Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


18.02.2011

"Zamelduj się lub zgłoś fakt zamieszkania w gminie Stare Babice na druku NIP-3/EDG-1
i weź udział w konkursie! Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!"

Regulamin Konkursu
"Mieszkam w Gminie Stare Babice i tu sprowadzam swój podatek dochodowy"

I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu "Mieszkam w gminie Stare Babice i tu sprowadzam swój podatek dochodowy" jest Wójt Gminy Stare Babice.

II. Uczestnicy Konkursu
Do Konkursu mogą przystąpić mieszkańcy gminy Stare Babice:
- osoby, które dokonają zameldowania na pobyt stały,
- osoby, które z różnych względów nie mogą się zameldować, ale złożą formularz NIP-3 w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, w którym (w pozycji B4) oświadczą, że mieszkają na terenie gminy Stare Babice,
- osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i złożą do Urzędu Gminy Stare Babice, na formularzu EDG-1 oświadczenie (w pozycji 08) że mieszkają na terenie gminy Stare Babice,
Akcja nie dotyczy:
- nowo meldowanych dzieci,
- osób dokonujących przemeldowania w obszarze gminy.

III. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zachęcenie osób niezameldowanych na pobyt stały, a mieszkających na terenie gminy Stare Babice do zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, jak również zachęcenie osób, które nie mogą dokonać meldunku, do złożenia oświadczenia, że mieszkają na terenie gminy Stare Babice poprzez wypełnienie formularza NIP-3 (przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) lub EDG-1 (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą).
Każda osoba rozliczająca się w Urzędzie Skarbowym odprowadza od uzyskanych przez siebie dochodów podatek dochodowy, który w dużej części przekazywany jest do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Składając w/w formularze, cześć podatku trafi do babickiej gminy i dzięki temu dodatkowe środki gmina będzie mogła przeznaczyć na realizację ważnych dla jej mieszkańców zadań i inwestycji.

IV. Czas trwania Konkursu
Czas trwania Konkursu ustala się od 1 marca 2011 do 30 kwietnia 2012 r. .

V. Zgłaszanie uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnicy, którzy dokonają zameldowania zgłaszają się do Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Stare Babice w Starych Babicach ul. Rynek 21- pok. nr 34 .
 2. Uczestnicy, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którzy dokonają zgłoszenia miejsca zamieszkania na druku NIP-3 zgłaszają się do Referatu Ewidencji Ludności (adres j.w.) lub do Kancelarii Urzędu ul. Rynek 32, pok.Nr 10
 3. Uczestnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia miejsca zamieszkania na druku EDG-1 i składają go do Referatu Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 8) lub do Kancelarii (pok. Nr 10).
 4. W każdym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza konkursowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Zasady przyznawania nagrody

 1. Uczestnicy konkursu biorą udział w losowaniu nagród.
 2. Warunkiem uczestniczenia w losowaniu nagród, jest dokonanie czynności określonych w pkt. IX i w każdym przypadku złożenie do Urzędu Gminy wypełnionego formularza - zgłoszenia do konkursu "Mieszkam w Gminie Stare Babice i tu sprowadzam swój podatek dochodowy" dostępnego w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy www.stare-babice.waw.pl.
 3. Wszystkie wypełnione formularze, złożone w okresie trwania konkursu, będą brały udział w losowaniu nagród.
 4. Losowanie nagród będzie przeprowadzone dwukrotnie: pierwsze w 2011 r. podczas gminnych uroczystości, drugie w 2012r. po zakończeniu konkursu. Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy. Niezależnie Organizator konkursu powiadomi wszystkich uczestników konkursu o miejscu i terminie losowania, drogą elektroniczną (e-mailem)
 5. W losowaniu biorą udział te osoby, które dokonały czynności określonych w pkt IX przed terminem wyznaczonego dnia losowania.
 6. Na zakończenie akcji w 2012 r. wszystkie zgłoszenia osób do udziału w konkursie, będą dodatkowo brały udział w losowaniu nagrody głównej.

VII. Sposób powiadamiania o wynikach losowania nagród.

Osoby które zostaną wylosowane wg zasad zawartych w pkt. VI, otrzymają nagrody w wyznaczonym dniu i miejscu losowania.
W przypadku nieobecności osoby, podczas losowania, której zgłoszenie zostało wylosowane, Organizator Konkursu powiadomi pisemnie o miejscu i terminie odebrania nagrody.

VIII. Nagrody

 1. Nagrodą główną jest Tablet-PC (przenośny komputer osobisty, wzorowany na notebookach z ekranem dotykowym) - ufundowany przez Organizatora Konkursu - Wójta Gminy Stare Babice.
 2. Poza nagrodą główną, będzie sześć nagród ufundowanych przez przedsiębiorców. Trzy nagrody zostaną wylosowane w roku 2011 roku i trzy nagrody w roku 2012.
 3. Wykaz nagród i ich fundatorów zostanie podany do publicznej wiadomości odrębną informacją.

IX. Instrukcja wykonania czynności meldunkowych oraz czynności zgłoszenia zamieszkania.

1. Czynności meldunkowe,

1) Zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stare Babice do Referatu Ewidencji Ludności, ul. Rynek 21 (pokój nr 34),
2) Wypełnienie druku zgłoszenia pobytu stałego,
3) Wypełnienie otrzymanego formularza konkursowego. (Podpisanie druku konkursowego oznacza przystąpienie do udziału w Konkursu),
4) Okazanie niezbędnych do zameldowania dokumentów:

a) dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
b) książeczkę wojskową (w przypadku osób podlegających służbie wojskowej),
c) poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

5) Dokonanie zameldowania poprzez wpisanie do ewidencji stałych mieszkańców gminy, a następnie wymiany dowodu osobistego,
6) Wypełnienie NIP-3,
7) Przekazanie wypełnionego formularza NIP-3 do Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany za pośrednictwem Urzędu Gminy Stare Babice.

2. Zgłoszenie zamieszkania do Urzędu Skarbowego na NIP-3, bez zameldowania.

  1. Wypełnienie formularza NIP-3 w części dotyczącej adresu zamieszkania (pozycja B4)
  2. Złożenie formularza NIP-3 do Urzędu Skarbowego w Warszawie ul. Skalbmierska 5,:
   bezpośrednio, z potwierdzeniem jego złożenie na kopii formularza NIP-3 lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Referacie Ewidencji Ludności
  3. Złożenie do Urzędu Gminy Stare Babice wypełnionego zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z potwierdzeniem złożenia formularza NIP-3 w Urzędzie Skarbowym w Warszawie Bielany lub REL w Urzędzie Gminy


3. Zgłoszenie zamieszkania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na druku EDG-1, bez zameldowania.

  1. Wypełnienie formularza EDG-1 w części dotyczącej adresu zamieszkania (pozycja 08)
  2. Złożenie wypełnionego formularza EDG-1 w Referacie Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. Nr 8) lub kancelarii Urzędu (pok. nr 10) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do konkursu.

Formularze można złożyć osobiście do Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu , w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny w przypadku nieprzewidzianej okoliczności pojawiającej się podczas realizacji Konkursu.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawidłowe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
 4. Przystąpienie do Konkursu poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 5. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice:
  pod tel. 22 722-95-81, 22 722-90-36, 22 752-87-51,
  pocztą elektroniczną e-mail: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl,
  lub na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek


-- pobierz formularz konkursowy (pdf)

pobierz formularz konkursowy (doc)

-- Regulamin konkursu (pdf)


czytaj również:

Twój Podatek dla gminy- Twoja gmina dla Ciebie!


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.