Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy

Obszary i obiekty prawnie chronione

Wymagane jest objęcie pełną ochroną wymienionych poniżej obszarów i obiektów środowiska oraz uwzględnienie w sporządzanych planach miejscowych i ich zmianach warunków oraz zasad ochrony zasobów przyrodniczych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i z aktami prawnymi dotyczącymi utworzenia tych obszarów i obiektów. Są to tereny i obiekty omówione w cz.I roz.4 i wskazane na zał. nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
 1. obszar Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z otuliną,
 2. obszar Natura 2000,
 3. rezerwaty przyrody na terenie otuliny,
 4. pomniki przyrody,
 5. Warszawski obszar chronionego krajobrazu oraz Strefa ochrony urbanistycznej WOCHK,
 6. lasy ochronne.
Ad 1. Zadania ochronne KPN realizują przede wszystkim służby parku. Jednak w projekcie planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego są wyznaczone zadania, które powinny być realizowane przez gminy.
Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. projektu planu ochrony KPN:
Celem zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych dla obszaru Parku ustala się:
 • ochronę naturalnych zasobów, walorów i procesów przyrodniczych oraz ich aktywne wzbogacenie;
 • sukcesywne eliminowanie wszelkich form zagospodarowania nie związanego bezpośrednio z Parkiem, z wyłączeniem terenów nie przeznaczonych do wykupu;
 • we wsiach nie przeznaczonych do wykupu ( ochrona krajobrazowa) dopuszcza się zabudowę zagrodową (na terenach wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego) pod warunkiem posiadania gospodarstwa rolnego w danej wsi o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie;
 • zabezpieczenie na obszarze Parku wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem;
 • zabezpieczenie na obszarze Parku przed zanieczyszczeniem powietrza i utrzymanie przewidywanych prawnie norm w tym zakresie;
 • budowę przepustów dla zwierząt pod drogami;
 • eliminację gatunków obcych rodzimej florze i faunie;
 • ochronę walorów krajobrazowych;
 • preferowanie ekologicznych form i metod prowadzenia gospodarki rolnej;
 • ochronę i uczytelnienie wartości kulturowych i historycznych;
 • sterowanie ruchem turystycznym na wyznaczonych szlakach i w oparciu o węzły wejściowe;
 • rozwój funkcji naukowo-dydaktycznej;
 • wprowadzenie zakazu prowadzenia nowych inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlokalnym (komunikacji drogowej, przesyłowych linii energetycznych i in.) nie związanych z działaniami na rzecz ochrony Parku.
Ponadto na obszarze gminy Stare Babice na Polanie Koczarskiej i we wsi Buda dopuszcza się remonty oraz wymianę istniejących budynków położonych w granicach KPN pod warunkiem zaopiniowania przez Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego.

Celem ochrony Parku przed oddziaływaniem zagrożeń i uciążliwości zewnętrznych, na obszarze otuliny Parku ustala się zalecenia do uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • koncentracji zabudowy i usług w ośrodkach gminnych i wspomagających, w zespołach zabudowy wyznaczonych planami zagospodarowania przestrzennego oraz w powiązaniu z istniejącą zabudową wsi;
 • ograniczenia zabudowy ciągłej (zachowanie przerw w zabudowie) wzdłuż dróg, poza strefami koncentracji zabudowy;
 • ograniczenia rozpraszania zabudowy na terenach otwartych;
 • wprowadzania nowej zabudowy w odległości mniejszej niż określona w Planie ochrony Parku lub innych przepisach szczególnych;
 • ustala się zachowanie pasa szerokości min. 3-5 m wzdłuż cieków wodnych i kanałów, wolnych od zainwestowania;
 • wyłączenie z zabudowy terenów strategicznych powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem oraz biologiczne ich wzbogacenie:
  • Park - Las Bemowski w rejonie Klaudyna i Lipkowa,
  • Park - tereny leśne w rejonie Stanisławowa, Wólki i Zaborowa;
 • nie przeznaczania obszarów leśnych na cele nieleśne;
 • zachowania i ochrony układu istniejących drobnych płatów leśnych, dążenie do zwiększenia ich powierzchni i przestrzennej ciągłości;
 • eliminacji uciążliwych gatunków flory obcej rodzimej przyrodzie, w tym szczególnie czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej i klonu jesionolistnego;
 • wykonania pod drogami przepustów i budowy przejść nad drogami przecinającymi połączenia przyrodnicze Parku z otoczeniem w celu umożliwienia migracji zwierząt;
 • nie wprowadzania do układu hydrograficznego Parku wód i oczyszczonych ścieków poniżej II klasy czystości;
 • przy tworzeniu nowej zabudowy mieszkaniowej, preferowany normatyw działki 1500 - 1800m2, powierzchnia biologicznie czynna 70% (nie dotyczy stref zurbanizowanych).
Ad 2. Północna część gminy Stare Babice została włączona w system obszarów Natura 2000 (granice tego systemu pokrywają się z małymi wyjątkami z granicami KPN).
Puszcza Kampinoska (PLC 140001), stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków i obszar specjalnej ochrony siedlisk, granice tych dwóch obszarów ochronnych całkowicie pokrywają się. Obszar ten stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. Występują tu co najmniej 43 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Obszar ma ogromne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności w centralnej Polsce. Zidentyfikowano tu 14 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i ponad 10 gatunków z załącznika II Dyrektywy. Największe zagrożenia dla tego obszaru stanowią zanieczyszczenie powietrza, zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, duże ograniczenie użytkowania łąk, urbanizacja terenów przyległych, spadek poziomu wód gruntowych.

