Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Misja sprawdziła inwestycje - wyniki za kilka miesięcy
Komisja Bezpieczeństwa w sprawie ochrony przeciwpożarowej
Zawsze staramy się pomóc - rozmowa z Alicją Napurką, kierownikiem GarchS
Z sesji Rady Gminy
Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę i ścieki
Rocznica śmierci Jana Pawła II
Przystanek Alaska?
Temat miesiąca
Dzień Ziemi - święto ekologii w gminie
Bezpieczeństwo
Spłonął autobus
Nieznana ofiara wypadku
Zawiadomić czy milczeć?
Kultura | Oświata | Sport
3 Maja. Relacja z gminnego święta
Kontrola trójki w gimnazjum.
Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!
Nie tylko zabawa. Święto SP w Babicach
Klasycznie, ludowo i nowocześnie. Byliśmy na 10 Przeglądzie Tanecznym
Dzień Ziemi w szkołach
Nowa sala i internet w bibliotece
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 04/2007

Zawsze staramy się pomóc...

Alicję Napurkę - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach zna wielu mieszkańców naszej gminy. Od 6 lat jest pracownikiem GOPS-u, a od kwietnia 2004 r. zarządza tą placówką. Pani Alicja ma zawsze czas dla potrzebujących, znana jest ze swej życzliwości dla ludzi i chęci bezinteresownej pomocy. Dziś naszą rozmowę wywołało zarówno podsumowanie pracy minionego roku, które przedłożyła radnym, a także nowości dotyczące działalności Ośrodka. Jedną z nich jest np. zmiana siedziby GOPS-u, od miesiąca znajduje się ona bowiem w pomieszczeniach nowego budynku Poczty w Starych Babicach ul. Rynek 11.


Czy GOPS już na stałe przeniósł się do budynku Poczty?
Zmiana miejsca naszej siedziby ma charakter jedynie tymczasowy. Zawarliśmy umowę na wynajem pomieszczeń od Spółdzielni Handlowo - Usługowej (właściciela budynku Poczty) na okres dwóch lat. W tym czasie powstanie zapewne nowy obiekt Ośrodka Zdrowia, w którym znajdą się pomieszczenia przeznaczone dla GOPS-u. W dotychczasowej siedzibie, w Urzędzie Gminy było nam już za ciasno. W ostatnich latach ilość spraw, którymi się zajmujemy, bardzo wzrosła, stąd aby móc je realizować, konieczne stało się zatrudnienie dodatkowych osób i powiększenie powierzchni biura.

Jakimi sprawami obecnie zajmuje się GOPS?
Są to zadania własne Gminy oraz zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zajmujemy się również zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, które wynikają z ustaw o świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Mówiąc wprost większość naszego czasu pochłaniają sprawy związane z realizacją różnego rodzaju świadczeń finansowanych z budżetu państwa, jak np. zasiłki rodzinne, czy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia finansowane z budżetu gminy np. zasiłki celowe.

Z czego wynika większa ilość spraw prowadzonych ostatnio przez Ośrodek?
Głównie ze zmian przepisów prawa. Aby jednak lepiej zrozumieć to zagadnienie, przyjrzyjmy się dokładniej liczbom. W 2004 roku wydaliśmy na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 695 570 zł, świadczenia otrzymało wówczas 270 osób. Rok później po wejściu w życie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjne wydaliśmy 1 123 150 zł, a liczba świadczeniobiorców wzrosła do 680 i wreszcie w roku ubiegłym, po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "becikowego" na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjnej przeznaczyliśmy 1 804 722 zł, a liczba osób, które skorzystały z tej pomocy wzrosła do 950.
Zarówno liczby beneficjentów, jak i wysokość kwot wydawanych na świadczenia rodzinne rosną wprost lawinowo i są z każdym rokiem większe. Jako ciekawostkę warto dodać, że "becikowe" w naszej gminie przyniosło wymierne wyniki. Od początku obowiązywania ustawy, czyli od 2006 r. do końca marca 2007 r. urodziło się na tym terenie aż 210 dzieci i tyle samo wypłacono "becikowego" w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

GOPS udziela również pomocy, której nie przelicza się na pieniądze?
To prawda obok świadczeń umożliwiających wsparcie finansowe (zasiłki), do przyznania których konieczne jest spełnienie określonego ustawą kryterium dochodowego, oferujemy cały wachlarz niepieniężnych form pomocy tj.: pracę socjalną, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i pomoc rzeczową.
Ośrodek ściśle współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po rozmowach z pracownikami socjalnymi rodziny osób uzależnionych trafiają do Grupy Wsparcia "Rodzina bez przemocy", gdzie uczą się radzić sobie z problemami i otrzymują fachową pomoc. Osoby uzależnione od alkoholu ubiegające się o pomoc finansową kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub do Poradni Odwykowej w Warszawie przy ul. Czumy 1 w celu podjęcia terapii. Jest to często jeden z warunków otrzymania świadczenia z tutejszego Ośrodka.

