Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Oświata i wychowanie


Gminna baza oświaty i wychowania składa się z czterech jednostek organizacyjnych.

Są to:

  • I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych,
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, złożony ze szkoły podstawowej i przedszkola (dwa oddziały przedszkolne i dwa oddziały sześciolatków,
  • Przedszkole w Starych Babicach (5 - oddziałowe)
Szkoły podstawowe i gimnazjum działają w oparciu o podział terenu gminy na rejony szkolne, umożliwiające zorganizowanie dowozu uczniów z oddalonych miejscowości. Organizowany jest dowóz dla około 250 uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym i I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych - dowóz realizuje prywatny przewoźnik oraz dla około 60 uczniów do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach - dowóz realizowany jest szkolnym "gimbusem". Szkoły i przedszkola działają jako jednostki budżetowe. Ich obsługą, także księgową zajmuje się Zespół Obsługi Finansowej. Wydatki bieżące na oświatę w 2005 roku wyniosły 9.958.263 zł. Nauczyciele, zatrudnieni w placówkach oświatowych, mają w większości odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, a szkoły prowadzą różnorodną działalność pozalekcyjną, także na rzecz całego lokalnego środowiska.
Zakres i poziom usług oświaty w Gminie Stare Babice jest dobry. To wynik zarówno dobrej sytuacji finansowej gminy, jak i przejęcia przez nią nieobligatoryjnych zadań z tego zakresu. Dzięki odpowiedniemu doinwestowaniu i wyposażeniu, placówki oświatowe są przygotowane do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej i spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, wychowawczą, jak i kulturalną.

Przedszkola

Na terenie gminy działają 2 gminne przedszkola: w Starych Babicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, obejmujące wychowaniem przedszkolnym ogółem 215 dzieci w 9 oddziałach, w tym 3 oddziały "zerówki". Ponadto oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich są zorganizowane przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Na terenie gminy działają również przedszkola niepubliczne: "Słoneczny Domek" w Lipkowie dla 20 wychowanków, w Zielonkach Parceli dla 23 wychowanków i "Krasnal" w Bliznem Łaszczyńskiego dla 72 wychowanków. W 2006 r. rozpoczęło działalność niepubliczne przedszkole "Jeżyk" w osiedlu Latchorzew dla 50 wychowanków (docelowo 100 wychowanków). W 2005 roku niepubliczne przedszkola otrzymywały dotację z w budżetu gminy w wysokości 277,40 zł na jednego wychowanka miesięcznie, a w 2006 roku 300,06 zł miesięcznie na jednego wychowanka. Gmina przekazuje dotacje na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stare Babice, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem zamieszkania.
Do przedszkoli (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) uczęszcza około 72% wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zameldowanych w Gminie Stare Babice.

Szkoły podstawowe

Placówki oświatowe posiadają dobrą bazę lokalową, zostały one rozbudowane i modernizowane. W każdej z nich, poza salami lekcyjnymi, istnieją hale sportowe bądź sala gimnastyczna, sale komputerowe i pracownie językowe W szkołach zorganizowano specjalistyczne pracownie. Przy każdej z nich istnieją ogólnodostępne tereny sportowe, które wymagają jednak modernizacji. W każdej ze szkół poza zajęciami lekcyjnymi, działa świetlica szkolna, biblioteka i stołówka szkolna. Prowadzonych jest wiele rodzajów zajęć pozalekcyjnych, finansowanych z budżetu gminy (koła zainteresowań) lub ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze oraz nadobowiązkowe (lekcje języków obcych).
W Szkole Podstawowej w Starych Babicach roku szkolnym 2004/05 w 24 oddziałach uczyło się 612 uczniów, a pracowało z nimi 53 nauczycieli. Natomiast do Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym w roku szkolnym 2004/05 uczęszczało 359 uczniów zgrupowanych w 15 oddziałach, a pracowało w niej 33 nauczycieli.

Gimnazja

W gimnazjum oprócz zajęć lekcyjnych prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia wyrównawcze finansowane z budżetu gminy. Każdy poziom nauczania tej placówki składa się z sześciu lub siedmiu oddziałów. W sumie w roku szkolnym 2004/05 było ich 18. Do szkoły uczęszczało 403 uczniów, a uczyło ich 33 nauczycieli.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.