Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej


Rolnictwo

Grunty rolne wysokich klas oraz gleby organiczne podlegają ochronie przed zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze oraz zapobieganiu ich degradacji i dewastacji. Zmiany na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa lub Wojewody /w zależności od klasy gruntu/.
Obowiązujące w gminie plany zagospodarowania przestrzennego uzyskały właściwe zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
W studium wyznacza się obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze - Wskazano je na zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza stanu istniejącego rolnictwa oraz trendów rozwojowych gminy, związanych z migracją ludności na teren gminy, głównie z Warszawy, pozwala na konkretyzację kierunków działań:
 • teren położony w płd. części gminy, odznaczający się wysokimi klasami gleb powinien pozostać w użytkowaniu rolniczym, z tendencją do powiększania gospodarstw rolnych; są to zwarte kompleksy rolnicze z zakazem lokalizowania zabudowy,
 • ukierunkowanie produkcji - intensywna uprawa warzyw,
 • obszar gminy kwalifikuje się do produkcji "zdrowej żywności",
 • korzystne bliskie usytuowanie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach,
 • z uwagi na ochronę środowiska przyrodniczego nie wskazane jest lokalizowanie uciążliwych obiektów inwentarskich z bezściołową technologią oraz obiektów szklarniowo-foliowych ogrzewanych węglem,
 • teren położony w północnej części gminy, o słabszych glebach, przewiduje się do sukcesywnego inwestowania z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną oraz teren usługowo-sportowy /pole golfowe/ w sąsiedztwie KPN,
 • na terenach powiązań przyrodniczych KPN zachowanie drobnomozaikowej struktury upraw, wprowadzanie pasów kompensacji ekologicznej / np. zadrzewienia śródpolne /.
 • na terenie gminy znajdują się tereny zdrenowane, rowy melioracyjne;
  drenaż rolny nie spełnia wymogów odwodnienia działek i obiektów budowlanych;
  zagospodarowanie terenów zdrenowanych winno być poprzedzone kompleksową przebudową bądź likwidacją sieci drenarskiej; działalność w terenie zmeliorowanym /przebudowa urządzeń melioracyjnych, odprowadzanie ścieków deszczowych, inwestycje liniowe typu wodociąg lub kable/ musi być poprzedzone uzgodnieniem w inspektoracie na etapie projektu zagospodarowania działki.
Leśnictwo

Na terenie gminy Stare Babice znajdują się kompleksy leśne leżące poza obszarem KPN posiadające status lasów ochronnych /Las Bemowski/. Jest on włączony w całości w Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu i stanowi trwały element przestrzennego systemu terenów chronionych w obrębie aglomeracji warszawskiej. Dla tych obszarów ustala się zachowanie istniejących terenów leśnych i ich użytkowanie zgodnie z ustawą o lasach i ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych prowadzi Nadleśnictwo Jabłonna.
Lasy prywatne w : Klaudynie, Starych Babicach, Zielonkach Wsi, Koczargach Starych, Koczargach Nowych i Stanisławowie są rozdrobnione, dewastowane i zgodnie z wieloletnimi wnioskami właścicieli proponuje się przeznaczyć je na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na dużych działkach leśnych.
W studium wyznacza się obszary, dla których gmina zamierza sporządzić zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne /dotyczy gruntów lasów prywatnych/ - wskazano je na zał. nr 3a - Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.