Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy

W części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego kolejno określono:
 • odniesienia do gminy Stare Babice w Strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego
 • odniesienia do gminy Stare Babice w Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego /cz.I, roz. 1/
 • wnioski z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów i stanu ładu przestrzennego /cz.I, roz.2 i 3/
 • stan środowiska i zasoby wód podziemnych /cz.I, roz.4 i 11/
 • stan dziedzictwa kulturowego /cz.I, roz.5/
 • warunki życia mieszkańców /cz.I, roz.6 i 7/
 • potrzeby i możliwości rozwoju gminy /cz.I, roz.8/
 • wnioski ze stanu prawnego gruntów /cz.I, roz.9/
 • obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych /cz.I, roz.10/
 • stan systemu komunikacji /cz.I, roz.12/
 • stan systemów infrastruktury technicznej /cz.I, roz.13/
 • zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych /cz.I, roz.14/.
Wpływ na możliwości realizacji celów rozwoju gminy oraz ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego mają następujące uwarunkowania:

 • położenie gminy w aglomeracji warszawskiej między oddziaływaniem Warszawy / presja urbanizacyjna stwarzająca szansę rozwoju / a Parkiem Narodowym / podnoszącym atrakcyjność gminy /
 • zagospodarowanie terenów gminy następujące wg planów zagospodarowania przestrzennego /wraz z ich zmianami/ obejmujących cały obszar gminy
 • korzystne dla mieszkalnictwa i funkcji rekreacyjno-sportowej warunki przyrodniczo-krajobrazowe,
 • dobra jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w południowej części gminy
 • możliwości wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej na słabych glebach w północnej części gminy, między ul.Warszawską a KPN
 • utrzymanie korytarzy powiązań przyrodniczych między KPN a Lasem Bemowskim oraz w rejonie lasów wsi Stanisławów
 • wprowadzenie ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów zabudowy /intensywność, rodzaj usług i zakładów produkcyjnych, rozmieszczenie programu itp /, aby nie dopuścić do degradacji wartości przyrodniczych obszaru gminy
 • dynamicznie rozwijający się rynek pracy /głównie szeroko pojęte usługi/
 • usługi celu publicznego i inne skupione głównie w ośrodku gminnym w Starych Babicach, rozwój gminy wywoła konieczność rozbudowy ośrodków lokalnych w Borzęcinie Dużym i Zielonkach, bliskość Warszawy zapewnia dostępność do usług ponadlokalnych
 • występowanie obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych tj. obiektów i obszarów przyrodniczych oraz dóbr dziedzictwa kulturowego
 • dobre powiązania komunikacyjne z Warszawą i rozwój powiązań międzynarodowych poprzez realizację drogi ekspresowej S8 - trasy AK, rozwinięta istniejąca i planowana sieć dróg lokalnych,
 • znaczne zaawansowanie w rozwój lokalnej sieci infrastruktury technicznej.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.