Dzisiaj jest czwartek 2 grudnia 2021 r. imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Przyjęto:
Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 1 czerwca 2006 roku.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Stare Babice

WSTĘP

 1. Cel opracowania
 2. Obszar opracowania
 3. Materiały wejściowe
 4. Zakres opracowania
 5. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1997 r.
 6. Analiza wniosków i postulatów Władz Gminy, mieszkańców oraz Instytucji
 7. Położenie gminy w układzie powiązań zewnętrznych
Część I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 1. Uwarunkowania zewnętrzne

 2. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów
 3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony
 4. Stan środowiska
 5. Stan dziedzictwa kulturowego
 6. Warunki i jakość życia mieszkańców
 7. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
 8. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy
 9. Stan prawny gruntów
 10. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych
 11. Udokumentowane złoża kopalin i zasoby wód podziemnych
 12. Stan systemu komunikacji
 13. Stan systemów infrastruktury technicznej
 14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
 15. Pozostałe ustalenia
 16. Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy
Część II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów
 2. Kierunki i wskaˇniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów
 3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów
 4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji
 6. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej
 7. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
 8. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad-lokalnym
 9. Obszary zamierzonego sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
 11. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
 12. Pozostałe ustalenia
Część III. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIˇZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.