobrazie gminy można odczytać zasadę koncentracji zabudowy i niedopuszczenie do chaotycznej zabudowy rozproszonej. Jest to elementem ochrony krajobrazu i ekonomiki przy realizacji infrastruktury technicznej.

Powyższe osiągnięcia były wielkim wyzwaniem dla samorządu i społeczności lokalnej. Oznaczały konieczność samodyscypliny i odpowiedzialności w planowaniu przestrzennym i liczne inwestycje proekologiczne: oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, stację energetyczną RPZ 110/15 kV, rozbudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i sieci drogowej. Oczyszczalnia ścieków jest klasy światowej i dzięki temu wody z niej kierowane są do parku narodowego ratując go przed niedoborem wód.

Zwykli mieszkańcy gminy także postrzegają park narodowy jako wielkie dobro zasługujące na ochronę. Przejawem troski o jak najlepsze, ekstensywne zagospodarowanie otuliny Parku jest zabudowa jednorodzinna na działkach 1000-2000 m kw., ale z zorganizowanym systemem przejmowania ścieków bytowych i przyjaznymi środowisku systemami grzewczymi. Trwa przeobrażanie się porolnego krajobrazu północnej części gminy w park z zielenią niską i wysoką, wraz z ukrytymi w niej domostwami.

Fot. Skwer w Kwirynowie

Jednocześnie nadal uprawiane są żyzne gleby południowej części gminy, a rodzinne gospodarstwa rolne funkcjonują tam bardzo dobrze. Przyczyniło się do tego niewątpliwie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Tu przeobrażenia są znikome i nie ma parcia na przeznaczanie terenów pod zabudowę inną niż rolnicza.

Kierunki rozwoju
Kierunki rozwoju Gminy Stare Babice określone zostały w dokumentach przyjętych przez Radę Gminy. Są to: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2020 i Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice na lata 2009-2013. Zawarto w nich m.in. dane dotyczące zakończenia porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym oraz rozwój bazy kulturalnej i sportowo edukacyjnej. Większość wytyczonych celów planowana jest do realizacji ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Budynek komunalny w Starych Babicach z ośrodkiem zdrowia (maj 2010)

Przodujemy w rankingach
Efektywne działania samorządu zostały docenione przez fachowe gremia. Gmina Stare Babice od 1998 r. zajmowała czołowe miejsca w corocznych rankingach Rzeczpospolitej, otrzymując tytuły Mistrza Zrównoważonego Rozwoju za inwestycje w latach 2000-2002 i 2001-2003 oraz tytuły "Najlepszej Gminy Wiejskie" za rok 2008 - laureat rankingu i 2009 - VII miejsce w rankingu. W 2003 r. uzyskaliśmy tytuł Gminy Fair Play, a w 2006 r. tytuł "Gminy otwartej na fundusze strukturalne" w konkursie przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W latach 2005-2006 otrzymaliśmy wyróżnienie w akcji "Przejrzysta Polska". W rankingu inwestycyjnym samorządów za lata 2006-2008 Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" otrzymaliśmy VII miejsce w kategorii gminy wiejskiej. W 2007 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w rankingu Dziennika Gazety Prawnej "Europejska Gmina, europejskie miasto". W 2009 r. uzyskaliśmy tytuł Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego "PrzyjaĽni Środowisku".

Działalność gospodarcza
Gmina Stare Babice ma ogromny potencjał gospodarczy, przekonało się o tym wielu lokalnych przedsiębiorców. Wciąż przybywa nowych firm. W latach 2005-2010 liczba podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne wzrosła o blisko 22 proc. Liczba podatników będących osobami prawnymi wzrosła o 61 proc. Dobrej kondycji lokalnych firm sprzyja dostęp do chłonnego rynku zbytu w Warszawie i okolicach, wysoki odsetek ludzi wykształconych, dobre tradycje w handlu, usługach i drobnej przedsiębiorczości oraz dostępność komunikacyjna Warszawy.

Inwestycje o charakterze proekologicznym - dostęp do mediów
Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na podłączenie bez ograniczeń do sieci energetycznej i wodociągu. W blisko połowie miejscowości możliwe jest też podłączenie do kanalizacji, a na przestrzeni najbliższych lat skanalizowana zostanie cała gmina. We wszystkich miejscowościach dostępna jest też łączność internetowa sieciowa lub radiowa.

Sieć drogowa
Gmina rozciąga się pomiędzy dwiema trasami krajowymi (trasą poznańską nr 2 i trasą gdańską nr 7), przecina ją droga wojewódzka nr 580, wychodząca z Warszawy w kierunku Żelazowej Woli i Sochaczewa. Niebawem zostaną zakończone prace nad dalszą rozbudową dróg na terenie gminy i wzbogaci się ona w węzeł komunikacyjny umożliwiający połączenie drogi nr 580 z trasą szybkiego ruchu S-8 i budowaną autostradą A2.

Warszawskie autobusy podmiejskie
Na terenie gminy działają cztery linie autobusowe: 712, 714, 719, 729. Swoje usługi świadczą także przewoĽnicy prywatni. Najlepiej dojechać tu z Warszawy, z rejonu skrzyżowania ulic Lazurowej i Górczewskiej.

Lotnisko Babice
W pobliżu gminy znajduje się lotnisko na warszawskim Bemowie. Należy ono do Aeroklubu Warszawskiego, a w języku lotniczym nazywane jest Lotniskiem Babice.


Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

Oświata
Gmina posiada nowoczesną infrastrukturę edukacyjną, na dobrym europejskim poziomie. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, Szkoła Podstawowa w Starych Babicach i Gimnazjum w Koczargach Starych wyposażone są w sale komputerowe, pracownie językowe, multimedialne pomoce dydaktyczne. Przy szkołach istnieją nowoczesne obiekty sportowe. Placówki organizują liczne imprezy integracyjne związane z życiem szkolnej społeczności, pobudzają do rozwijania zainteresowań, pełnią też funkcje ośrodków życia kulturalnego. Edukację przedszkolną w gminie zapewnia Przedszkole w Starych Babicach, oddziały przedszkolne w Borzęcinie Dużym i 7 przedszkoli niepublicznych. Niebawem, jesienią 2010r. dostępne będzie też nowe sześciooddziałowe przedszkole samorządowe w Bliznem Jasińskiego, w którym opiekę znajdzie 150 dzieci.


Boisko i skatepark w strefie rekreacji w Borzęcinie Dużym

Gmina Stare Babice to idealne miejsce dla osób poszukujących atrakcyjnego zamieszkania w bliskim kontakcie z przyrodą i jednocześnie prężnego miejsca na swoją firmę. Posiadamy urokliwe okolice, w których nie czuć intensywności wielkomiejskiego życia. Ci, którzy się tu osiedlają, znajdują spokój, ciszę i odpoczynek, w pełni korzystając z nowoczesnej infrastruktury społecznej i technicznej aglomeracji warszawskiej.

Warto pamiętać o Starych Babicach, planując swoją przyszłość.

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.