Czasem działanie pozafinasowe może mieć większe znaczenie niż zapomoga pieniężna.
Podstawą naszej pracy jest pomoc rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym, młodocianym matkom, osobom uzależnionym, ludziom starszym i samotnym. Staramy się działać tak, aby osoby te mogły odzyskać pełną zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie.
Ośrodek współpracuje z kościołami, szkołami, Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Borzęcinie Dużym, NZOZ, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także Policją oraz kuratorami sądowymi. Dzięki tym kontaktom potrafimy dopomagać w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych naszych podopiecznych i umożliwiamy im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Czasem jednak jest to bardzo trudne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z osobami chorymi psychicznie, z którymi kontakt jest utrudniony i mimo drastycznych sytuacji życiowych trudno jest do nich dotrzeć.

Pomówmy jednak o sukcesach. Nasz GOPS w porównaniu z innymi ośrodkami ma duże osiągnięcia. Jednym z nich jest organizacja prac społecznie użytecznych.
W powiecie warszawskim zachodnim podobna działalność prowadzona jest tylko w Gminie Izabelin. Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizacji osób bezrobotnych, weszły w życie od 1 listopada 2005 r., wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mają one stwarzać warunki powrotu na rynek pracy ludziom długotrwale bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby kierowane do tych prac zachowują jednocześnie status bezrobotnych. Pracują w wymiarze czasu nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, maksymalnie do 40 godzin miesięcznie.
Zgodnie z ustawą do prac społecznie użytecznych można skierować osoby, które spełniają łącznie trzy kryteria: są bezrobotne, nie posiadają prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Minimalna kwota wynagrodzenia za pracę wynosi 6,20 zł za godzinę.

Kolejną ze spraw, z których możemy się cieszyć, jest organizacja wolontariatu.
Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczął działalność w listopadzie 2004 r. Zaczynaliśmy od kilku osób, a obecnie mamy już siedemnastu czynnie działających wolontariuszy, z którymi podpisaliśmy porozumienia oraz około 5 osób, które angażują się w akcje jednorazowe.
Wolontariusze udzielają pomocy nie tylko podopiecznym naszego Ośrodka, ale całej społeczności lokalnej. Obejmuje ona wiele czynności, w których nie radzą sobie osoby starsze i chore. Jest to np. pomoc w zakupach, pracach domowych lub również pomoc przy dzieciach w przypadku rodzin wielodzietnych. Nasze osiągnięcia w tej dziedzinie zostały zauważone przez ogólnopolskie organizacje wolontarystyczne i dzięki dobrym ocenom koordynator naszego wolontariatu - Bożena Marczak (pracownik socjalny Ośrodka) została zakwalifikowana do grupy ekspertów na cykl szkoleń, który ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry (20 osób z całej Polski). W przyszłości ludzie ci będą uczyć inne ośrodki pomocy społecznej jak organ izo wa ć wolontariat na ich terenie.
Wszystkim osobom, które chciałyby włączyć się w nurt tych działań przypominam, że spotkania wolontariuszy z koordynatorem odbywają się w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w GOPS.

Ośrodek organizuje również wiele akcji dla najmłodszych, na czym one polegają?
Są to np. akcje letnie i zimowe dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają -mogą wówczas korzystać z różnych atrakcji przygotowanych dla nich w tym czasie przez nasz Ośrodek. Na bieżąco realizujemy również dożywianie uczniów w szkołach.
Od 2006 r. realizujemy program wieloletni: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006-2009". W Zielonkach od dłuższego czasu istnieje natomiast "Grupa wsparcia dla dzieci". Nie sposób również nie wspomnieć o organizacji Integracyjnego Rodzinnego Dnia Dziecka w Bliznem Jasińskiego. Już dziś zapraszam wszystkich Czytelników Gazety Babickiej na tę imprezę 3 czerwca 2007 r., od godz.14.00. Będziemy ją organizować po raz piąty. Jak zwykle nie zabraknie różnych atrakcji i rodzinnych konkursów. Było nam bardzo miło, gdy działania poświęcone najmłodszym doceniła Justyna Szczepanik -Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu.

