Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Stan systemów infrastruktury technicznej
Gospodarka wodno - ściekowa
Zaopatrzenie w wodę.


Podstawową formą zaopatrzenia w wodę ludności gminy są ujęcia wód podziemnych oraz wody powierzchniowe dostarczane poprzez wodociąg warszawski.
Obecnie poza niewielką ilością poboru wody z ujęć własnych (studnie kopane lub wiercone do pierwszego poziomu wodonośnego) usytuowanych w gospodarstwach wiejskich, prawie cały obszar jest objęty dostawą wody poprzez zorganizowane systemy publiczne.
Liczba osób korzystających z zorganizowanego systemu wynosi ok.14.800 os. Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi obecnie około 119 km.
Ze względu na powstawanie nowych osiedli wzrasta znacząco długość sieci oraz liczba korzystających z niej mieszkańców.
Łączne zużycie wody w ostatnich latach wynosi około 570 tys. m3/r. Zakup wody wynosi około 183 tys. m3/r.
Na obszarze gminy istnieją obecnie dwa systemy zorganizowanego zaopatrzenia w wodę:
 • Wodociąg wiejski "Stare Babice" zasilany z lokalnego ujęcia wody w Starych Babicach. Wydatek ujęcia to około 110 m3/r. Zasoby tego ujęcia sukcesywanie maleją. Obecnie wodociąg ten jest wspomagany w zachodniej części gminy wodą z ujęcia w Feliksowie (gmina Leszno). Woda z tego ujęcia zasila wodociąg w ul. Kosmowskiej i ul. Warszawskiej w Borzęcinie.
  Ze względu na awaryjność ujęcia i SUW w Feliksowie Gmina zamierza ograniczyć do minimum stałe korzystanie z tej wody poszukując własnych źródeł na terenie gminy.
 • Wodociąg zasilany z Warszawskiego Układu Centralnego we wschodniej części gminy. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Lubiczowa, części wsi Latchorzew oraz osiedla Latchorzew.
Główny przewód tranzytowy Dn 250/200/150 ułożony jest wzdłuż ul. Górczewskiej i dalej ul. Warszawską.
Przepustowość takiego układu wynosi około 40l/s. Ograniczenie poszerzania zasięgu układu "warszawskiego" wynika z warunku stawianego przez MPWiK - Warszawa nie łączenia sieci gminnej z siecią podającą wodę “warszawską. Na terenie gminy istnieją także ujęcia wody indywidualne i zakładowe. Służą one do zaopatrywania indywidualnych gospodarstw domowych, produkcji rolnej i ogrodniczej. W większości tych ujęć woda nie może służyć do celów spożywczych (nie odpowiada warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.11.2002 r., Dz. U. Nr 72 poz. 747 oraz nr 113 poz. 984).
W okresach suszy występujące okresowe zwiększone pobory wody (związane między innymi z podlewaniem ogródków) powodują zakłócenia w pracy wodociągów grupowych.
Gmina nie posiada ogólnodostępnych punktów poboru wody na wypadek długotrwałych przerw w dostawie wody do wodociągu grupowego.

Odprowadzanie ścieków
Kanalizacja sanitarna.
Istniejąca kanalizacja na terenie gminy Stare Babice jest wykonana w systemie rozdzielczym służąca grawitacyjnym zrzutom ścieków sanitarnych.
Długość sieci wynosi około 46,8 km i jest sukcesywnie rozbudowywana.
Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 5670 osób. Na obszarze gminy Stare Babice istnieją dwa główne systemy grawitacyjno - pompowego zorganizowanego odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych tj.:
 • Układ kanalizacji sanitarnej kierujący ścieki do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z usuwaniem związków biogennych w Starych Babicach.
  Układ ten obsługuje obecnie centralną część gminy tj. wsie Stare Babice, Zielonki, Lipków, Kwirynów i Osiedle Latchorzew.
 • Układ kanalizacji sanitarnej kierujący ścieki do kanalizacji warszawskiej. Układ ten obejmuje wsie Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów oraz część Blizne Jasińskiego (osiedle Blizne Jasińskiego będzie odprowadzać ścieki do kanalizacji gminnej).
  Ścieki wprowadzane są do kanalizacji osiedla Groty w Warszawie, skąd systemem pompowym odpływają do kolektora w ul. Kocjana.
W obu układach kanalizacyjnych istnieje system grawitacyjnego odprowadzania ścieków z kilkunastoma pompowniami strefowymi na sieci.
Obecnie realizowany jest monitoring pracy pompowni z przesyłem informacji do centralnej dyspozytorni na oczyszczalni.
W niewielkim zakresie (kilka posesji) funkcjonuje kanalizacja ciśnieniowa z pompowniami przydomowymi. Na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną następuje odbiór ścieków do zbiorników bezodpływowych, skąd są wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.
Kanalizacja deszczowa
Gmina Stare Babice nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych. Podstawowymi odbiornikami wód deszczowych są obecnie rowy i kanały melioracyjne oraz zbiorniki wodne.
Istnieją obecnie oraz są w trakcie realizacji lokalne układy kanalizacji deszczowej obejmujące między innymi większe parkingi, utwardzone powierzchnie przy obiektach użyteczności publicznej (bank, WSSE-proj. wyższa szkoła, szkoła podst., rynek) oraz nowe i modernizowane ulice w centralnej części gminy.
W najbliższym czasie będzie realizowana kanalizacja deszczowa dla odwodnienia jezdni ul. Warszawskiej na całej długości (od Bliznego do Borzęcina).
Oczyszczalnia ścieków.
Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach została oddana do eksploatacji w 1995r. została zmodernizowana w 2002 r. Jej przepustowość wynosi około Qśrd = 1200 m3/d. Ze względu na przeciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń (duża ilość ścieków dowożonych) opracowano dokumentację na rozbudowę oczyszczalni do około Qśrd = 3000 m3/d. Taka rozbudowa oczyszczalni pozwoli na przyjęcie ścieków od około 25.000 mieszkańców.
Rozbudowa już została rozpoczęta.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów Z7 /przebudowywany w ramach rozbudowy oczyszczalni/ odprowadzający oczyszczone ścieki do kanału Zaborowskiego. Ze względu na fakt wprowadzenia ścieków na teren Kampinoskiego Parku Narodowego wymagania, jakim muszą odpowiadać ścieki oczyszczone są znacznie ostrzejsze, szczególnie w zakresie związków biogennych, w stosunku do wymagań stawianych odbiornikom nie podlegającym szczególnej ochronie. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno - prawne na eksploatację.

