Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju


Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju wynikają z zasobów, zjawisk, zdarzeń, mechanizmów i procesów tkwiących w gminie. Tworzą one zestaw silnych i słabych stron gminy.

Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju Gminy Stare Babice w kategoriach jej silnych i słabych stron przedstawiają się następująco:

SILNE STRONY Gminy Stare Babice
(czynniki stymulujące i wspierające jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy)
SŁABE STRONY Gminy Stare Babice
(czynniki ograniczające i hamujące jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy)
1. Położenie
 • Położenie w bliskim sąsiedztwie Warszawy, co jest Ľródłem korzyści zarówno dla jej mieszkańców (Warszawa jako miejsce pracy i korzystania z szeroko rozumianych usług), jak i gminy (bliskość Warszawy podnosi atrakcyjność inwestycyjną gminy).
 • Położenie w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Brak dużych zbiorników wodnych lub rzek.
 • Brak zasobów wodnych.
3. Stan układu komunikacji
 • Dobrze zorganizowana sieć linii autobusowych komunikacji zbiorowej, zapewniająca komfort podróżowania.
 • Niedostateczna jakość nawierzchni drogowych.
 • Zbyt małe szerokości pasów drogowych co w wielu przypadkach uniemożliwia poszerzenie jezdni.
 • Przeciążenie dróg ponadlokalnych, łączących gminę z Warszawą, co powoduje wzrost czasu dojazdów.
 • Zbyt mała ilość chodników dla pieszych.
 • Brak dostatecznej ilości ścieżek rowerowych.
 • Brak szybkiej komunikacji szynowej z Warszawą i funkcjonowanie gminy wyłącznie w oparciu o komunikację kołową.
4. Potencjał demograficzno-społeczny
 • Dynamiczny rozwój ludnościowy gminy, co jest efektem postrzegania jej jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania (na przestrzeni lat 1995-2005 liczba ludności gminy zwiększyła się aż o 27%).
 • Korzystna struktura wieku mieszkańców – osoby do 18 roku życia stanowią 22,5 % ogółu mieszkańców, ludzie w wieku produkcyjnym stanowią 63,6%, a w wieku poprodukcyjnym 13,9 %).
 • Relatywnie niska stopa rejestrowanego bezrobocia - kształtuje się ona na poziomie 6,2% (dla porównania średnia dla powiatu warszawskiego zachodniego 10,8%, województwa mazowieckiego 14,1%, dla Polski 18%).
 • Przyrost liczby ludności zamieszkującej gminę bez zameldowania na pobyt stały.
 • Brak integracji nowych mieszkańców.
 • Zanikanie tradycyjnych zwyczajów, norm współżycia społecznego, lokalnych autorytetów i tradycyjnego gospodarowania z powodu zdominowania dotychczasowej ludności przez ludność napływową, stanowiącą większość.
5. Potencjał gospodarczy
 • Trwały wzrost liczby przedsiębiorstw produkcyjnych, hurtowni i zakładów usługowych, tworzących bazę ekonomiczną gminy.
 • Funkcjonowanie na terenie gminy oddziału banku.
 • Brak atrakcyjnej oferty inwestycyjnej gminy.
 • Obiekty działalności gospodarczej docelowo mogą być wyłącznie niewielkim uzupełnieniem podstawowej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej z racji na położenie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
6. Stan infrastruktury i gospodarki komunalnej
 • Istnienie w Starych Babicach stacji energetycznej 110/15 kV, dysponującej mocą na docelowy rozwój gminy.
 • Wysoki poziom zwodociągowania gminy.
 • Sukcesywna budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Aktywna polityka inwestycyjna i finansowa Władz Gminy w dziedzinie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 • Dobre zaopatrzenie mieszkańców w gaz sieciowy (ok. 80%).
 • Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Gminy Stare Babice na lata 2005-2011.
 • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice na lata 2005-2011.
 • Funkcjonowanie indywidualnych kanalizacji (szamb) w posesjach oraz indywidualnych ujęć wody.
 • Zdarzające się, trudne do wykrycia nieszczelne szamba.
 • Brak systemu kanalizacji deszczowej w obszarach o gęstej zabudowie.
 • Zniszczone rowy odwadniające.
 • Dzikie wysypiska odpadów stałych.
