Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Uwarunkowania wynikajźce z Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego

/zatwierdzony uchwałą nr 65/2004 Sejmiku województwa mazowieckiego z dn.7 czerwca 2004 r./

Województwo na tle kraju
Województwo mazowieckie jest największym województwem w kraju, zarówno pod względem zajmowanego obszaru - 35,6 tys. km2 (11,4% powierzchni Polski), jak i liczby ludności - 5,1 mln osób (13,4% ludności Polski). Sieć osadniczą województwa tworzy 85 miast i 9083 miejscowości wiejskich. W jego skład wchodzą 42 powiaty, w tym pięć miast na prawach powiatu (Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) oraz 314 gmin: 35 miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich.
Na Mazowszu wyodrębniają się dwie różne przestrzenie społeczno-ekonomiczne, z których jedną stanowi Warszawa i aglomeracja warszawska, drugą obszary pozostałe. Rozwój Warszawy i aglomeracji warszawskiej jest przede wszystkim następstwem procesów zachodzących w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Dzięki Warszawie i aglomeracji warszawskiej województwo mazowieckie ma najwyższy w Polsce potencjał gospodarczy. Województwo mazowieckie charakteryzuje się najwyższym poziomem zamożności ludności oraz najniższym poziomem bezrobocia.
Mazowsze zajmuje centralne miejsce w krajowych systemach transportowych. Na Mazowszu znajdują się trzy z czterech przechodzących przez Polskę transeuropejskich korytarzy transportowych.
Bardzo ważnym elementem układu transportowego jest lotnisko centralne w Warszawie, obsługujące niemal 90 % międzynarodowego ruchu lotniczego w Polsce.
Na obszarze województwa mazowieckiego występują również obiekty i urządzenia systemu energetycznego o dużej skali i wydajności, mające znaczenie w skali międzynarodowej. Są to przede wszystkim: elektrownia
"Kozienice" gazociąg tranzytowy "Jamał", ropociąg "Przyjaźń".
Województwo mazowieckie zajmuje znaczącą pozycję w systemie przyrodniczym kraju, głównie z uwagi na ukształtowany system powiązań ekologicznych, w którym najważniejszą rolę pełnią doliny rzeczne Wisły, Bugu, Narwi i Pilicy.
W krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska w obrębie województwa mazowieckiego wyróżniono sześć obszarów węzłowych (Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Pilickiej, Puszczy Kurpiowskiej, Puszczy Piskiej, Doliny Środkowej Wisły, Doliny Dolnego Bugu) i trzy korytarze ekologiczne ("Warszawski Wisły", "Podwarszawski"; i "Dolnej Narwi") o randze międzynarodowej. Za Światowy Rezerwat Biosfery został uznany Kampinoski Park Narodowy.
Obszary problemowe
Na podstawie analizy cech społeczno-gospodarczych i zróżnicowanych możliwości rozwoju można wyróżnić w województwie mazowieckim następujące obszary problemowe:
 • obszar aglomeracji warszawskiej o najwyższej koncentracji różnorodnych funkcji, gdzie podstawowym problemem jest budowanie ładu przestrzennego poprzez tworzenie harmonijnych struktur przestrzennych uwzględniających wszelkie wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz estetyczne
 • obszar największych wpływów aglomeracji warszawskiej, położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji, posiadający szanse dalszego rozwoju;
 • obszary o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju; są to położone na krańcach województwa obszary: radomski, płocki, ostrołęcki, nadbużański i mławsko-żuromiński, na których zaobserwowano kumulowanie się negatywnych zjawisk w dotychczasowym rozwoju i małe możliwości samodzielnego ich przezwyciężenia.
