Dzisiaj jest poniedziałek 20 maja 2019 r. imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Spis treści
Z Gminy | Z urzędów | Z terenu
Dla dobra innych - rozmowa z radną Agnieszką Matuszewską
Z sesji Rady Gminy
Złożyliśmy wnioski do ZPORR
Środki z Unii dla każdego?
Dożynki w Borzęcinie
Po góralsku i babicku - Dożynki w Starych Babicach
Parę słów o kontrolach NIK
NIK w LKS-ie. Rozmowa z prezesem Henrykiem Kuncewiczem
Większe wydatki zawsze we wrześniu...
Zostań wolontariuszem...
Najdłuższy most
Na tropach historii
Masakra w Borzęcinie - to działo się w naszej gminie!
Żyją w naszej pamięci. - Uczciliśmy pamięć poległych
Postawmy tablicę pamięci...
Temat miesiąca
Festyn Babice 2004
Bezpieczna gmina
Kraksa przy szkole
Mało wrażeń na meczu?
Policja poszukuje chętnych do pracy
Śmigło w kapuście
Mieszkańcy naszej gminy
Z Babic do Austrii
Kultura, Oświata
Okiem dyrektora
Kto tak pięknie gra?
Zaproszenie
Informacje
Czyściej niż zwykle
Plastik, szkło, papier
Redakcja pod lupą
Do pobrania
gazeta w wersji pdf
Kontakt

 

Adres redakcji:
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-92-08, 604-881-527

Redaktor naczelny:
Marcin Łada,
Sekretarz redakcji:
Karolina Gwarek
e-mail: redakcja.babice@gmail.com

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach,
05-082 Stare Babice; ul. Polna 40
tel. 22 722 92 77
e-mail: bibbab@interia.pl

NUMER KONTA WYDAWCY:
WBS o/Stare Babice
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001


Zapraszamy do ogłaszania się na łamach Gazety Babickiej
Wszystkie uzyskane środki z reklam wspomagają budżet Gminnej Biblioteki i są wykorzystywane do uzupełniania księgozbioru i audiobooków.

 

 

Gazeta Babicka 08-09/2004

XX Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 12 sierpnia 2004 r. Uczestniczyło w niej 13 radnych, co zdaniem Przewodniczącego stanowiło quorum, przy którym można było obradować i podejmować uchwały.