Elektroenergetyka
Większość odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie gminy obsługiwana jest przez Zakład Energetyczny Warszawa -Teren S.A. Wyjątek stanowią odbiorcy z terenu wsi Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego zaopatrywani przez Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. Odbiorcy energii elektrycznej zlokalizowani na terenie gminy Stare Babice w znacznej większości zasilani są za pomocą napowietrznej sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia 15 kV wyprowadzonej ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV BABICE /oddanej do użytku w 2000 r/.oraz punktu pomiarowego energii elektrycznej od Stołecznego Zakładu Energetycznego S.A. znajdującego się w Mościskach.
Stan techniczny w/w urządzeń jest zadawalający. Ich układ i parametry techniczne dostosowane są do aktualnych potrzeb. Przyrost zapotrzebowania mocy wywołany rozwojem urbanistycznym oraz wzrostem standardu wykorzystania energii elektrycznej spowoduje konieczność rozbudowy istniejącej sieci.
Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 110kV,220kV i 400kV.

Gazownictwo
Gmina Stare Babice jest w ponad 80% zgazyfikowana.
Kierunki zasilania w gaz średniego ciśnienia:
 • główne źródło zasilania stanowi gazociąg f 350 średniego ciśnienia znajdujący się we wschodniej części gminy, biegnący od stacji red.-pom. I st. w Morach o wydajności 35 tys.m3/h; z powyższego gazociągu zasilane są następujące wsie: Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Stare Babice, Babice Nowe, Kwirynów, Janów, Zielonki i Koczargi Nowe,
 • północną część gminy zgazyfikowano na bazie gazociągu f 200 i f 150, przebiegającego od stacji red.-pom. I st. w Warszawie przy ul. Arkuszowejo wydajności 3000 m3/h. Są to wsie: Lipków, Stare Koczargi, Wojcieszyn i Zalesie.
 • w południowo-zachodniej części gminy / Borzęcin Duży,Topolin / istnieje również połączenie f 65 w kierunku Ożarowa, lecz z uwagi na małą przepustowość gazociągu ma ono tylko znaczenie lokalne;
 • po jego przebudowie i wybudowaniu stacji red.-pom. I st. w Ożarowie wzmocni się układ zasilania w płd.-zach. części gminy.
Przez wschodnią część gminy przebiega gazociąg DN500 PN6,3 MPa wysokiego ciśnienia relacji Mory-Huta. Obowiązuje dla niego strefa / Dz.U.z 1995 r., nr 139/. Ponieważ teren jest mocno zurbanizowany w gazociągu tym zmniejszono napięcia w ściance o 30% / zwiększając grubość ścianki /, co dało możliwość zmniejszenia strefy ochrony obiektów istniejących do minimum na każdą stronę od gazociągu.

Rurociąg naftowy
Przez teren gminy przebiega rurociąg naftowy wysokiego ciśnienia f 250 oraz kabel światłowodowy. Dla rurociągu obowiązuje strefa bezpieczeństwa 30 m /po 15 m w obie strony od osi rurociągu/. W gminie Izabelin zlokalizowana jest Baza Paliwowa ORLEN / w sąsiedztwie wsi Klaudyn/.
Zarządzającym rurociągiem jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku.

Usuwanie odpadów
Główne kierunki wywozu odpadów z terenu gminy to zakład utylizacji odpadów komunalnych "Radiowo" /kompostownia/ w Warszawie przy płn.granicy wsi Klaudyn i składowiska odpadów komunalnych z terenu województwa mazowieckiego. Jedynie ok.60% gospodarstw domowych ma podpisaną umowę na wywóz odpadów stałych, pozostała część pozbywa się odpadów w sposób częściowo niekontrolowany. Na terenie gminy w miejscach publicznych ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Podmioty gospodarcze prowadzą gospodarkę odpadami w oparciu o zezwolenia wydawane przez starostę /lub wojewodę/, zezwolenia te obejmują zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.
W 2004 r. Opracowano "Plan gospodarki odpadami dla gminy Stare Babice" /na lata 2005-2011/, w którym zawarto zbiorcze dane na temat aktualnego gospodarowania odpadami i określono cele krótkookresowe /2005-2006/ i długookresowe /2007-2011/.
Główne problemy związane z gospodarką odpadami to:
 • brak objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,
 • prowadzenie w niewystarczającym zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
Telekomunikacja
Automatyczna centrala telefoniczna w Starych Babicach oraz rozbudowana w 2003 r. centrala w Borzęcinie zabezpieczają obecne potrzeby użytkowników.
Stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się we wsi Stare Babice przy ul.Rynek i Kutrzeby.
Dziedzina ta jest w fazie dynamicznego rozwoju i nie jest barierą rozwoju gminy. Urządzenia telekomunikacyjne nie są uciążliwe, nie wymagają stosowania stref ochronnych. Przez teren gminy w rejonie Starych Babic przebiega kabel CRiT. Lokalizacje w rejonie kabla wymagają uzgodnień z zarządzającym.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.