Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Zasady formułowania celów rozwoju


Celowość, realność i systematyczność działań władz Gminy Stare Babice na rzecz tworzenia jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych składają się łącznie na wspólną cechę planowości podejmowanych działań. Dotyczy to zarówno działań o charakterze krótkookresowym (rocznym), średniookresowym (kadencyjnym), jak i długookresowym (perspektywicznym, obejmującym kilka następnych kadencji). Takie postępowanie jest zgodne z zasadą racjonalnego gospodarowania, polegającą "na maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów finansowych lub minimalizacji nakładów finansowych na uzyskanie założonych efektów", a także jest podstawą do wdrażania w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Z kolei, głównym warunkiem urzeczywistnienia sformułowanych celów rozwoju Gminy Stare Babice jest zabezpieczenie odpowiednich środków organizacyjnych, kadrowych, technicznych i finansowych, a także określenie terminów osiągania planowanych celów oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

Formułowanie strategicznych i operacyjnych celów rozwoju Gminy Stare Babice jest ważne przynajmniej z czterech zasadniczych powodów, a mianowicie:
Cele wskazują podstawowe kierunki rozwoju gminy. Dzięki ustaleniu celów następuje mobilizacja podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację (władz gminy, pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych), a także zyskują one źródło motywacji do konkretnych działań wykonawczych. Wzrasta również ich poczucie odpowiedzialności za losy mieszkańców gminy;
Cele wyznaczają decyzje i działania realizacyjne. Władze Gminy na podstawie wyznaczonych celów, zwłaszcza operacyjnych formułują katalog zadań realizacyjnych, który w sposób szczegółowy określa sposoby ich realizacji; Cele wpływają na koncentrację zasobów. Władze Gminy dysponują ograniczonymi zasobami kadrowymi, organizacyjnymi i technicznymi, a przede wszystkim finansowymi (budżet gminy) w stosunku do występujących potrzeb i jednocześnie szeroką gamę możliwych sposobów ich wykorzystania. Określając cele rozwoju gminy, jej władze ustalają priorytety rozwojowe, co umożliwia koncentrację ograniczonych własnych zasobów finansowych na wybranych celach;
Cele pomagają w ocenie osiąganych postępów w działaniach na rzecz rozwoju. Są one istotnym elementem procesu kontrolowania i monitorowania postępów w ich realizacji. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że nie realizujemy ich zgodnie z planem, albo napotykamy na nieoczekiwane przeszkody lub bariery w ich realizacji, to możemy podjąć od razu działania korygujące, modyfikując działania realizacyjne.

Tak więc, punktem wyjścia racjonalnego kształtowania procesów rozwojowych w Gminie Stare Babice jest określenie i hierarchizacja celów. Jest to niewątpliwie trudny proces, gdyż istnieje obecnie wiele różnorodnych dotąd niezaspokojonych potrzeb społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i ekologicznych. Jednak wobec ograniczoności środków finansowych będących w dyspozycji władz gminy trzeba niestety, w ślad za tym, ograniczać liczbę i zakres celów rozwojowych. W wielu przypadkach jest to wybór celów "najważniejszych z ważnych". Innymi słowy, proces formułowania celów rozwoju nie może przerodzić się w "koncert życzeń", a winien doprowadzić do wyboru takich celów, które z punktu widzenia dynamizowania procesów rozwojowych mają znaczenie strategiczne.

Biorąc powyższe pod uwagę, opracowano katalog celów rozwoju Gminy Stare Babice, który został opracowany według z góry określonego porządku, a mianowicie: cele zawarte w katalogu tworzą układ hierarchiczny (im niższy poziom hierarchiczny tym większy stopień szczegółowości zapisu celów). Katalog składa się z trzech poziomów hierarchicznych, a mianowicie:

Poziom I - Generalny cel kierunkowy (misja rozwoju), wyrażający syntetyczną deklarację intencji władz Gminy Stare Babice, jaka stoi u podstaw formułowania Strategii Rozwoju. Określa on zasadnicze kierunki jej dalszego rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości”. Umożliwia on skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych na określonej wiązce celów i zadań realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy to zestaw względnie trwałych dążeń władz Gminy Stare Babice, na które powinny być przede wszystkim zorientowane działania realizacyjne.
Poziom II - Cele strategiczne, będące konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju). Wskazują one priorytetowe obszary (dziedziny) zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Stare Babice.
Poziom III - Cele operacyjne, będące konkretyzacją celów strategicznych. Są one formułowane jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone w określonym horyzoncie czasu, czyli do 2020 roku. Do każdego celu operacyjnego został przyporządkowany określony zestaw zadań realizacyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, cele rozwoju Gminy Stare Babice wynikają z trzech podstawowych przesłanek, a mianowicie:
po pierwsze - wzmacniania oraz pełnego wykorzystania dla dalszego rozwoju, obecnie występujących, pozytywnych zjawisk, tendencji i procesów społeczno-gospodarczych, czyli silnych stron gminy,
po drugie - konieczności eliminowania słabych stron gminy lub łagodzenia ich negatywnych skutków dla mieszkańców, gospodarki, środowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego w postaci zapóźnień, barier i ograniczeń rozwojowych, czyli likwidacji występujących obecnie zaległości, po trzecie - konieczności tworzenia warunków (podstaw) dla zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych i gospodarczych w przyszłości, czyli tworzenia nowych impulsów (możliwości) rozwojowych.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.