Aglomeracja warszawska
Aglomeracja warszawska obejmuje Warszawę i sąsiadujące z nią powiaty / w tym część powiatu warszawskiego zachodniego z gminą Stare Babice/. Podstawowe cechy aglomeracji warszawskiej przedstawiają się następująco:
 • wysoki stopień urbanizacji wyrażający się gęstą siecią miast (27 nie licząc Warszawy), wysokim udziałem ludności miejskiej, dużą gęstością zaludnienia również na obszarach wiejskich (w większości powyżej 100 osób na 1 km2),
 • duży i stale rosnący potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny skoncentrowany głównie w Warszawie,
 • pełnienie przez Warszawę funkcji międzynarodowych, krajowych i regionalnych,
 • położenie w otoczeniu obszarów stanowiących „Zielony Pierścień Warszawy” (Kampinoski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe: Mazowiecki i Chojnowski oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) i bogactwo środowiska kulturowego,
 • duże znaczenie turystyczno-wypoczynkowe Warszawy i terenów atrakcyjnych przyrodniczo wokół niej,
 • presja zainwestowania na strefę podstołeczną na terenach nieuzbrojonych w infrastrukturę techniczną,
 • rozprzestrzenianie się zabudowy o niskiej intensywności na terenach rolnych,
 • niska wydolność układu komunikacyjnego – brak rozwiązań obwodowych i zbyt mała liczba mostów, niewystarczająca ilość powiązań komunikacyjnych wewnątrz aglomeracji, niefunkcjonalny rozkład ruchu i niskie parametry techniczne dróg,
 • nienadążanie systemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza komunalnej, za postępującą urbanizacją,
 • postępująca urbanizacja terenów leśnych i cennych przyrodniczo: (Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki i Chojnowski Park Krajobrazowy), terenów wykorzystywanych turystycznie np.: wokół Zalewu Zegrzyńskiego,
 • zagrożenia środowiska: pozaklasowe wody powierzchniowe, nie rozwiązana gospodarka ściekowa w strefie podstołecznej i lewobrzeżnej Warszawie, zanieczyszczenie powietrza, przekroczenia norm akustycznych, brak kompleksowego rozwiązania problemu odpadów komunalnych.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Kluczowymi dla równoważenia rozwoju Mazowsza elementami węzłowymi będą aglomeracja warszawska i ośrodki subregionalne.
Dalsze kształtowanie struktury przestrzennej aglomeracji warszawskiej będzie polegało na wzmacnianiu infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym, usprawnianiu sieci transportu oraz poprawie ładu przestrzennego.
W planie przyjęto:
 • pasma aktywizacji oparte o paneuropejskie korytarze transportowe, tj.korytarze ustanowione I,II,VI oraz korytarz postulowany KA ( powiązanie gminy Stare Babice z korytarzem KII Berlin-W-wa-Mińsk-Moskwa-Niżnyj Nowogorod poprzez trasę AK łączącą się z autostradą A2 );
 • potencjalne pasma aktywności gospodarczej oparte o wskazane ponadregionalne korytarze infrastrukturalne.
Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej
Założenia polityki transportowej państwa przyjęto wg odpowiednich dokumentów rządowych. Zadania tam określone mają na celu przede wszystkim dostosowanie dróg i koleji położonych w europejskich korytarzach transportowych do standardów europejskich / w odniesieniu do gminy Stare Babice jest to budowa odcinka drogi ekspresowej S8-trasa AK/.
Zadania ujęte w "programie wojewódzkim" obejmują przebudowę i rozbudowę sieci połączeń drogowych, budowę obwodnic i przepraw mostowych / w odniesieniu do gminy Stare Babice jest to planowana trasa "Paszkowianka" jako kontynuacja drogi nr 721 Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wisła-Wiązowna-Duchnów/.
W planie nie przewiduje się budowy nowych /ponadlokalnych/ inwestycji uzbrojenia inżynieryjnego na terenie gminy Stare Babice.
Poprawa funkcjonowania środowiska przyrodniczego
realizowana będzie poprzez:
ochronę walorów przyrodniczych i poprawę standardów środowiska /gmina Stare Babice położona jest w systemie obszarów chronionych tj.KPN, otulina KPN, obszar chronionego krajobrazu/.
Ochrona i wykorzystanie wartości kulturowych
Celem jest kształtowanie tożsamości kulturowej Mazowsza.
W odniesieniu do gminy Stare Babice proponuje się objęcie ochroną prawną wartościowego układu ruralistycznego - wsi Lipków.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.