Ad 3. Na terenie gminy Stare Babice znajdują są dwa rezerwaty przyrody usytuowane w obrębie Lasu Bemowskiego: "Łosiowe Błota" i "Kalinowa Łąka".

Ad 4. Na terenie gminy Stare Babice znajduje się 12 pomników przyrody w tym jedna aleja pomnikowa. Obowiązuje 15 m strefa ochronna wokół pomnika wolna od zainwestowania. Obowiązuje zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych i prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 m od pni drzew oraz zakaz powodowania zmian stosunków wodnych.

Ad 5. Centralna i północna części gminy Stare Babice położona jest w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zasady zagospodarowania terenów położonych w obrębie WOChK określił rozporządzeniem Wojewoda Mazowiecki.
Z punktu widzenia planowania przestrzennego najbardziej istotne to:
 • Zakaz przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne,
 • Zakaz lokalizacji budynków i budowli z wyłączeniem obiektów małej architektury, w odległości mniejszej niż 25 m od kompleksów leśnych położonych w granicach WOChK (chyba, że w planie ochrony KPN ustalono inaczej),
 • Zakaz niszczenia skarp, krawędzi erozyjnych, wydm, lokalnych dolin,
 • Zakaz eksploatacji kopalin,
 • Zakaz lokalizacji lub rozbudowy istniejących inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego z wyłączeniem realizacji niezbędnych urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • Zakaz lokalizacji nowych cmentarzy,
 • Możliwość realizacji wyłącznie zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostojących budynków jednorodzinnych lub bliźniaczych z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki,
 • Możliwość realizacji usług towarzyszących, nieuciążliwych z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki,
 • Możliwość rozbudowy istniejących cmentarzy z zachowaniem co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.
W obrębie obszarów położonych w WOChK, wyznaczono tzw. strefę ochrony urbanistycznej, gdzie obowiązuje pewne złagodzenia przepisów, umożliwiające swobodniejszy rozwój urbanistyczny tych terenów. W strefie tej dopuszcza się:
 • Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 • Możliwość lokalizacji budowli i budynków w odległości mniejszej niż 25 m od kompleksów leśnych.
Ad 6. Na terenie gminy Stare Babice znajdują się kompleksy leśne leżące poza obszarem KPN posiadające status lasów ochronnych. Główny kompleks to Las Bemowski ( pow. ok. 325 ha.) obejmujący wschodnią część gminy, jest on własnością komunalną Warszawy. Na terenie Lasu Bemowskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody.

Ochrona lokalnych wartości przyrodniczych.

W sporządzanych planach miejscowych i ich zmianach należy określić lub utrzymać następujące zasady istotne dla ochrony środowiska:
 • ochrona i kształtowanie lokalnego układu przyrodniczego gminy,
 • zachowanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej,
 • zachowanie i ochrona wartościowej zieleni wysokiej /szpalerów, grup, pojedyńczych drzew/,
 • ochrona układu hydrograficznego - cieków, oczek wodnych i rowów melioracyjnych (ustala się linię ogrodzeń obustronnie w odległości 3-5 m od górnej krawędzi skarpy), rewitalizacja zbiorników wodnych,
 • ochrona naturalnej rzeźby terenu (wydmy, krawędź wysoczyzny),
 • zakaz lokalizowania obiektów uciążliwych poza obszarami wyznaczonymi dla funkcji usługowo-produkcyjnej (z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na danym terenie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko całego przedsięwzięcia związanego z obiektem uciążliwym),
 • zakaz lokalizowania w strefach uciążliwego oddziaływania układu komunikacyjnego zabudowy chronionej, tzn. obiektów służby zdrowia, opieki społecznej i oświaty, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi - nakaz wprowadzenia zabezpieczeń przeciwhałasowych zgodnych z Polską Normą,
 • nakaz sukcesywnego podłączania wszystkich realizowanych obiektów do sieci inżynieryjnej,
 • określenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla działek budowlanych,
 • dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu, w tym nadsypanie, na podstawie planów miejscowych, poza warszawskim obszarem chronionego krajobrazu; w zmianach miejscowych planów dopuszcza się korekty ukształtowania terenu służące wyłącznie zabezpieczeniu terenu przed powodzią i zalewaniem wodami opadowymi działek budowlanych.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.