Jak zawsze pierwszy punkt obrad wypełniły sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawione przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. Przewodniczący Maciej Gąsowski poinformował m.in. że: otrzymał od wojewody mazowieckiego Leszka Mizielińskiego pismo z gratulacjami za ponowne znalezienie się naszej gminy w "Złotej Setce Samorządów". Otrzymał także podanie mieszkańców Koczarg Nowych dotyczące odrolnienia działek leśnych. Do Przewodniczącego wpłynęła również skarga sołtysa Zielonek Parceli - Stanicława Lesisza na Wójta Gminy, a radny Mariusz Dżyga złożył na jego ręce wniosek dotyczący przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klaudyn. Przewodniczący uczestniczył także w spotkaniu z przedstawicielami NIK Delegatury w Warszawie, reprezentowanej przez Dyrektora i trzech głównych specjalistów, w sprawie podsumowania kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy i GPK "Eko-Babice".
Wśród wielu spraw przedstawionych w sprawozdaniu Wójta Gminy na największą uwagę zasługują: spotkanie podsumowujące kontrole NIK, które miały miejsce w naszej gminie od stycznia do maja br., udział w konferencji certyfikacji związany z przystąpieniem do procedury uzyskania ISO. Wójt Krzysztof Turek stawał także przed kolegium RIO w Warszawie, gdzie rozpatrywano zgodność z prawem uchwały nr. XVI II/126/04 w sprawie zmian budżetu. Po jego wyjaśnieniach Kolegium nie stwierdziło niezgodności z prawem przedmiotowej uchwały. Wójt podpisał także umowę z biurem SAPARD na dofinansowanie budowy wodociągu w Mariewie. Nie ma natomiast do tej pory odpowiedzi odnośnie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Koczargach Starych. Prawdopodobnie trzeba go będzie wycofać i dołączyć do wniosku ze środków EFRR. Wójt w okresie między sesyjnym powołał także zespół zadaniowy i koordynatora ds. opracowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego - została nim Jolanta Stępniak - z-ca wójta gminy. Uczestniczył także w naradzie z projektantami biura "Profil", które jest wykonawcą dokumentacji technicznej budowy drogi krajowej przebiegającej przez wschodni fragment naszej gminy.
W kolejnym punkcie obrad zapoznano radnych z protokołami pokontrolnymi NIK, dotyczącymi pracy Urzędu Gminy i Klubu Sportowego. Nie stwierdzono naruszenia prawa. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do załączników Protokołu nr XX/04. Informacje o kontroli NIK Czytelnicy znajdą także w rozmowie z H. Kuncewiczem (str. 17) i Pawłem Turkotem (w nast. numerze GB).
Następnie radni zajęli się problematyką związaną z "Planem Rozwoju Lokalnego Gminy St. Babice". Po przedstawieniu tych zagadnień radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2004. Wprowadziła ona nowy element - "załącznik nr 15" noszący nazwę "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2004-2006. Uchwała ta będzie niezbędnym elementem do wniosku o fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kolejne uchwały podjęte przez radnych dotyczyły: nieodpłatnego przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi położone we wsi Zielonki Parcele, sprawy nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę we wsi Klaudyn, a także nadania nazw ulic w Klaudynie (uchwałę odrzucono) w St.Babicach i Koczargach Nowych (obie przyjęto). Następnie podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy St. Babice" zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/165/97 Rady Gminy St. Babice z dn. 29 kwietnia 1997 roku.
Kolejne punkty obrad podgrzały nieco atmosferę na sali. Zajęto się bowiem skargami. Autorem pierwszej z nich był sołtys Zielonek Parceli Stanisław Lesisz, który skierował pismo do Wojewody Mazowieckiego. Skarga dotyczyła faktu wyproszenia Sołtysa z budynku Urzędu gminy przez wójta Krzysztofa Turka, przez co Sołtys twierdził, iż utrudnia się wykonywanie powierzonych mu funkcji społecznych. Ponieważ stwierdzono, że Sołtys przebywał w pomieszczeniu wydziału komunikacji, gdzie były poufne dokumenty i prowadził dodatkowo kampanię wyborczą, co jest oczywiście zabronione, jego skargę uznano za bezzasadną i odrzucono. Następnie zajęto stanowisko wobec pisma radnego Tadeusza Chudeckiego, które również zakwalifikowano jako skargę. Radny skierował je do Wojewody Mazowieckiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a dotyczyło ono rzekomego braku realizacji przez Wójta Gminy trzech uchwał, w tym jednej dotyczącej zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. W tej sprawie Rada Gminy podjęła uchwałę w której stwierdziła, że informacja zawarta w piśmie radnego jest informacją nieprawdziwą z powodu błędnego ustalenia i oceny przez radnego stanu faktycznego. Stwierdziła również, że pismo zawiera dezinformację wprowadza w błąd Wojewodę i Prezesa RIO, co do wykonania uchwał przez Wójta, ponieważ jedna z nich już została zrealizowana, a pozostałe są w toku realizacji.
Następną część obrad wypełniły odpowiedzi na pytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji. Sekretarz gminy Wiesława Wojtachnio ustosunkowała się do pytania radnego Chudeckiego "dlaczego nie można podawać do publicznej wiadomości listy dłużników" - ponieważ sprawy te reguluje ordynacja podatkowa,- dział poświęcony tajemnicy skarbowej. Pracownicy, którzy mają dostęp do takich informacji mają zakaz udzielania ich osobom trzecim. Dane mogą udostępniać jedynie na wniosek odpowiednich urzędów. Odpowiedzi na kolejne pytania udzielił Wójt. Dotyczyły one kosztu wywozu odpadów wielkogabarytowych i prawa skorzystania z pierwokupu udziałów w Sp. Eco - Partners.
Pod koniec obrad przyszedł czas na interpelacje i zapytania radnych. Radny Mariusz Dżyga złożył dwie interpelacje: w sprawie działań dotyczących odwodnienia i budowy przepustów wodnych w Klaudynie, oraz w sprawie informacji o postępie prac budowy kanalizacji Klaudyna.
Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski i informacje. Poruszano w nich m.in. sprawy związane z niewielką frekwencją sołtysów na sesjach oraz zagadnienia związane z projektem Planu Rozwoju Lokalnego.

mł.

ostatnia aktualizacja - 25.01.2014;    webmaster     Stronę od 20.06.2004 odwiedzono - razy