7. Dostępność nieruchomości (gruntów) na cele rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębiorczości
 • Sukcesywne uchwalanie przez Radę Gminy zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Rezerwy terenowe pod rozwój mieszkalnictwa, działalności gospodarczej i rekreacji.
 • Zasób komunalnych gruntów na cele publiczne.
 • Zasób komunalnych gruntów pod inwestycje w zakresie usług, handlu i produkcji.
 • Opracowane i uzgodnione plany zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną oraz projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stare Babice do roku 2025.
 • Ograniczenia w lokowaniu budownictwa mieszkaniowego wraz z obiektami towarzyszącymi i działalności gospodarczej w związku z bliskością Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Skromny zasób gruntów komunalnych na cele mieszkaniowe.
8. Warunki mieszkaniowe
 • Bardzo duży ruch budowlany w zakresie jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
 • Skromny zasób mieszkań komunalnych.
 • Brak lokali o charakterze socjalnym.
9. Stan i funkcjonowanie infrastruktury społecznej
 • Dobra baza lokalowa placówek oświatowych (zmodernizowane budynki szkolne o odpowiedniej wielkości i wyposażeniu).
 • Wysoki poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego nauczycieli.
 • Zorganizowany dowóz uczniów do szkół.
 • Wspieranie przez Władze Gminy rozwoju działalności sportowo-rekreacyjnej w szkołach i sekcjach sportowych.
 • Brak odpowiednio zagospodarowanych terenów rekreacyjnych.
 • Trudne warunki lokalowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach.
 • Brak wyspecjalizowanego obiektu służącego zaspokajaniu potrzeb w zakresie upowszechniania kultury i edukacji.
 • Niewystarczająca ilość placówek wychowania przedszkolnego.
 • Złe warunki lokalowe Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach (zakończono już przygotowania formalno-prawne do przebudowy i modernizacji budynku, w którym zlokalizowany jest Ośrodek Zdrowia, co w radykalny sposób poprawi warunki lokalowe).
10. Zasoby i jakość środowiska przyrodniczego
 • Kampinoski Park Narodowy (80% gminy znajduje się w jego otulinie).
 • Duży kompleks leśny – Park Leśny Bemowo z dwoma rezerwatami przyrody.
 • Żyzne gleby Równiny Błońskiej.
 • Zespoły pałacowo-parkowe z cennym starodrzewem w Lipkowie i Zielonkach.
 • Pojedyncze obiekty o wysokich walorach przyrodniczych (pomniki przyrody, w tym zabytkowa aleja lipowa w Lipkowie).
 • Brak dbałości niektórych mieszkańców o stan i ochronę środowiska naturalnego (palenie śmieci).
 • Brak skutecznego systemu zagospodarowania wód opadowych (szczególnie w przypadku długotrwałych, nawalnych opadów)
11. Zasoby i jakość środowiska kulturowego
 • Występujące na terenie gminy obiekty i zespoły zabudowy zabytkowej (m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, spora ilość stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
 • Całkowita zmiana krajobrazu kulturowego w ostatnich 20 latach i przekształcenie tradycyjnego układu ruralistycznego w układ podmiejskiej zabudowy osiedlowej. Z tego powodu zostały wprowadzone ograniczenia w gabarytach zabudowy w celu dostosowania jej do krajobrazu.
12. Bezpieczeństwo publiczne
 • Lokalizacja w Starych Babicach Komendy Powiatowej Policji.
 • Funkcjonowanie na terenie gminy 2 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Narastanie zjawisk o charakterze przestępczym (chuligaństwo, kradzieże).
 • Brak kontroli drogowych.
13. Gospodarka finansowa gminy
 • Stosunkowo wysokie dochody własne, świadczące o znacznej samodzielności finansowej gminy.
 • Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy.
 • Aktywna polityka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych Ľródeł finansowania, pozwalająca realizować rozszerzony w stosunku do własnego potencjału finansowego zakres zadań inwestycyjnych.
 • Stosunkowo niskie dochody budżetowe z subwencji oświatowej – w stosunku do istniejących i wzrastających corocznie kosztów funkcjonowania szkół.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.