Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Analiza wniosków i postulatów Władz Gminy, mieszkańców oraz Instytucji


Przystępując do sporządzenia Studium Władze Gminy wskazały tereny rozwoju dla gminy. Studium uwzględnia te postulaty przy założeniu: możliwości organizacyjnych i finansowych gminy do prowadzenia polityki przestrzennej określonej w "Studium", utrzymania cech specyficznych obszaru gminy i działania w sposób niezagrażający wartościom przyrodniczym lokalnym i związanym z sąsiedztwem KPN.
Mieszkańcy gminy oraz właściciele działek na terenie gminy / niejednokrotnie mieszkańcy Warszawy / zgłosili szereg wniosków dot. głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najliczniejsze są wnioski o przeznaczenie na zabudowę słabych gleb w północnej części gminy. Ponadto mieszkańcy wsi Lubiczów zgłosili wniosek o zabudowę całej wsi.
Ogółem zgłoszono do studium 347 wniosków dla poszczególnych wsi:
Latchorzew - 9, Blizne - 3, Lubiczów - 27, Klaudyn - 46, Janów - 8, Kwirynów - 1, Stare Babice - 49, Babice Nowe - 13, Zielonki Wieś - 17, Zielonki Parcele - 5, Lipków - 8, Mariew - 14, Stanisławów - 22, Koczargi Nowe -19, Koczargi Stare - 8, Wojcieszyn - 23, Wierzbin - 11, Borzęcin Duży -38, Borzęcin Mały - 18, Topolin - 7, Zalesie - 1.
Ponadto rozpatrzono wnioski z poprzednich lat, ok.50 szt.
Wnioski konfliktowe to:
 • dotyczące zabudowy działek położonych na obszarze wyznaczonego powiązania przyrodniczego między KPN i Lasem Bemowskim,
 • dotyczące zabudowy na terenie Lasu Bemowskiego,
 • dotyczące zabudowy na obszarze KPN /osada Koczargi Stare/.
Po przesłaniu zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania "Studium" szereg instytucji nadesłało wnioski i uwagi:
 1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Przesłano opinię Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
  • należy uwzględnić zapisy art.71 i 72 ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisy ustawy o ochronie przyrody, Konwencji Berneńskiej, Natury 2000, o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów i ochronie siedlisk
  • zgłoszono uwagi dot.odprowadzania odpadów, ochrony wód, ochrony obszarów chronionych, gospodarki wodno-ściekowej
  • zgłoszono szczegółowe wymogi dot.zawartości studium
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • wnosi o zachowanie uwarunkowań wynikających z położenia gminy w strefie objętej: polityką poprawy warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz polityką rozwoju ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej
 3. Prezydent m.st.Warszawy
  • przesłano wypis i wyrys z Planu zagospodarowania m.st.Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/492/01 Rady m.st. Warszawy z dn.9 lipca 2001 r. /Dz.Urz.woj.maz.nr 165 z dn.9.08.2001 r., poz.2515/ pełniącego funkcję Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym
  • przesłano informację o opracowaniach komunikacyjnych w rejonie gminy.
 4. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie
  podaje szczegółowy zakres merytoryczny studium, korektę paru wpisów do rejestru i w ewidencji WKZ, wykaz zabytków archeologicznych
 5. Komenda Stołeczna Policji
  wprowadzić zapis dot.obiektu przy ul.Warszawskiej 70: przeznaczenie terenu na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, zasady zagospodarowania: komenda powiatowa policji
 6. Wojewódzki Sztab Wojskowy
  informacja o zamkniętych obiektach wojskowych /Klaudyn i Borzęcin Duży/ każdorazowej konsultacji z Szefostwem Infrastruktury Sił Powietrznych RP wymagają obiekty:
  • rurociągi gazowe >DN500,napowietrzne linie EE >110 kV
  • odwierty górnicze w strefie ochronnej i dla H 50 m npt
  • maszty i anteny TV i radiowe oraz stacje bazowe telefonii komórkowej
  • elektrownie wiatrowe
  • przebieg autostrad
  • wszelkie obiekty o wysokości powyżej 50 m npt.
 7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Centralny
  • uwzględnić korytarz drogi ekspresowej S-8 /trasa AK/
  • akceptowany przez ZOPI przebieg wariantu II drogi ekspresowej S-7 /trasa N-S/ nie dotyczy obszaru gminy
 8. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Grodzisku Maz.
  • na terenie gminy znajdują się tereny zdrenowane, rowy melioracyjne
  • drenaż rolny nie spełnia wymogów odwodnienia działek i obiektów budowlanych
  • działalność na terenie zmeliorowanym musi być poprzedzona uzgodnieniem w Inspektoracie na etapie projektu zagospodarowania działki
 9. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
  • informacja o gazociągach w gminie
  • podano zapisy do wprowadzenia w studium
 10. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Regionalny oddział Przesyłu Gazu
  • informacja o obowiązujących przepisach
  • wprowadzić zapis, że każda lokalizacja obiektów terenowych w odl.50 m od gazociągu wys.ciś.PN 6,3 Mpa powinna być uzgodniona z PGNiG S.A.
 11. PERN Przyjaźń S.A.
  • podaje warunki dla strefy bezpieczeństwa rurociągu / szer.30 m/
 12. Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Centrum
  • wniosek o ujęcie w studium istn.linii 220 kV i 400 kV
 13. Zakład Energetyczny W-wa-Teren
  • podaje zapisy do uwzględnienia w studium
 14. Wójt gminy Izabelin
  • wnosi o uwzględnienie korelacji drogowych na styku obu gmin.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.