Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

W sporządzanych planach miejscowych i ich zmianach, obejmujących swoim obszarem obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską, omówione w cz.I roz.5 i wskazane na zał. nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, należy określić lub utrzymać następujące zasady istotne dla ochrony dziedzictwa kulturowego:
 • zachowanie i ochrona dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • wszelkie działania prowadzone przy obiektach i terenach wpisanych do rejestru zabytków muszą być prowadzone i uzgodnione zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ochrona dóbr kultury będących w ewidencji WKZ:
  • plebani przy kościele w Starych Babicach poprzez uzgadnianie z WKZ przebudowy, rozbudowy i remontów,
  • cmentarza parafialnego w Starych Babicach poprzez zachowanie układu przestrzennego z cennym drzewostanem,
  • budynku mieszkalnego Rynek 22 w Starych Babicach poprzez uzgadnianie z WKZ przebudowy, rozbudowy i remontów,
 • ochrona stanowisk archeologicznych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; w sporządzanych planach miejscowych i ich zmianach zostaną określone strefy ochrony konserwatorskiej i szczegółowe ustalenia,
 • zmiany użytkowania terenu na obszarach stanowisk archeologicznych muszą być poprzedzone przeprowadzeniem /na koszt inwestora/ archeologicznych badań wykopaliskowych,
 • postuluje się ograniczenie zabudowy lub wyłączenie z zabudowy stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru konserwatora,
 • zachowanie układu przestrzennego wsi położonych po obu stronach wzdłuż dawnego Traktu Królewskiego z Warszawy do Sochaczewa,
 • ochronę układów przestrzennych wsi o metryce średniowiecznej: Stare Babice, Lipków, Wojcieszyn i in. poprzez:
  • zachowanie historycznego przebiegu ulic,
  • zachowanie linii zabudowy i dominant,
  • zachowanie skali historycznej zabudowy, gabarytów, form architektonicznych i rozwiązań materiałowych,
  • zakaz ustawiania masztów, wież nadawczych, garaży, kiosków i in.inwestycji, które mogą wprowadzić nieład w układzie przestrzennym,
  postuluje się objęcie ochroną WKZ układu ruralistycznego wsi Lipków,
 • zachowanie i ochrona miejsc pamięci narodowej i kapliczek przydrożnych.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.