Powiedzmy parę słów więcej o "Grupie Wsparcia dla dzieci" w Zielonkach.
Nadarza się ku temu dobra okazja, bo właśnie rozpoczęła ona trzeci rok swojej działalności. Jej siedzibą nadal pozostają bezpłatnie użyczone pomieszczenia Klubu Sportowego "Naprzód" w Zielonkach przy ul. Białej Góry 4. Głównym celem działalności Grupy jest pomoc dzieciom w pokonaniu trudności szkolnych, a także zagospodarowanie ich wolnego czasu. Działa ona w oparciu o program: "W trosce o nasze dzieci", który zakłada wszechstronny rozwój dziecka, a także pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych. W ramach prowadzonych zajęć dzieci mogą otrzymać pomoc ze wszystkich przedmiotów szkolnych. W programie działalności Grupy Wsparcia znajdują się różne formy zajęć, pozwalające dziecku spędzać swój wolny czas w sposób kreatywny i twórczy. Należą do nich: zajęcia sportowe prowadzone pod opieką instruktora Martyny Matuszewskiej (dzieci mogą korzystać z sali gimnastycznej i ogrodzonego boiska sportowego), zajęcia plastyczne, zajęcia ćwiczące sprawność intelektualną i komunikację społeczną (gry interakcyjne).
Do Grupy Wsparcia przyjmowane są dzieci ze szkół podstawowych mieszkające na terenie Gminy Stare Babice. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Prowadzi je wraz z Martyną -Joanna Matuszczak -pracownik socjalny GOPS i szefowa Grupy. Obecnie zapisanych jest tam 38 dzieci.

Ośrodek oprócz różnorodnych działań związanych z pomocą dba także o zdrowie ogółu mieszkańców babickiej gminy.
Staramy się inicjować działania zmierzające do poprawy zdrowia społeczeństwa. Od 2002 roku realizujemy program: "Promocja Zdrowia i Prewencja Chorób Układu Krążenia". W ramach tych działań zorganizowaliśmy szereg bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy. Wykonaliśmy również "Ścieżkę Zdrowia" w Kompleksie Leśnym Bemowo (w granicach Gminy Stare Babice). W ramach tej akcji powstały także 2 place zabaw dla dzieci.
W roku bieżącym planujemy powtórzenie badań profilaktycznych dotyczących m.in.: przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego, narządu rodnego (szyjka macicy). Chcę powiedzieć, że coraz więcej mieszkańców gminy korzysta z oferty w/w badań, które wykonują nasze NZOZ w Starych Babicach i Borzę-cinie Dużym, co świadczy o tym, że coraz bardziej zaczynamy dbać o zdrowie i wśród wielu osób wzrasta świadomość zagrożeń chorobowych, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja.
Jesienią po raz pierwszy planujemy zorganizować akcję: "Tygodnia dla Zdrowia" w Gminie Stare Babice. Na razie to tylko plan, ale na pewno dużo będzie się działo.

Podobno GOPS przygotowuje się do opracowania strategii swoich działań?
Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, a także profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dlatego też w sierpniu ub. r. podpisaliśmy umowę z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w celu opracowania "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stare Babice na lata 2007-2013" i "Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną". Obecnie mamy już przygotowane wersje robocze obydwu dokumentów. Opracowanie strategii jest dziś koniecznością i wynika z zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokumenty te mogą być pomocne m.in. w pozyskiwaniu środków finansowych z UE.

Aż trudno uwierzyć, że tyle różnych spraw realizuje się w niewielkim gminnym Ośrodku.
Zarówno pracownicy socjalni, jak i wszystkie osoby zatrudnione w GOPS-ie tworzą dobry, współpracujący ze sobą zespół, co jest ogromnie ważne jeśli chodzi o realizację różnorodnych zadań. Ważne jest również to, że są to ludzie młodzi, którzy mają w sobie dużo zapału do realizacji nowych pomysłów. Zawsze staramy się wcielać je w życie, jeśli tylko pozwalają nam na to odpowiednie ustawy.
Korzystając z okazji chciałam podziękować wszystkim pracownikom Ośrodka za ich ofiarną pracę, jak również osobom zatrudnionym w instytucjach, z którymi na bieżąco współpracujemy, sponsorom, na których pomoc możemy zawsze liczyć. To właśnie dzięki dobrej współpracy udaje nam się pomagać innym i czynić życie najbiedniejszych osób w naszej gminie nieco łatwiejszym.

rozmawiał Marcin Łada

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy